Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ

Pohyby Slunce

Tato kapitola nás informuje o pohybech Slunce. Slunce není nehybné; pohybuje se tak jako ostatní planety a jeho pohyby určují trvání dne a noci. Když putuje severně od rovníku, pohybuje se ve dne pomalu a v noci velice rychle, čímž prodlužuje délku dne a zkracuje délku noci. Když putuje jižně od rovníku, je tomu právě naopak — den se zkracuje a noc se prodlužuje. Když Slunce vstupuje do znamení Karkaṭa-rāśi (Raka) a potom do Siṁha-rāśi (Lva) a pokračuje přes Dhanuḥ-rāśi (Střelce), jeho dráha se nazývá Dakṣiṇāyana, jižní cesta; když vstupuje do znamení Makara-rāśi (Kozoroha) a potom putuje přes Kumbha-rāśi (Vodnáře) a Mithuna-rāśi (Blížence), nazývá se jeho dráha Uttarāyaṇa, severní cesta. Při vstupu do Meṣa-rāśi (Berana) a Tulā-rāśi (Vah) jsou den a noc stejně dlouhé.

Na hoře Mānasottara se nacházejí sídla čtyř polobohů. Východně od hory Sumeru je Devadhānī, obývané králem Indrou, a jižně od Sumeru Saṁyamanī, sídlo Yamarāje, vládce smrti. Západně od Sumeru leží Nimlocanī, sídlo Varuṇy (poloboha, který vládne vodě) a severně od Sumeru Vibhāvarī, kde žije polobůh Měsíce. K východu slunce, poledni, západu slunce a půlnoci dochází na všech těchto místech vlivem pohybů Slunce. Na opačné straně od místa, kde slunce vychází a zjevuje se lidským očím, slunce zapadne a zmizí z dosahu lidského zraku. Lidé žijící na protilehlé straně od místa, kde je právě poledne, mají v tu dobu půlnoc. Slunce vychází a zapadá spolu se všemi ostatními planetami, počínaje Měsícem a dalšími svítícími tělesy.

Celá kāla-cakra, kolo času, spočívá na kole vozu boha Slunce, které se nazývá Saṁvatsara. Vůz táhne sedm koní, jejichž jména jsou Gāyatrī, Bṛhatī, Uṣṇik, Jagatī, Triṣṭup, Anuṣṭup a Paṅkti. Polobůh Aruṇadeva je zapřahá do postroje širokého 900 000 yojanů. Vůz veze Ādityadeva, boha Slunce. Před bohem Slunce neustále stojí a modlí se šedesát tisíc světců známých jako Vālakhilyové. Je tam i čtrnáct Gandharvů, Apsar a dalších polobohů, jež jsou rozděleni na sedm skupin a každý měsíc pod různými jmény provádějí prostřednictvím boha Slunce obřady k uctívání Nadduše. Bůh Slunce tak putuje vesmírem na vzdálenost 95 100 000 yojanů (1 217 280 000 kilometrů) rychlostí 25 606 kilometrů za jediný okamžik.

Verš

śrī-śuka uvāca
etāvān eva bhū-valayasya sanniveśaḥ pramāṇa-lakṣaṇato vyākhyātaḥ.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; etāvān — tolik; eva — jistě; bhū-valayasya sanniveśaḥ — uspořádání celého vesmíru; pramāṇa-lakṣaṇataḥ — podle rozměru (0,5 miliardy yojanů čili 6,4 miliardy kilometrů na šířku i délku) a charakteristik; vyākhyātaḥ — je popsáno.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj drahý králi, potud jsem ti podle mínění učenců popsal průměr vesmíru (0,5 miliardy yojanů neboli 6,4 miliardy kilometrů) a jeho obecné charakteristiky.

Verš

etena hi divo maṇḍala-mānaṁ tad-vida upadiśanti yathā dvi-dalayor niṣpāvādīnāṁ te antareṇāntarikṣaṁ tad-ubhaya-sandhitam.

