Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.29.51

Verš

sa vai priyatamaś cātmā
yato na bhayam aṇv api
iti veda sa vai vidvān
yo vidvān sa gurur hariḥ

Synonyma

saḥ — On; vai — jistě; priya-tamaḥ — nejdražší; ca — také; ātmā — Nadduše; yataḥ — z něhož; na — nikdy; bhayam — strach; aṇu — malý; api — ani; iti — takto; veda — (ten, kdo) zná; saḥ — on; vai — jistě; vidvān — vzdělaný; yaḥ — ten, kdo; vidvān — vzdělaný; saḥ — on; guruḥ — duchovní mistr; hariḥ — neliší se od Pána.

Překlad

Ten, kdo se věnuje oddané službě, nemá sebemenší strach z hmotné existence. Důvodem je, že Nejvyšší Osobnost Božství je Nadduše a přítel každého. Ten, kdo zná toto tajemství, je skutečně vzdělaný, a může se proto stát duchovním mistrem celého světa. Pravý duchovní mistr, zástupce Kṛṣṇy, se od Kṛṣṇy neliší.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká: sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ. Všechna písma popisují duchovního mistra jako zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství. Duchovní mistr je přijímán jako totožný s Nejvyšší Osobností Božství, protože je Pánovým nejdůvěrnějším služebníkem (kintu prabhor yaḥ priya eva tasya). Význam je, že Nadduše i individuální duše jsou každému velice drahé. Každý má rád sám sebe, a když je o něco pokročilejší, začne mít rád také Nadduši. Seberealizovaná osoba nedoporučuje uctívat nikoho jiného než Nadduši. Ví, že uctívat Nejvyšší Osobnost Božství je snadnější než pod vlivem chtíče a touhy po hmotném požitku uctívat různé polobohy. Oddaný proto neustále s láskou oddaně slouží Pánu. To je skutečný guru. V Padma Purāṇě je řečeno:

ṣaṭ-karma-nipuṇo vipro
mantra-tantra-viśāradaḥ
avaiṣṇavo gurur na syād
vaiṣṇavaḥ śva-paco guruḥ

“Ani brāhmaṇa, který je velice sečtělý ve védských písmech a zná šest předepsaných povinností brāhmaṇy, se nemůže stát guruem, duchovním mistrem, není-li oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství. Na druhou stranu se i ten, kdo se narodil v rodině pojídačů psů, může stát duchovním mistrem, je-li čistým oddaným Pána.” Z toho vyplývá, že pokud není někdo čistým oddaným Pána, nemůže být duchovním mistrem. Toho, kdo je duchovním mistrem podle výše uvedených popisů oddané služby, je třeba chápat jako Osobně přítomného Nejvyššího Pána, Osobnost Božství. Radit se s pravým duchovním mistrem znamená podle slov tohoto verše (gurur hariḥ) radit se přímo s Nejvyšší Osobností Božství. Člověk by měl proto u takového pravého duchovního mistra přijmout útočiště. Úspěch v životě znamená přijmout duchovního mistra, který zná Kṛṣṇu jako jedinou nejvyšší milovanou osobnost. Takového důvěrného oddaného Pána je třeba uctívat.