Skip to main content

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Zabití démona Aghāsury

Tato kapitola podrobně popisuje Kṛṣṇovu zábavu, při které zabil Aghāsuru.

Jednoho dne chtěl Kṛṣṇa uspořádat v lese piknik, a proto vyšel brzy ráno do lesa i s ostatními pasáčky a každý hnal před sebou své stádo telat. Během jejich pikniku se tam objevil Aghāsura, mladší bratr Pūtany a Bakāsury, který chtěl Kṛṣṇu i Jeho společníky zabít. Démon, jehož poslal Kaṁsa, se proměnil v krajtu, která dosáhla délky třinácti kilometrů a výšky hory. Zdálo se, že jeho tlama sahá od Země až k nebeským planetám. V této podobě ležel Aghāsura natažený na cestě. Kṛṣṇovi kamarádi pasáčci ho považovali za další z nádherných vṛndāvanských míst a chtěli do jeho tlamy vstoupit. Obrovitá krajta se pro ně stala hřištěm a chlapci se začali smát; byli si totiž jisti, že i kdyby snad tento tvor byl nebezpečný, byl s nimi Kṛṣṇa, který je ochrání. Proto kráčeli dále do úst obrovitého tvora.

Kṛṣṇa o Aghāsurovi všechno věděl, a chtěl proto své přátele zadržet, aby do démonovy tlamy nevstupovali. Mezitím však všichni pasáčci i se svými stády telat vstoupili do jeho otevřené tlamy. Kṛṣṇa zůstal venku a Aghāsura na Něho čekal. Chtěl zavřít tlamu, jakmile do ní Kṛṣṇa vstoupí, a tak všichni zemřou. Během svého čekání na Kṛṣṇu zatím chlapce nepolykal. Kṛṣṇa mezitím myslel na to, jak chlapce zachránit a Aghāsuru zabít. Nakonec tedy vešel do tlamy obrovitého asury, a když byl se svými přáteli uvnitř, zvětšil své tělo do takových rozměrů, že se asura začal dusit a zemřel. Poté Kṛṣṇa upřel na kamarády svůj nektarový pohled, přivedl je zpátky k životu a všichni, veselí a nezranění, vyšli ven. Kṛṣṇa tím dodal odvahy všem polobohům, kteří vyjádřili svou radost a štěstí. Žádný ničemný hříšník nemá naději na sāyujya-mukti neboli splynutí s Kṛṣṇovou září. Do těla Aghāsury však Nejvyšší Pán osobně vstoupil, a díky Jeho doteku dostal tento démon příležitost splynout se září Brahmanu, a tak dosáhnout sāyujya-mukti.

V době, kdy se tato zábava odehrála, bylo Kṛṣṇovi pouhých pět let. Obyvatelé Vraji se o ní dozvěděli o rok později, když Mu bylo šest let a dosáhl věku paugaṇḍa. Parīkṣit Mahārāja se ptal: “Co bylo důvodem, že tato zábava vyšla najevo až po roce, a obyvatelé Vraji si přesto mysleli, že proběhla právě v ten den?” Touto otázkou dvanáctá kapitola končí.

Verš

śrī-śuka uvāca
kvacid vanāśāya mano dadhad vrajāt
prātaḥ samutthāya vayasya-vatsapān
prabodhayañ chṛṅga-raveṇa cāruṇā
vinirgato vatsa-puraḥsaro hariḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; kvacit — jednoho dne; vana-āśāya — s touhou pobavit se piknikem v lese; manaḥ — mysl; dadhat — věnoval pozornost; vrajāt — a vydal se mimo Vrajabhūmi; prātaḥ — časně ráno; samutthāya — poté, co probudil; vayasya-vatsa-pān — pasáčky a telátka; prabodhayan — aby všichni vstali, budil je a říkal jim o svém plánu; śṛṅga-raveṇa — hrou na trubku z kravského rohu; cāruṇā — nádhernou; vinirgataḥ — vyšli z Vrajabhūmi; vatsa-puraḥsaraḥ — ženoucí svá stáda telat před sebou; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, jednoho dne se Kṛṣṇa rozhodl, že posnídá na pikniku v lese. Vstal brzy ráno, zatroubil na svou trubku z kravského rohu a jejím nádherným zvukem probudil všechny pasáčky a telátka. Potom se Kṛṣṇa a chlapci, ženoucí každý své stádo telat před sebou, vydali z Vrajabhūmi do lesa.