Synonyma

etena — podle tohoto popisu; hi — vskutku; divaḥ — vyšší planetární systém; maṇḍala-mānam — rozměr koule; tat-vidaḥ — odborníci, kteří jsou s tím seznámeni; upadiśanti — učí; yathā — tak jako; dvi-dalayoḥ — na dvě poloviny; niṣpāva-ādīnām — zrna, jako například pšenice; te — dvou částí; antareṇa — v prostoru mezi; antarikṣam — nebe či meziplanetární prostor; tat — dvěma; ubhaya — na obou stranách; sandhitam — kde se obě části spojují.

Překlad

Zkušení zeměpisci učí, že rozměry horní části vesmíru lze zjistit, jestliže známe rozměry jeho dolní části, tak jako je možné určit velikost vrchní části rozpůleného pšeničného zrna, když známe rozměry spodní. Nebe mezi zemskou a nebeskou sférou se nazývá antarikṣa, meziplanetární prostor, a sousedí s vrcholem zemské a spodní částí nebeské sféry.

Verš

yan-madhya-gato bhagavāṁs tapatāṁ patis tapana ātapena tri-lokīṁ pratapaty avabhāsayaty ātma-bhāsā sa eṣa udagayana-dakṣiṇāyana-vaiṣuvata-saṁjñābhir māndya-śaighrya-samānābhir gatibhir ārohaṇāvarohaṇa-samāna-sthāneṣu yathā-savanam abhipadyamāno makarādiṣu rāśiṣv aho-rātrāṇi dīrgha-hrasva-samānāni vidhatte.

Synonyma

yat — jehož (meziprostoru); madhya-gataḥ — umístěn uprostřed; bhagavān — nejmocnější; tapatām patiḥ — vládce těch, kdo zahřívají celý vesmír; tapanaḥ — Slunce; ātapena — teplem; tri-lokīm — tři světy; pratapati — zahřívá; avabhāsayati — osvětluje; ātma-bhāsā — svými zářícími paprsky; saḥ — ta; eṣaḥ — sluneční koule; udagayana — přecházení na severní stranu rovníku; dakṣiṇa-ayana — přecházení na jižní stranu rovníku; vaiṣuvata — nebo přecházení přes rovník; saṁjñābhiḥ — různými jmény; māndya — charakterizované pomalostí; śaighrya — rychlostí; samānābhiḥ — a rovnoměrností; gatibhiḥ — pohybem; ārohaṇa — stoupání; avarohaṇa — klesání; samāna — nebo setrvávání uprostřed; sthāneṣu — v postaveních; yathā-savanam — podle pokynu Nejvyšší Osobnosti Božství; abhipadyamānaḥ — pohybuje se; makara-ādiṣu — počínaje znamením Makara (Kozoroha); rāśiṣu — v různých znameních; ahaḥ-rātrāṇi — dny a noci; dīrgha — dlouhé; hrasva — krátké; samānāni — stejné; vidhatte — činí.

Překlad

Uprostřed této oblasti meziplanetárního prostoru (antarikṣa) je nejvznešenější Slunce, král všech planet, jež vyzařují teplo, jako například Měsíc. Svým zářením zahřívá vesmír a udržuje jeho řád. Dodává také světlo, aby všem živým bytostem pomohlo vidět. Je řečeno, že když podle pokynu Nejvyšší Osobnosti Božství putuje na sever, na jih nebo přes rovník, pohybuje se pomalu, rychle nebo průměrnou rychlostí. Podle svých pohybů, kdy stoupá, klesá nebo překračuje rovník — a podle toho přichází do styku s různými znameními zvěrokruhu počínaje Makarou (Kozorohem) — jsou dny a noci krátké, dlouhé nebo se sobě navzájem rovnají.

