Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.21.18

Verš

tathānye ca ṛṣayo gandharvāpsaraso nāgā grāmaṇyo yātudhānā devā ity ekaikaśo gaṇāḥ sapta caturdaśa māsi māsi bhagavantaṁ sūryam ātmānaṁ nānā-nāmānaṁ pṛthaṅ-nānā-nāmānaḥ pṛthak-karmabhir dvandvaśa upāsate.

Synonyma

tathā — podobně; anye — jiní; ca — rovněž; ṛṣayaḥ — světci; gandharva-apsarasaḥ — Gandharvové a Apsary; nāgāḥ — hadi Nāgové; grāmaṇyaḥ — Yakṣové; yātudhānāḥ — Rākṣasové; devāḥ — polobozi; iti — takto; eka-ekaśaḥ — jeden za druhým; gaṇāḥ — skupin; sapta — sedm; caturdaśa — čtrnáct; māsi māsi — každý měsíc; bhagavantam — nejmocnějšímu polobohu; sūryam — bůh Slunce; ātmānam — život vesmíru; nānā — různá; nāmānam — kdo vlastní jména; pṛthak — oddělená; nānā-nāmānaḥ — s různými jmény; pṛthak — oddělenými; karmabhiḥ — obřady; dvandvaśaḥ — ve skupinách po dvou; upāsate — uctívají.

Překlad

Také čtrnáct dalších světců, Gandharvů, Apsar, Nāgů, Yakṣů, Rākṣasů a polobohů, jež jsou rozděleni do skupin po dvou, přijímá každý měsíc různá jména a neustále vykonávají různé obřady pro uctívání Nejvyššího Pána jako nejmocnějšího poloboha Sūryadeva, který vlastní mnoho jmen.

Význam

Ve Viṣṇu Purāṇě je řečeno:

stuvanti munayaḥ sūryaṁ
gandharvair gīyate puraḥ
nṛtyanto 'psaraso yānti
sūryasyānu niśācarāḥ
vahanti pannagā yakṣaiḥ
kriyate ’bhiṣusaṅgrahaḥ
vālikhilyās tathaivainaṁ
parivārya samāsate
so ’yaṁ sapta-gaṇaḥ sūrya-
maṇḍale muni-sattama
himoṣṇa vāri-vṛṣṭīṇāṁ
hetutve samayaṁ gataḥ

Při uctívání nejmocnějšího poloboha Sūryi před ním Gandharvové zpívají, Apsary tančí před vozem, Niśācarové vůz následují, Pannagové jej zdobí, Yakṣové střeží a světci zvaní Vālikhilyové obklopují boha Slunce a přednášejí mu modlitby. Sedm skupin čtrnácti společníků určuje vhodný čas pro pravidelné sněžení, horko a déšť po celém vesmíru.