Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.22.20

Verš

yato ’bhavad viśvam idaṁ vicitraṁ
saṁsthāsyate yatra ca vāvatiṣṭhate
prajāpatīnāṁ patir eṣa mahyaṁ
paraṁ pramāṇaṁ bhagavān anantaḥ

Synonyma

yataḥ — z Něhož; abhavat — emanovalo; viśvam — stvoření; idam — toto; vicitram — úžasné; saṁsthāsyate — bude zničeno; yatra — v Němž; ca — a; — nebo; avatiṣṭhate — v současné době existuje; prajā-patīnām — Prajāpatiů; patiḥ — Pán; eṣaḥ — toto; mahyam — pro mě; param — nejvyšší; pramāṇam — autorita; bhagavān — Nejvyšší Pán; anantaḥ — neomezený.

Překlad

Nejvyšší autoritou je pro mě neomezený Nejvyšší Pán, z Něhož emanuje toto úžasné stvoření a na Němž spočívá jeho udržování a zničení. On je původem všech Prajāpatiů; všech osobností, které mají v tomto světě plodit živé bytosti.

Význam

Kardamovi Munimu nařídil jeho otec, Prajāpati, aby plodil děti. Prajāpatiové měli na počátku stvoření za úkol přivádět na svět početné obyvatelstvo, které mělo obydlit všechny planety gigantického vesmíru. Kardama Muni ale řekl, že i když je jeho otcem Prajāpati, který po něm chce, aby plodil děti, jeho původem je ve skutečnosti Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, protože Viṣṇu je původem všeho. On je skutečným stvořitelem tohoto vesmíru, je jeho skutečným udržovatelem a po zničení vše spočine jedině v Něm. To je závěr Śrīmad-Bhāgavatamu. Existují tři božstva pro tvoření, udržování a ničení — Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara (Śiva) — ale Brahmā a Maheśvara jsou kvalitativními expanzemi Viṣṇua. Viṣṇu je ústřední postavou, a má proto na starosti udržování. Nikdo jiný než On nedokáže udržovat celé stvoření. Existuje nespočetně mnoho bytostí, které mají nespočetné množství požadavků, a nikdo jiný než Viṣṇu nedokáže plnit tolikeré požadavky tolika živých bytostí. Brahmova úloha je tvořit a úloha Śivy je ničit. O prostřední činnost, udržování, se stará Viṣṇu. Kardama Muni díky svému pokročilému duchovnímu životu dobře věděl, že jeho uctívaným Božstvem je Viṣṇu, Osobnost Božství. Jeho povinností bylo to, co si přál Viṣṇu, a nic jiného. Nechystal se plodit mnoho dětí. Zplodí pouze jedno dítě, které bude pomáhat Viṣṇuovu poslání. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě, kdykoliv dochází k nesrovnalostem v plnění náboženských zásad, Pán sestupuje na povrch Země, aby ochránil náboženské zásady a zničil darebáky.

Sňatkem a zplozením dítěte má člověk splatit dluhy rodině, ve které se narodil. Dítě má mnoho dluhů, hned jak se narodí. Jsou to dluhy rodině, z níž pochází, dluhy polobohům, Pitům, ṛṣiům atd. Pokud se však člověk věnuje pouze službě Osobnosti Božství, Nejvyššímu Pánovi, který je skutečně hoden uctívání, pak se zbaví všech závazků, aniž by se snažil splácet ostatní dluhy. Kardama Muni chtěl raději s poznáním paramaṁsy zasvětit svůj život službě Pánu a zplodit dítě pouze pro tento cíl, než aby plodil bezpočet dětí pro naplnění prázdných prostor ve vesmíru.