Význam

Pán Brahmā se ve své Brahma-saṁhitě (5.52) modlí:

yac cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati saṁbhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána, Nejvyšší Osobnost Božství, pod Jehož vládou i Slunce, které je považované za Pánovo oko, obíhá po pevně dané oběžné dráze věčného času. Slunce je králem všech planetárních soustav a jeho tepelná a světelná energie je neomezená.” Ačkoliv je Slunce popisováno jako bhagavān, nejmocnější, a ačkoliv je skutečně tou nejmocnější planetou ve vesmíru, musí vykonávat pokyny Govindy, Kṛṣṇy. Bůh Slunce se nemůže od své stanovené oběžné dráhy vychýlit ani o centimetr. Svrchovaný pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství je tedy následován v každé oblasti života. Celá hmotná příroda vykonává Pánovy pokyny. My se však pošetile díváme na činnosti hmotné přírody, aniž bychom chápali svrchovaný pokyn a Nejvyšší Osobu stojící za nimi. Bhagavad-gītā potvrzuje: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ: hmotná příroda vykonává pokyny Pána, a tak je vše udržováno ve správném chodu.

Verš

yadā meṣa-tulayor vartate tadāho-rātrāṇi samānāni bhavanti yadā vṛṣabhādiṣu pañcasu ca rāśiṣu carati tadāhāny eva vardhante hrasati ca māsi māsy ekaikā ghaṭikā rātriṣu.

Synonyma

yadā — když; meṣa-tulayoḥ — v Meṣe (Beranu) a Tule (Vahách); vartate — Slunce je; tadā — tehdy; ahaḥ-rātrāṇi — dny a noci; samānāni — stejně dlouhé; bhavanti — jsou; yadā — když; vṛṣabha-ādiṣu — počínaje Vṛṣabhou (Býkem) a Mithunou (Blíženci); pañcasu — v pěti; ca — také; rāśiṣu — znameních; carati — pohybuje se; tadā — tehdy; ahāni — dny; eva — jistě; vardhante — prodlužují se; hrasati — ubývá; ca — a; māsi māsi — každý měsíc; eka-ekā — jedna; ghaṭikā — půlhodina; rātriṣu — v nocích.

Překlad

Když Slunce prochází Meṣou (Beranem) a Tulou (Vahami), je den stejně dlouhý jako noc. Když prochází pěti znameními počínaje Vṛṣabhou (Býkem), dny se (až po Raka) prodlužují a potom se postupně každý měsíc o půl hodiny zkracují, dokud se den a noc opět nevyrovnají (ve Vahách).

Verš

yadā vṛścikādiṣu pañcasu vartate tadāho-rātrāṇi viparyayāṇi bhavanti.

Synonyma

yadā — když; vṛścika-ādiṣu — počínaje Vṛścikou (Štírem); pañcasu — pět; vartate — zůstává; tadā — tehdy; ahaḥ-rātrāṇi — dny a noci; viparyayāṇi — opak (den se krátí a noc prodlužuje); bhavanti — jsou.

Překlad

Když Slunce prochází pěti znameními počínaje Vṛścikou (Štírem), dny se zkracují (až po Kozoroha) a poté se postupně měsíc po měsíci prodlužují, dokud se den nevyrovná s nocí (v Beranu).

Verš

yāvad dakṣiṇāyanam ahāni vardhante yāvad udagayanaṁ rātrayaḥ.

Synonyma

yāvat — dokud; dakṣiṇa-ayanam — Slunce putuje k jihu; ahāni — dny; vardhante — prodlužují se; yāvat — dokud; udagayanam — Slunce putuje k severu; rātrayaḥ — noci.

Překlad

Do té doby, než Slunce začne putovat k jihu, se prodlužují dny, a dokud se nevydá na sever, prodlužují se noci.

Verš

evaṁ nava koṭaya eka-pañcāśal-lakṣāṇi yojanānāṁ mānasottara-giri-parivartanasyopadiśanti tasminn aindrīṁ purīṁ pūrvasmān meror devadhānīṁ nāma dakṣiṇato yāmyāṁ saṁyamanīṁ nāma paścād vāruṇīṁ nimlocanīṁ nāma uttarataḥ saumyāṁ vibhāvarīṁ nāma tāsūdaya-madhyāhnāstamaya-niśīthānīti bhūtānāṁ pravṛtti-nivṛtti-nimittāni samaya-viśeṣeṇa meroś catur-diśam.

