Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.12.44

Verš

śrī-sūta uvāca
itthaṁ sma pṛṣṭaḥ sa tu bādarāyaṇis
tat-smāritānanta-hṛtākhilendriyaḥ
kṛcchrāt punar labdha-bahir-dṛśiḥ śanaiḥ
pratyāha taṁ bhāgavatottamottama

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; ittham — takto; sma — v minulosti; pṛṣṭaḥ — otázaný; saḥ — on; tu — jistě; bādarāyaṇiḥ — Śukadeva Gosvāmī; tat — on (Śukadeva Gosvāmī); smārita-ananta — jakmile si vzpomněl na Pána Kṛṣṇu; hṛta — ztracený v extázi; akhila-indriyaḥ — všechny funkce vnějších smyslů; kṛcchrāt — s velkými potížemi; punaḥ — opět; labdha-bahiḥ-dṛśiḥ — obnovil své vnější smyslové vnímání; śanaiḥ — pomalu; pratyāha — odpověděl; tam — Mahārājovi Parīkṣitovi; bhāgavata-uttama-uttama — ó velký světče, největší ze všech oddaných (Śaunako).

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: “Ó Śaunako, největší ze světců a oddaných, když se Mahārāja Parīkṣit takto otázal Śukadevy Gosvāmīho, ten si v srdci okamžitě vzpomněl na témata spojená s Kṛṣṇou a navenek ztratil kontakt s funkcemi svých smyslů. Poté jen s velkými potížemi obnovil své vnější smyslové vnímání a začal Mahārājovi Parīkṣitovi přednášet kṛṣṇa-kathā.”

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvanácté kapitole desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zabití démona Aghāsury”.