Verš

tenaiva sākaṁ pṛthukāḥ sahasraśaḥ
snigdhāḥ suśig-vetra-viṣāṇa-veṇavaḥ
svān svān sahasropari-saṅkhyayānvitān
vatsān puraskṛtya viniryayur mudā

Synonyma

tena — Jím; eva — vskutku; sākam — doprovázeni; pṛthukāḥ — chlapci; sahasraśaḥ — po tisících; snigdhāḥ — velice přitažliví; su — krásní; śik — ranečky s jídlem; vetra — pruty na pohánění telat; viṣāṇa — trubky z rohů; veṇavaḥ — flétny; svān svān — každý svá; sahasra-upari-saṅkhyayā anvitān — čítající přes tisíc; vatsān — telata; puraḥ-kṛtya — ženoucí před sebou; viniryayuḥ — vyšli; mudā — s velkou radostí.

Překlad

Tisíce chlapců tehdy vyšly před své domy ve Vrajabhūmi a přidaly se ke Kṛṣṇovi. Před sebou hnali své stovky a tisíce stád. Hoši byli překrásní a nesli si ranečky s jídlem, trubky, flétny a pruty na pohánění telat.

Verš

kṛṣṇa-vatsair asaṅkhyātair
yūthī-kṛtya sva-vatsakān
cārayanto ’rbha-līlābhir
vijahrus tatra tatra ha

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; vatsaiḥ — společně s telátky; asaṅkhyātaiḥ — neomezeně mnoha; yūthī-kṛtya — shromáždil je; sva-vatsakān — svá telata; cārayantaḥ — provádějící; arbha-līlābhiḥ — prostřednictvím chlapeckých her; vijahruḥ — užíval si; tatra tatra — tu i tam; ha — jistě.

Překlad

Společně s pasáčky a jejich stády vyšel Kṛṣṇa, který svolal neomezený počet telat. Všichni chlapci začali v hravé náladě dovádět v lese.

Význam

V tomto verši jsou významná slova kṛṣṇa-vatsair asaṅkhyātaiḥ. Slovo asaṅkhyāta znamená “neomezeně mnoho”. Počet Kṛṣṇových telat byl neomezený. Můžeme mluvit o stovkách, tisících, desetitisících, statisících, miliónech, miliardách, biliónech, triliónech a tak dále, ale když pokračujeme dále a mluvíme o počtech, které již nedovedeme vyčíslit, pak hovoříme o neomezeně velkém množství. Tyto neomezené počty zde vyjadřuje slovo asaṅkhyātaiḥ. Kṛṣṇa je neomezený, Jeho energie je neomezená, Jeho krav a telátek je neomezeně mnoho a Jeho prostor je také neomezený. Proto je v Bhagavad-gītě osloven jako Parabrahman. Slovo brahman znamená “neomezený” a Kṛṣṇa je Nejvyšší Neomezený, Parabrahman. Neměli bychom tedy tvrzení tohoto verše považovat za mytologické. Je to skutečnost, ale nepochopitelná. Kṛṣṇa může disponovat neomezeně mnoha telaty a neomezeně velkým prostorem. To není mytologie ani omyl, ale pokud zkoumáme Kṛṣṇovu moc se svým omezeným poznáním, nejsme schopni ji pochopit. Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.109). Naše smysly nedovedou vnímat, jak mohl Kṛṣṇa chovat neomezeně mnoho telat a krav a mít na to neomezený prostor. Bṛhad-bhāgavatāmṛta však dává odpověď:

evaṁ prabhoḥ priyānāṁ ca
dhāmnaś ca samayasya ca
avicintya-prabhāvatvād
atra kiñcin na durghaṭam

Śrī Sanātana Gosvāmī ve své Bṛhad-bhāgavatāmṛtě uvádí, že vše, co se pojí s Kṛṣṇou, je neomezené, a proto pro Něho není nic nemožné. V tomto světle musíme chápat tento verš.