Synonyma

evam — tak; nava — devět; koṭayaḥ — deset miliónů; eka-pañcāśat — padesát jedna; lakṣāṇi — sto tisíc; yojanānāmyojanů; mānasottara-giri — hory známé jako Mānasottara; parivartanasya — obcházení; upadiśanti — oni (učenci) učí; tasmin — na té (hoře Mānasottara); aindrīm — krále Indry; purīm — město; pūrvasmāt — na východní straně; meroḥ — hory Sumeru; devadhānīm — Devadhānī; nāma — jménem; dakṣiṇataḥ — na jižní straně; yāmyām — Yamarāje; saṁyamanīm — Saṁyamanī; nāma — jménem; paścāt — na západní straně; vāruṇīm — Varuṇy; nimlocanīm — Nimlocanī; nāma — jménem; uttarataḥ — na severní straně; saumyām — Měsíce; vibhāvarīm — Vibhāvarī; nāma — jménem; tāsu — v těch všech; udaya — východ slunce; madhyāhna — poledne; astamaya — západ slunce; niśīthāni — půlnoc; iti — tak; bhūtānām — živých bytostí; pravṛtti — činnosti; nivṛtti — a zastavení činnosti; nimittāni — příčiny; samaya-viśeṣeṇa — příslušnými časy; meroḥ — hory Sumeru; catuḥ-diśam — čtyři strany.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj drahý králi, jak bylo uvedeno dříve, učenci praví, že Slunce putuje po všech stranách hory Mānasottara v kruhu, jehož délka činí 95 100 000 yojanů (1 217 280 000 kilometrů). Na hoře Mānasottara, východně od hory Sumeru, je místo zvané Devadhānī, které patří králi Indrovi. Na jižní straně je místo zvané Saṁyamanī, patřící Yamarājovi, na západě se nachází Nimlocanī, které vlastní Varuṇa, a na severu Vibhāvarī, jež patří bohu Měsíce. Východ slunce, poledne, západ slunce a půlnoc v těchto místech nastávají podle příslušných časů, a tak zaměstnávají všechny živé bytosti jejich rozličnými předepsanými povinnostmi a také je vedou k tomu, aby vykonávání svých povinnosti ukončily.

Verš

tatratyānāṁ divasa-madhyaṅgata eva sadādityas tapati savyenācalaṁ dakṣiṇena karoti; yatrodeti tasya ha samāna-sūtra-nipāte nimlocati yatra kvacana syandenābhitapati tasya haiṣa samāna-sūtra-nipāte prasvāpayati tatra gataṁ na paśyanti ye taṁ samanupaśyeran.

Synonyma

tatratyānām — pro živé bytosti sídlící na hoře Meru; divasa-madhyaṅgataḥ — umístěné jako v poledne; eva — vskutku; sadā — neustále; ādityaḥ — Slunce; tapati — zahřívá; savyena — nalevo; acalam — hora Sumeru; dakṣiṇena — napravo (Slunce se pohybuje směrem doprava vlivem větru vanoucího na pravou stranu); karoti — pohybuje se; yatra — bod, kde; udeti — vychází; tasya — toho postavení; ha — jistě; samāna-sūtra-nipāte — v bodu na protilehlé straně; nimlocati — slunce zapadá; yatra — kde; kvacana — někde; syandena — s potem; abhitapati — zahřívá (v poledne); tasya — toho; ha — jistě; eṣaḥ — to (Slunce); samāna-sūtra-nipāte — v bodu na protilehlé straně; prasvāpayati — Slunce způsobuje spánek (o půlnoci); tatra — tam; gatam — odešlé; na paśyanti — nevidí; ye — kdo; tam — západ slunce; samanupaśyeran — vidí.

