Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.16.50

Verš

śrī-bhagavān uvāca
yan nāradāṅgirobhyāṁ te
vyāhṛtaṁ me ’nuśāsanam
saṁsiddho ’si tayā rājan
vidyayā darśanāc ca me

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Saṅkarṣaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, odpověděl; yat — co; nārada-aṅgirobhyām — velkými mudrci Nāradou a Aṅgirou; te — tobě; vyāhṛtam — řečené; me — Mě; anuśāsanam — uctívání; saṁsiddhaḥ — naprosto dokonalý; asi — jsi; tayā — tím; rājan — ó králi; vidyayā — mantra; darśanāt — pohledem; ca — jakož i; me — na Mě.

Překlad

Anantadeva, Nejvyšší Osobnost Božství, odpověděl takto: Ó králi, výsledkem toho, že jsi přijal pokyny, které ti o Mně dali velcí mudrci Nārada a Aṅgirā, je, že ses plně seznámil s transcendentálním poznáním. Jelikož jsi nyní vzdělaný v oboru duchovní vědy, můžeš Mě vidět tváří v tvář. Dosáhl jsi tedy naprosté dokonalosti.

Význam

Dokonalostí života je získat duchovní vzdělání a pochopit existenci Pána a to, jak tvoří, udržuje a ničí vesmírný projev. Ten, kdo dosáhne dokonalosti v oblasti poznání, může stykem s takovými dokonalými osobami, jako je Nārada, Aṅgirā a členové jejich učednické posloupnosti, rozvinout lásku k Bohu. Pak bude moci vidět neomezeného Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, tváří v tvář. Pán je neomezený, ale ze Své bezpříčinné milosti se pro oddaného stává viditelným. V našem současném postavení, v podmíněném životě, nemůžeme Nejvyšší Osobnost Božství vidět ani chápat.

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

“Nikdo nemůže pochopit transcendentální povahu jména, podoby, vlastností a zábav Śrī Kṛṣṇy pomocí svých hmotně znečištěných smyslů. Tyto skutečnosti jsou člověku zjeveny jen tehdy, když je duchovně prostoupený transcendentální službou Pánu.” (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234) Když se někdo začne věnovat duchovnímu životu pod vedením Nārady Muniho nebo jeho zástupce a zaměstná se tak službou Pánu, získá způsobilost vidět Pána tváří v tvář. Brahma-saṁhitā (5.38) uvádí:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám prvotního Pána, Govindu, Jehož neustále vidí oddaní, kteří mají oči potřené balzámem lásky. Vidí Ho v Jeho věčné podobě Śyāmasundara sídlící v srdci oddaného.” Člověk musí následovat pokyny duchovního mistra. Tak získá potřebnou kvalifikaci a později uvidí Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, tak, jak Ho viděl Mahārāja Citraketu.