Verš

phala-prabāla-stavaka-
sumanaḥ-piccha-dhātubhiḥ
kāca-guñjā-maṇi-svarṇa-
bhūṣitā apy abhūṣayan

Synonyma

phala — lesní plody; prabāla — zelené listy; stavaka — kyticemi; sumanaḥ — nádherné květy; piccha — paví pera; dhātubhiḥ — měkké různobarevné minerály; kāca — určitý druh drahokamu; guñjā — malé lasturky; maṇi — perly; svarṇa — zlato; bhūṣitāḥ — i když ozdobeni; api abhūṣayan — přestože byli chlapci ozdobeni svými matkami, zdobili se ještě výše uvedenými předměty.

Překlad

Přestože byli hoši už ozdobeni od svých matek drahokamy kāca, lasturkami guñjā, perlami a zlatem, když přišli do lesa, ozdobili se ještě ovocem, zelenými listy, kyticemi květů, pavími pery a měkkými minerály.

Verš

muṣṇanto ’nyonya-śikyādīn
jñātān ārāc ca cikṣipuḥ
tatratyāś ca punar dūrād
dhasantaś ca punar daduḥ

Synonyma

muṣṇantaḥ — kradoucí; anyonya — jeden druhému; śikya-ādīn — ranečky s jídlem a jiné věci; jñātān — když na to majitel přišel; ārāt ca — daleko; cikṣipuḥ — hodili; tatratyāḥ ca — ti, kdo byli na tom místě, také; punaḥ dūrāt — pak hodili ještě dál; hasantaḥ ca punaḥ daduḥ — když viděli majitele, hodili to dál a smáli se, a když vlastník začal plakat, raneček mu vrátili.

Překlad

Pasáčci si navzájem kradli svoje ranečky s jídlem. Když nějaký hoch přišel na to, že mu ukradli raneček, ostatní mu ho hodili ještě dál, na nějaké vzdálené místo, a ti, kteří stáli tam, ho hodili ještě dál. Když z toho byl majitel nešťastný, ostatní chlapci se smáli, on pak začal plakat a dostal raneček zpátky.

Význam

Takovéto hry a kradení mezi chlapci existují stále i v hmotném světě, protože tato zábava je běžná v duchovním světě, odkud tato forma požitku pochází. Janmādy asya yataḥ (Vedānta-sūtra 1.1.2). Tentýž požitek zažívá Kṛṣṇa a Jeho společníci v duchovním světě, ale tam je věčný, zatímco tady, na hmotné úrovni, je dočasný; tam je požitek Brahman, zatímco tady je jaḍa. Cílem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je učit lidi, jak se přemístit z prostředí jaḍa do Brahmanu, neboť k tomu je lidský život určen. Athāto brahma-jijñāsā (Vedānta-sūtra 1.1.1). Kṛṣṇa sestupuje, aby nás učil, jak si s Ním můžeme užívat na duchovní úrovni, v duchovním světě. Nejenže přichází, ale také osobně předvádí své zábavy ve Vṛndāvanu a přitahuje lidi k duchovnímu požitku.

Verš

yadi dūraṁ gataḥ kṛṣṇo
vana-śobhekṣaṇāya tam
ahaṁ pūrvam ahaṁ pūrvam
iti saṁspṛśya remire

Synonyma

yadi — jestliže; dūram — na vzdálené místo; gataḥ — šel; kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; vana-śobha — krása lesa; īkṣaṇāya — aby se pokochal; tam — ke Kṛṣṇovi; aham — já; pūrvam — první; aham — já; pūrvam — první; iti — takto; saṁspṛśya — když se Ho dotýkali; remire — radovali se ze života.