Překlad

Živým bytostem sídlícím na hoře Sumeru je vždy velké horko, jako bývá v poledne, neboť mají Slunce neustále nad hlavou. Ačkoliv se Slunce pohybuje proti směru hodinových ručiček, obrácené k souhvězdím a s horou Sumeru po své levé straně, pohybuje se také po směru hodinových ručiček a zdá se mít horu po své pravé straně, protože ho ovlivňuje vítr dakṣiṇāvarta. Lidé žijící v zemích přímo naproti místu, kde je poprvé pozorován východ slunce, vidí, jak slunce právě zapadá. Když bychom vedli přímou linku z bodu, kde je Slunce v poledne, lidé v zemích na jejím opačném konci by měli půlnoc. Kdyby lidé, kteří sídlí v místech, kde slunce zapadá, odešli do zemí na protilehlé straně, neviděli by Slunce ve stejném postavení.

Verš

yadā caindryāḥ puryāḥ pracalate pañcadaśa-ghaṭikābhir yāmyāṁ sapāda-koṭi-dvayaṁ yojanānāṁ sārdha-dvādaśa-lakṣāṇi sādhikāni copayāti.

Synonyma

yadā — když; ca — a; aindryāḥ — Indry; puryāḥ — ze sídla; pracalate — pohybuje se; pañcadaśa — patnácti; ghaṭikābhiḥ — půl hodiny (přesněji 24 minut); yāmyām — k Yamarājovu sídlu; sapāda-koṭi-dvayam22 500 000; yojanānāmyojanů; sārdha — a půl; dvādaśa-lakṣāṇi1 200 000; sādhikāni — o 25 000 více; ca — a; upayāti — přechází.

Překlad

Když Slunce putuje z Indrova sídla Devadhānī do Saṁyamanī, sídla Yamarāje, překoná vzdálenost 23 775 000 yojanů (304 320 000 kilometrů) za patnáct ghaṭik (šest hodin).

Význam

Vzdálenost vyjádřená slovem sādhikāni činí pañca-viṁśati-sahasrādhikāni neboli 25 000 yojanů. To plus 22 500 000 plus 1 250 000 yojanů je vzdálenost, kterou Slunce projde mezi každými dvěma městy. Součet činí 23 775 000 yojanů neboli 304 320 000 kilometrů. Celková oběžná dráha Slunce je čtyřnásobkem této vzdálenosti, tedy 95 100 000 yojanů (1 217 280 000 kilometrů).

Verš

evaṁ tato vāruṇīṁ saumyām aindrīṁ ca punas tathānye ca grahāḥ somādayo nakṣatraiḥ saha jyotiś-cakre samabhyudyanti saha vā nimlo-canti.

Synonyma

evam — takto; tataḥ — odtud; vāruṇīm — do sídla Varuṇy; saumyām — do sídla Měsíce; aindrīṁ ca — a do sídla Indry; punaḥ — opět; tathā — tak také; anye — ostatní; ca — také; grahāḥ — planety; soma-ādayaḥ — v čele s Měsícem; nakṣatraiḥ — všechny hvězdy; saha — s; jyotiḥ-cakre — na nebeské klenbě; samabhyudyanti — vycházejí; saha — spolu s; — nebo; nimlocanti — zapadají.

Překlad

Z Yamarājova sídla putuje Slunce do Nimlocanī, sídla Varuṇy, odtud do Vibhāvarī, sídla boha Měsíce, a odtud opět do Indrova sídla. Stejným způsobem se na nebeské klenbě objevuje spolu s ostatními hvězdami a planetami Měsíc, a poté opět zapadá a mizí z očí.

