Skip to main content

Sloka 53

ТЕКСТ 53

Verš

Текст

evam adhyātma-yogena
karmāṇy anusamācaran
putrān utpādayām āsa
pañcārciṣy ātma-sammatān
эвам адхйтма-йогена
кармй анусамчаран
путрн утпдайм са
пачрчишй тма-самматн

Synonyma

Пословный перевод

evam — takto; adhyātma-yogena — prostřednictvím bhakti-yogy; karmāṇi — činnosti; anu — vždy; samācaran — vykonával; putrān — syny; utpādayām āsa — zplodil; pañca — pět; arciṣi — se svou manželkou, Arci; ātma — vlastní; sammatān — podle své touhy.

эвам — так; адхйтма-йогена — посредством бхакти-йоги; карми — действия; ану — всегда; самчаран — совершая; путрн — сыновья; утпдайм са — зачатые; пача — пять; арчиши — в своей жене Арчи; тма — своим; самматн — в соответствии с его желанием.

Překlad

Перевод

Pṛthu Mahārāja setrvával na osvobozené úrovni oddané služby. Nejenže vykonával všechny plodonosné činnosti, ale také se svou manželkou Arci zplodil pět synů. Všechny je zplodil podle své vlastní touhy.

Будучи освобожденной душой и служа Господу, Притху Махараджа не только занимался разнообразной деятельностью, но и зачал со своей женой Арчи пятерых сыновей. При этом все сыновья были зачаты такими, какими он хотел их видеть.

Význam

Комментарий

Pṛthu Mahārāja měl jako hospodář se svou manželkou Arci pět synů, a všechny je zplodil tak, jak si přál. Nenarodili se nečekaně nebo náhodou. Způsob, jak zplodit děti podle vlastní touhy, je v současném věku Kali prakticky neznámý. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že rodiče musí přijmout různé očistné metody zvané saṁskāry. První z nich—garbhādhāna-saṁskāra neboli saṁskāra pro početí dítěte — je zvláště pro příslušníky vyšších tříd (brāhmaṇy a kṣatriye) povinná. Bhagavad-gītā uvádí, že sex, který není v rozporu s náboženskými zásadami, je Kṛṣṇa Samotný, a náboženské zásady přikazují, že kdo chce zplodit dítě, musí před pohlavním stykem vykonat garbhādhāna-saṁskāru. Mentální stav otce a matky před jejich spojením nepochybně ovlivní mentalitu budoucího dítěte. Dítě zplozené na popud chtíče nemusí být vždy takové, jaké by si rodiče přáli. Śāstry říkají: yathā yonir yathā bījam. Yathā yoniḥ poukazuje na matku a yathā bījam na otce. Je-li mentální stav rodičů před pohlavním stykem náležitě připravený, dítě, které se narodí, mu bude jistě odpovídat. Ze slov ātma-sammatān tedy vyplývá, že Pṛthu Mahārāja s Arci podstoupili před každým početím očistnou metodu garbhādhāna, a proto všechny syny zplodili podle svých tužeb a očištěného stavu mysli. Pṛthu Mahārāja neplodil své děti na popud chtíče a nebyl také ke své manželce přitahován za účelem smyslového požitku. Zplodil děti jako gṛhastha pro budoucí řízení své celosvětové vlády.

Притху Махараджа был семейным человеком, и его жена, Арчи, родила ему пятерых сыновей, причем все они родились такими, какими он хотел их видеть. Они родились у него не по воле случая и не по недоразумению. В этот век (Кали-югу) практически никто не знает, как зачинать детей, чтобы они, родившись, оправдали надежды своих родителей. Секрет в том, что родители должны совершать различные очистительные обряды, так называемые самскары. Первая самскара, гарбхадхана-самскара, или обряд, предваряющий зачатие, строго обязателен, особенно для представителей высших сословий, брахманов и кшатриев. В «Бхагавад-гите» сказано, что половая жизнь, не противоречащая религиозным принципам, — это Сам Кришна, а согласно религиозным принципам, прежде чем вступить в половые отношения, будущие родители должны совершить гарбхадхана-самскару. Состояние ума отца и матери перед зачатием, безусловно, отражается на складе ума будущего ребенка. Ребенок, зачатый под влиянием вожделения, может родиться не таким, каким его хотели бы видеть родители. В шастрах говорится: йатх йонир йатх бӣджам. Слова йатх йони относятся к матери, а йатх бӣджам — к отцу. Если, прежде чем вступить в половые отношения, родители приведут свой ум в надлежащее состояние, это состояние непременно передастся будущему ребенку. Слова тма-самматн свидетельствуют о том, что, прежде чем зачать очередного ребенка, Притху Махараджа и Арчи совершали очистительный обряд, гарбхадхана- самскару, и поскольку их умы были чисты, то все их сыновья рождались такими, какими они хотели их видеть. Притху Махараджа зачинал детей не потому, что его обуревало вожделение, и не потому, что его влекло к жене желание насладиться ею. Он зачинал их так, как подобает грихастхе, сознавая, что в будущем ему предстоит передать своим детям бразды правления миром.