Překlad

Někdy se Kṛṣṇa poněkud vzdálil, aby se pokochal krásou lesa. Všichni ostatní chlapci pak utíkali za Ním, a každý z nich volal: “Já přiběhnu ke Kṛṣṇovi a dotknu se Ho jako první! Já se dotknu Kṛṣṇy první!” Znovu a znovu se dotýkali Kṛṣṇy, a tak se radovali ze života.

Verš

kecid veṇūn vādayanto
dhmāntaḥ śṛṅgāṇi kecana
kecid bhṛṅgaiḥ pragāyantaḥ
kūjantaḥ kokilaiḥ pare
vicchāyābhiḥ pradhāvanto
gacchantaḥ sādhu-haṁsakaiḥ
bakair upaviśantaś ca
nṛtyantaś ca kalāpibhiḥ
vikarṣantaḥ kīśa-bālān
ārohantaś ca tair drumān
vikurvantaś ca taiḥ sākaṁ
plavantaś ca palāśiṣu
sākaṁ bhekair vilaṅghantaḥ
saritaḥ srava-samplutāḥ
vihasantaḥ praticchāyāḥ
śapantaś ca pratisvanān
itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ

Synonyma

kecit — někteří z nich; veṇūn — na flétny; vādayantaḥ — pískající; dhmāntaḥ — troubící; śṛṅgāṇi — na trubky z kravských rohů; kecana — někdo jiný; kecit — někdo; bhṛṅgaiḥ — se čmeláky; pragāyantaḥ — zpívající; kūjantaḥ — napodobující hlas; kokilaiḥ — kukaček; pare — jiní; vicchāyābhiḥ — letícími stíny; pradhāvantaḥ — někdo běžel za ptáky; gacchantaḥ — následující; sādhu — nádherné; haṁsakaiḥ — labutě; bakaiḥ — volavkami stojícími na jednom místě; upaviśantaḥ ca — sedící tiše s nimi; nṛtyantaḥ ca — a tančící; kalāpibhiḥ — s pávy; vikarṣantaḥ — vábící; kīśa-bālān — mladé opice; ārohantaḥ ca — lezoucí na; taiḥ — s opicemi; drumān — stromy; vikurvantaḥ ca — přesně je napodobující; taiḥ — s opicemi; sākam — společně; plavantaḥ ca — přelézající; palāśiṣu — po stromech; sākam — společně s; bhekaiḥ — žábami; vilaṅghantaḥ — skákající jako ony; saritaḥ — voda; srava-samplutāḥ — zmáčeli se ve vodě řeky; vihasantaḥ — smějící se; praticchāyāḥ — stínům; śapantaḥ ca — proklínající; pratisvanān — ozvěny svých hlasů; ittham — takto; satām — transcendentalistů; brahma-sukha-anubhūtyā — s Kṛṣṇou, jenž dává brahma-sukha (Kṛṣṇa je Parabrahman a je zdrojem své osobní záře); dāsyam — služebnický vztah; gatānām — oddaných, kteří přijali; para-daivatena — s Nejvyšší Osobností Božství; māyā-āśritānām — pro ty, kdo žijí v zajetí hmotné energie; nara-dārakeṇa — s Ním, který vypadá jako obyčejné dítě; sākam — společně; vijahruḥ — užívali si; kṛta-puṇya-puñjāḥ — všichni tito chlapci, kteří nahromadili výsledky zbožných činností z mnoha životů.