Význam

V Bhagavad-gītě (10.21) Kṛṣṇa říká: nakṣatrāṇām ahaṁ śaśī — “Mezi hvězdami jsem Měsíc.” To znamená, že se Měsíc podobá ostatním hvězdám. Védská literatura nás informuje, že v tomto vesmíru se nachází jedno Slunce, které se pohybuje. Západní teorii, že všechna svítící tělesa na obloze jsou různá slunce, védská literatura nepotvrzuje. Nemůžeme ani přijmout, že tato tělesa jsou slunce jiných vesmírů, neboť každý vesmír pokrývají různé obaly z hmotných prvků, a proto z jednoho vesmíru do druhého nevidíme, přestože jsou těsně vedle sebe. Vše, co vidíme, se nachází uvnitř tohoto vesmíru. V každém vesmíru je jeden Pán Brahmā a další polobozi na jiných planetách, ale pouze jedno Slunce.

Verš

evaṁ muhūrtena catus-triṁśal-lakṣa-yojanāny aṣṭa-śatādhikāni sauro rathas trayīmayo ’sau catasṛṣu parivartate purīṣu.

Synonyma

evam — takto; muhūrtena — za muhūrtu (48 minut); catuḥ-triṁśat — třicet čtyři; lakṣa — sto tisíců; yojanāniyojanů; aṣṭa-śatādhikāni — zvětšených o 800; sauraḥ rathaḥ — vůz boha Slunce; trayī-mayaḥ — který je uctíván Gāyatrī mantrou (oṁ bhūr bhuvaḥ svaḥ tat savitur atd.); asau — to; catasṛṣu — ke čtyřem; parivartate — pohybuje se; purīṣu — skrze různá sídla.

Překlad

Tak vůz boha Slunce, jenž je trayīmaya — uctívaný slovy oṁ bhūr bhuvaḥ svaḥ — putuje výše zmíněnými čtyřmi sídly rychlostí 3 400 800 yojanů (43 530 240 kilometrů) za jednu muhūrtu.

Verš

yasyaikaṁ cakraṁ dvādaśāraṁ ṣaṇ-nemi tri-ṇābhi saṁvatsarātmakaṁ samāmananti tasyākṣo meror mūrdhani kṛto mānasottare kṛtetara-bhāgo yatra protaṁ ravi-ratha-cakraṁ taila-yantra-cakravad bhraman mānasottara-girau paribhramati.

Synonyma

yasya — jehož; ekam — jedno; cakram — kolo; dvādaśa — dvanáct; aram — paprsků; ṣaṭ — šest; nemi — části obruče; tri-ṇābhi — tři části středu; saṁvatsara-ātmakam — jehož povaha je saṁvatsara; samāmananti — plně popisují; tasya — vůz boha Slunce; akṣaḥ — osa; meroḥ — hory Sumeru; mūrdhani — na vrcholu; kṛtaḥ — upevněná; mānasottare — na hoře zvané Mānasottara; kṛta — upevněn; itara-bhāgaḥ — druhý konec; yatra — kde; protam — upevněno na; ravi-ratha-cakram — kolo vozu boha Slunce; taila-yantra-cakra-vat — jako kolo lisu na olej; bhramat — pohybuje se; mānasottara-girau — na hoře Mānasottara; paribhramati — otáčí se.

Překlad

Vůz Boha Slunce má pouze jedno kolo, které se nazývá Saṁvatsara. Dvanáct měsíců je jeho dvanáct paprsků, šest ročních období jsou části jeho obruče a tři období cātur-māsya tvoří jeho třídílný střed. Jedna část osy kola spočívá na vrcholu hory Sumeru a druhá na hoře Mānasottara. Kolo je připevněno na vnějším konci osy a neustále se otáčí na hoře Mānasottara jako kolo lisu na olej.

Verš

tasminn akṣe kṛtamūlo dvitīyo ’kṣas turyamānena sammitas taila-yantrākṣavad dhruve kṛtopari-bhāgaḥ.

Synonyma

tasmin akṣe — na té ose; kṛta-mūlaḥ — s pevnou základnou; dvitīyaḥ — druhá; akṣaḥ — osa; turyamānena — čtvrtinou; sammitaḥ — měřená; taila-yantra-akṣa-vat — jako osa lisu na olej; dhruve — k Dhruvaloce; kṛta — připevněná; upari-bhāgaḥ — horní část.