Překlad

Chlapci se věnovali různým hrám. Někteří pískali na flétny a jiní troubili na trubky z rohů. Někteří napodobovali bzučení čmeláků a jiní hlasy kukaček. Někteří hoši napodobovali letící ptáky tak, že běželi za jejich stíny na zemi, někteří napodobovali ladné pohyby a půvabné pózy labutí, jiní tiše usedali vedle volavek a další napodobovali tanec pávů. Někteří chlapci vábili mladé opice na stromech, někteří skákali na stromy jako opice, někteří se jako opice šklebili a jiní zase přeskakovali z větve na větev. Někteří chlapci šli k peřejím, kde společně s žábami skákali přes řeku, a smáli se, když ve vodě uviděli svůj odraz. Proklínali také ozvěny svých hlasů. Tak si pasáčkové hrávali s Kṛṣṇou, jenž je zdrojem záře Brahmanu pro jñānī, kteří chtějí s touto září splynout, jenž je Nejvyšší Osobností Božství pro oddané, kteří přijali, že jsou věčnými služebníky, a pro obyčejné lidi je jen dalším obyčejným dítětem. Pasáčkové krav, kteří nahromadili výsledky zbožných činností z mnoha životů, se mohli s Nejvyšší Osobností Božství přátelit. Kdo může popsat jejich štěstí?

Význam

Śrīla Rūpa Gosvāmī doporučil: tasmāt kenāpy upāyena manaḥ kṛṣṇe niveśayet (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.4). Člověk může myslet na Kṛṣṇu jako na obyčejné dítě, jako na zdroj záře Brahmanu, jako na původ Paramātmy nebo jako na Nejvyšší Osobnost Božství, ale v každém případě by měl nějakým způsobem soustředit svou pozornost na Kṛṣṇovy lotosové nohy. To je také pokyn Bhagavad-gīty (18.66): sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Śrīmad-Bhāgavatam nabízí nejsnadnější způsob, jak vejít do přímého styku s Kṛṣṇou. Īśvaraḥ sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣanāt (Bhāg. 1.1.2). Když člověk zaměří alespoň trochu své pozornosti na Kṛṣṇu a na činnosti konané s vědomím Kṛṣṇy, umožní mu to bezprostředně dosáhnout nejvyšší dokonalosti života. To je záměr hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Lokasyājānato vidvāṁś cakre sātvata-saṁhitām (Bhāg. 1.7.6). Tajemství úspěchu obyčejní lidé neznají, a proto nám Śrīla Vyāsadeva ze soucitu s ubohými dušemi v tomto hmotném světě-zvláště v současném věku Kali-dal Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad-bhāgavataṁ purāṇam amalaṁ yad vaiṣṇavānāṁ priyam (Bhāg. 12.13.18). Pro vaiṣṇavy, kteří jsou o něco pokročilejší a jsou si vědomi slávy a moci Pána, je Śrīmad-Bhāgavatam nejdražším védským spisem. Toto tělo musíme nakonec vyměnit (tathā dehāntara-prāptiḥ), a pokud nedbáme na Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam, nemůžeme vědět, jaké bude naše příští tělo. Ten, kdo se však drží těchto dvou knih-Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu-má jisté, že v příštím životě získá Kṛṣṇovu společnost (tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna). Proto je šíření Śrīmad-Bhāgavatamu po celém světě velmi významnou činností pro dobro teologů, filozofů, transcendentalistů a yogīnů (yoginām api sarveṣām), jakož i obyčejných lidí. Janma-lābhaḥ paraḥ puṁsām ante nārāyaṇa-smṛtiḥ (Bhāg. 2.1.6)-pokud si nějakým způsobem dokážeme na konci života vzpomenout na Kṛṣṇu neboli Nārāyaṇa, náš život bude úspěšný.

Verš

yat-pāda-pāṁsur bahu-janma-kṛcchrato
dhṛtātmabhir yogibhir apy alabhyaḥ
sa eva yad-dṛg-viṣayaḥ svayaṁ sthitaḥ
kiṁ varṇyate diṣṭam ato vrajaukasām

Synonyma

yat — jehož; pāda-pāṁsuḥ — prach z lotosových nohou; bahu-janma — v mnoha životech; kṛcchrataḥ — z přísné askeze jakožto způsobu provádění yogy, meditace a tak dále; dhṛta-ātmabhiḥ — těmi, kdo ovládli svou mysl; yogibhiḥ — takovými yogīny (jñāna-yogīny, rāja-yogīny, dhyāna-yogīny a podobně); api — vskutku; alabhyaḥ — nemůže být dosažen; saḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; eva — jistě; yat-dṛk-viṣayaḥ — stal se viditelným, tváří v tvář; svayam — osobně; sthitaḥ — stojící před nimi; kim — co; varṇyate — lze říci; diṣṭam — o štěstí; ataḥ — proto; vraja-okasām — obyvatel Vrajabhūmi, Vṛndāvanu.

Překlad

Yogīni se po mnoho životů podrobují přísné askezi, když nacvičují obtížná stádia yama, niyama, āsana či prāṇāyāma. Ale i když se časem dokonale naučí ovládat mysl, přesto nebudou moci vychutnat ani částečku prachu z lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství. Co potom říci o nesmírném štěstí obyvatel Vrajabhūmi, Vṛndāvanu, s nimiž Nejvyšší Pán osobně žil a kteří Ho vídali tváří v tvář?

Význam

Můžeme si jen představovat, jak velké bylo štěstí obyvatel Vṛndāvanu. Není možné popsat, jak tohoto štěstí po mnoha životech naplněných zbožným jednáním dosáhli.

Verš

athāgha-nāmābhyapatan mahāsuras
teṣāṁ sukha-krīḍana-vīkṣaṇākṣamaḥ
nityaṁ yad-antar nija-jīvitepsubhiḥ
pītāmṛtair apy amaraiḥ pratīkṣyate

Synonyma

atha — poté; agha-nāma — velice mocný démon jménem Agha; abhyapatat — objevil se tam; mahā-asuraḥ — velký, nesmírně mocný démon; teṣām — pasáčků; sukha-krīḍana — požitek z jejich transcendentálních zábav; vīkṣaṇa-akṣamaḥ — jelikož nemohl snést pohled na transcendentální štěstí pasáčků; nityam — neustále; yat-antaḥ — konec Aghāsurova života; nija-jīvita-īpsubhiḥ — aby žili neobtěžováni Aghāsurou; pīta-amṛtaiḥ api — přestože pili nektar každý den; amaraiḥ — polobohy; pratīkṣyate — byl také očekáván (i polobozi čekali na smrt velkého démona Aghāsury).

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, poté se tam objevil velký démon jménem Aghāsura, na jehož smrt čekali i polobozi. Polobozi pili nektar každý den, ale přesto měli z tohoto velkého démona strach, a čekali, kdy zemře. Tento démon nemohl snést transcendentální radost, kterou pasáčci v lese zažívali.

Význam

Můžeme se ptát, jak mohl nějaký démon narušit Kṛṣṇovy zábavy. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura na tuto otázku odpovídá, že transcendentální radost, kterou zažívali pasáčci, sice nebylo možné narušit, ale zároveň je pravda, že dokud by neukončili své rozmanité transcendentální radovánky, nemohli by sníst oběd. Proto se stalo, že když byl čas k jídlu, řízením yogamāyi se objevil Aghāsura, aby si chlapci na chvíli přestali hrát a najedli se. Rozmanitost je matkou požitku. Pasáčkové si nepřetržitě hráli, pak přestali a potom si užívali zase jiným způsobem. Proto každý den přicházel nějaký démon, který narušil jejich hru. Démon byl vždy usmrcen a pak se chlapci znovu věnovali svým transcendentálním zábavám.

Verš

dṛṣṭvārbhakān kṛṣṇa-mukhān aghāsuraḥ
kaṁsānuśiṣṭaḥ sa bakī-bakānujaḥ
ayaṁ tu me sodara-nāśa-kṛt tayor
dvayor mamainaṁ sa-balaṁ haniṣye

Synonyma

dṛṣṭvā — poté, co spatřil; arbhakān — všechny pasáčky; kṛṣṇa-mukhān — v čele s Kṛṣṇou; aghāsuraḥ — démon jménem Aghāsura; kaṁsa-anuśiṣṭaḥ — poslaný Kaṁsou; saḥ — on (Aghāsura); bakī-baka-anujaḥ — mladší bratr Pūtany a Bakāsury; ayam — tento Kṛṣṇa; tu — jistě; me — mé; sodara-nāśa-kṛt — ten, kdo zabil mého bratra a sestru; tayoḥ — pro mého bratra a sestru; dvayoḥ — pro tyto dva; mama — moje; enam — Kṛṣṇu; sa-balam — společně s Jeho pomocníky, pasáčky krav; haniṣye — usmrtím.