Překlad

První osa je — stejně jako u lisu na olej — připevněna ke druhé, která je dlouhá jednu čtvrtinu její délky (3 937 500 yojanů neboli 50 400 000 kilometrů). Horní část této druhé osy je provazem větru připevněna ke Dhruvaloce.

Verš

ratha-nīḍas tu ṣaṭ-triṁśal-lakṣa-yojanāyatas tat-turīya-bhāga-viśālas tāvān ravi-ratha-yugo yatra hayāś chando-nāmānaḥ saptāruṇa-yojitā vahanti devam ādityam.

Synonyma

ratha-nīḍaḥ — vnitřek vozu; tu — avšak; ṣaṭ-triṁśat-lakṣa-yojana-āyataḥ3 600 000 yojanů dlouhý; tat-turīya-bhāga — čtvrtina tohoto rozměru (900 000 yojanů); viśālaḥ — široký; tāvān — také tolik; ravi-ratha-yugaḥ — postroj pro koně; yatra — kde; hayāḥ — koně; chandaḥ-nāmānaḥ — s různými jmény védských rytmů; sapta — sedm; aruṇa-yojitāḥ — zapřaženi Aruṇadevem; vahanti — vezou; devam — poloboha; ādityam — boha Slunce.

Překlad

Můj drahý králi, je řečeno, že podvozek vozu boha Slunce je dlouhý 3 600 000 yojanů (46 080 000 kilometrů) a široký čtvrtinu této délky (900 000 yojanů čili 11 520 000 kilometrů). Koně táhnoucí vůz, kteří jsou pojmenovaní podle Gāyatrī a dalších védských rytmů, Aruṇadeva zapřahá do postroje širokého také 900 000 yojanů. Tento vůz neustále vozí boha Slunce.

Význam

Ve Viṣṇu Purāṇě stojí:

gāyatrī ca bṛhaty uṣṇig
jagatī triṣṭup eva ca
anuṣṭup paṅktir ity uktāś
chandāṁsi harayo raveḥ

Sedm koní zapřažených do vozu boha Slunce se jmenuje Gāyatrī, Bṛhati, Uṣṇik, Jagatī, Triṣṭup, Anuṣṭup a Paṅkti. Tato jména různých védských rytmů označují sedm koní, kteří táhnou vůz boha Slunce.

Verš

purastāt savitur aruṇaḥ paścāc ca niyuktaḥ sautye karmaṇi kilāste.

Synonyma

purastāt — před; savituḥ — bohem Slunce; aruṇaḥ — polobůh jménem Aruṇa; paścāt — hledí dozadu; ca — a; niyuktaḥ — zaměstnán; sautye — vozataje; karmaṇi — činnostmi; kila — jistě; āste — zůstává.

Překlad

Aruṇadeva sedí před bohem Slunce, a ačkoliv je zaneprázdněn řízením vozu a koní, hledí dozadu na něho.

Význam

Vāyu Purāṇa popisuje rozmístění koní:

saptāśva-rūpa-cchandāṁsī
vahante vāmato ravim
cakra-pakṣa-nibaddhāni
cakre vākṣaḥ samāhitaḥ

Přestože Aruṇadeva sedí na předním sedadle a ovládá koně, hledí přes levé rameno dozadu na boha Slunce.

Verš

tathā vālikhilyā ṛṣayo ’ṅguṣṭha-parva-mātrāḥ ṣaṣṭi-sahasrāṇi purataḥ sūryaṁ sūkta-vākāya niyuktāḥ saṁstuvanti.

Synonyma

tathā — tam; vālakhilyāḥ — Vālakhilyové; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; aṅguṣṭha-parva-mātrāḥ — velcí jako palec; ṣaṣṭi-sahasrāṇi — šedesát tisíc; purataḥ — vpředu; sūryam — bůh Slunce; su-ukta-vākāya — aby výmluvně hovořili; niyuktāḥ — zaměstnáni; saṁstuvanti — modlí se.