Překlad

Aghāsura, jehož poslal Kaṁsa, byl mladším bratrem Pūtany a Bakāsury. Proto když přišel a spatřil Kṛṣṇu v čele všech pasáčků, pomyslel si: “Tento Kṛṣṇa zabil mou sestru a mého bratra, Pūtanu a Bakāsuru. Pro jejich potěšení tedy usmrtím já Jeho i s Jeho pomocníky, ostatními pasáčky.”

Verš

ete yadā mat-suhṛdos tilāpaḥ
kṛtās tadā naṣṭa-samā vrajaukasaḥ
prāṇe gate varṣmasu kā nu cintā
prajāsavaḥ prāṇa-bhṛto hi ye te

Synonyma

ete — tento Kṛṣṇa a Jeho společníci, pasáčci krav; yadā — když; mat-suhṛdoḥ — mého bratra a sestry; tila-āpaḥ kṛtāḥ — stanou se poslední obřadní obětí sezamu a vody; tadā — tehdy; naṣṭa-samāḥ — bez života; vraja-okasaḥ — všichni obyvatelé Vrajabhūmi, Vṛndāvanu; prāṇe — když životní síla; gate — byla odebrána z těla; varṣmasu — co se týče těla; — co; nu — vskutku; cintā — úzkost; prajā-asavaḥ — ti, kteří mají své děti stejně rádi jako svůj vlastní život; prāṇa-bhṛtaḥ — ty živé bytosti; hi — jistě; ye te — všichni obyvatelé Vrajabhūmi.

Překlad

Aghāsura uvažoval: “Pokud se mi nějak povede, aby Kṛṣṇa a Jeho společníci posloužili jako poslední oběť sezamu a vody za odešlé duše mého bratra a sestry, pak obyvatelé Vrajabhūmi, pro něž jsou tito chlapci vším, automaticky zemřou. Kde není život, tam není tělo zapotřebí. Když tedy budou jejich synové mrtví, všichni obyvatelé Vraji přirozeně zahynou.”

Verš

iti vyavasyājagaraṁ bṛhad vapuḥ
sa yojanāyāma-mahādri-pīvaram
dhṛtvādbhutaṁ vyātta-guhānanaṁ tadā
pathi vyaśeta grasanāśayā khalaḥ

Synonyma

iti — takto; vyavasya — když se rozhodl; ājagaram — krajta; bṛhat vapuḥ — nesmírně velké tělo; saḥ — Aghāsura; yojana-āyāma — zabírající území o délce třinácti kilometrů; mahā-adri-pīvaram — široká jako velká hora; dhṛtvā — poté, co přijal tuto podobu; adbhutam — nevídanou; vyātta — otevřel; guhā-ānanam — s tlamou podobnou velké jeskyni v horách; tadā — tehdy; pathi — na cestě; vyaśeta — ležel; grasana-āśayā — s očekáváním, že všechny pasáčky spolkne; khalaḥ — ničemný.

Překlad

Když ničemný Aghāsura učinil toto rozhodnutí, proměnil se v obrovskou krajtu, která byla široká jako velká hora a dlouhá třináct kilometrů. V tomto nevídaném hadím těle otevřel tlamu, takže vypadala jako velká jeskyně v horách, a lehl si na cestu s očekáváním, že Kṛṣṇu a Jeho společníky pasáčky spolkne.