Překlad

Před bohem Slunce je šedesát tisíc světců Vālakhilyů, kteří mají všichni velikost palce a oslavují ho výmluvnými modlitbami.

Verš

tathānye ca ṛṣayo gandharvāpsaraso nāgā grāmaṇyo yātudhānā devā ity ekaikaśo gaṇāḥ sapta caturdaśa māsi māsi bhagavantaṁ sūryam ātmānaṁ nānā-nāmānaṁ pṛthaṅ-nānā-nāmānaḥ pṛthak-karmabhir dvandvaśa upāsate.

Synonyma

tathā — podobně; anye — jiní; ca — rovněž; ṛṣayaḥ — světci; gandharva-apsarasaḥ — Gandharvové a Apsary; nāgāḥ — hadi Nāgové; grāmaṇyaḥ — Yakṣové; yātudhānāḥ — Rākṣasové; devāḥ — polobozi; iti — takto; eka-ekaśaḥ — jeden za druhým; gaṇāḥ — skupin; sapta — sedm; caturdaśa — čtrnáct; māsi māsi — každý měsíc; bhagavantam — nejmocnějšímu polobohu; sūryam — bůh Slunce; ātmānam — život vesmíru; nānā — různá; nāmānam — kdo vlastní jména; pṛthak — oddělená; nānā-nāmānaḥ — s různými jmény; pṛthak — oddělenými; karmabhiḥ — obřady; dvandvaśaḥ — ve skupinách po dvou; upāsate — uctívají.

Překlad

Také čtrnáct dalších světců, Gandharvů, Apsar, Nāgů, Yakṣů, Rākṣasů a polobohů, jež jsou rozděleni do skupin po dvou, přijímá každý měsíc různá jména a neustále vykonávají různé obřady pro uctívání Nejvyššího Pána jako nejmocnějšího poloboha Sūryadeva, který vlastní mnoho jmen.

Význam

Ve Viṣṇu Purāṇě je řečeno:

stuvanti munayaḥ sūryaṁ
gandharvair gīyate puraḥ
nṛtyanto 'psaraso yānti
sūryasyānu niśācarāḥ
vahanti pannagā yakṣaiḥ
kriyate ’bhiṣusaṅgrahaḥ
vālikhilyās tathaivainaṁ
parivārya samāsate
so ’yaṁ sapta-gaṇaḥ sūrya-
maṇḍale muni-sattama
himoṣṇa vāri-vṛṣṭīṇāṁ
hetutve samayaṁ gataḥ

Při uctívání nejmocnějšího poloboha Sūryi před ním Gandharvové zpívají, Apsary tančí před vozem, Niśācarové vůz následují, Pannagové jej zdobí, Yakṣové střeží a světci zvaní Vālikhilyové obklopují boha Slunce a přednášejí mu modlitby. Sedm skupin čtrnácti společníků určuje vhodný čas pro pravidelné sněžení, horko a déšť po celém vesmíru.

Verš

lakṣottaraṁ sārdha-nava-koṭi-yojana-parimaṇḍalaṁ bhū-valayasya kṣaṇena sagavyūty-uttaraṁ dvi-sahasra-yojanāni sa bhuṅkte.

Synonyma

lakṣa-uttaram — zvětšený o 100 000; sārdha — s 5 000 000; nava-koṭi-yojana90 000 000 yojanů; parimaṇḍalam — obvod; bhū-valayasya — zemské klenby; kṣaṇena — za jediný okamžik; sagavyūti-uttaram — zvětšený o dvě krośi (6,4 kilometrů); dvi-sahasra-yojanāni2 000 yojanů; saḥ — bůh Slunce; bhuṅkte — překonává.

Překlad

Můj drahý králi, bůh Slunce na své oběžné dráze Bhūmaṇḍalou překonává vzdálenost 95 100 000 yojanů (1 217 280 000 kilometrů) rychlostí 2 000 yojanů a dvou kroś (25 606 kilometrů) za jediný okamžik.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté první kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Pohyby Slunce”.