Verš

dharādharoṣṭho jaladottaroṣṭho
dary-ānanānto giri-śṛṅga-daṁṣṭraḥ
dhvāntāntar-āsyo vitatādhva-jihvaḥ
paruṣānila-śvāsa-davekṣaṇoṣṇaḥ

Synonyma

dharā — na zemi; adhara-oṣṭhaḥ — jehož dolní pysk; jalada-uttara-oṣṭhaḥ — jehož horní pysk se dotýkal mraků; darī-ānana-antaḥ — jehož tlama byla doširoka rozevřená jako jeskyně v horách; giri-śṛṅga — jako štíty hor; daṁṣṭraḥ — jehož zuby; dhvānta-antaḥ-āsyaḥ — v jehož tlamě byla taková tma, jak je to jen vůbec možné; vitata-adhva-jihvaḥ — jehož jazyk se podobal široké cestě; paruṣa-anila-śvāsa — jehož dech žhnul jako horký vítr; dava-īkṣaṇa-uṣṇaḥ — a jehož pohled připomínal plameny ohně.

Překlad

Jeho dolní pysk spočíval na zemi a horní se dotýkal mraků na nebi. Okraje jeho tlamy připomínaly stěny velké jeskyně uvnitř hory a nitro jeho tlamy bylo tak tmavé, jak je to jen vůbec možné. Jeho jazyk se podobal široké cestě, jeho dech žhnul jako horký vítr a oči mu plály jako oheň.

Verš

dṛṣṭvā taṁ tādṛśaṁ sarve
matvā vṛndāvana-śriyam
vyāttājagara-tuṇḍena
hy utprekṣante sma līlayā

Synonyma

dṛṣṭvā — když viděli; tam — tohoto Aghāsuru; tādṛśam — v této pozici; sarve — Kṛṣṇa a všichni pasáčci; matvā — mysleli si o ní; vṛndāvana-śriyam — krásná socha ve Vṛndāvanu; vyātta — roztažená; ajagara-tuṇḍena — s tlamou krajty; hi — jistě; utprekṣante — jako kdyby shlédli; sma — v minulosti; līlayā — určená k zábavám.

Překlad

Když chlapci viděli tuto démonovu úžasnou podobu, jež připomínala velkou krajtu, mysleli si, že je to dozajista jedna z přírodních krás Vṛndāvanu. Potom je napadlo, že se to podobá tlamě velké krajty. Jinými slovy-chlapci si mysleli, že je to socha zpodobňující velkou krajtu, určená k jejich zábavám, a ničeho se nebáli.

Význam

Některé z chlapců při pohledu na tento podivuhodný úkaz napadlo, že je to skutečná krajta, a začali utíkat. Jiní však prohlásili: “Proč utíkáte? Není možné, aby tady ležela taková krajta. Toto je krásné místo pro naše hry!” Takové byly jejich představy.

Verš

aho mitrāṇi gadata
sattva-kūṭaṁ puraḥ sthitam
asmat-saṅgrasana-vyātta-
vyāla-tuṇḍāyate na vā

Synonyma

aho — ó; mitrāṇi — kamarádi; gadata — přesvědčme se; sattva-kūṭam — mrtvá krajta; puraḥ sthitam — jak je tady před námi; asmat — nás všechny; saṅgrasana — aby nás spolkla; vyātta-vyāla-tuṇḍā-yate — krajta otevřela tlamu; na — zda je to pravda nebo ne.

Překlad

Hoši říkali: “Milí kamarádi, je ten tvor mrtvý, nebo je to doopravdy živá krajta s doširoka otevřenou tlamou, která nás chce všechny spolknout? Vyjasněte prosím tyto pochyby.”

Význam

Kamarádi spolu začali rozmlouvat o tom, kdo ve skutečnosti je ten podivuhodný tvor, který před nimi leží. Je mrtvý, nebo je to skutečně živá krajta, která je chce spolknout?

Verš

satyam arka-karāraktam
uttarā-hanuvad ghanam
adharā-hanuvad rodhas
tat-praticchāyayāruṇam

Synonyma

satyam — pak chlapci došli k závěru, že to je skutečně živá krajta; arka-kara-āraktam — vypadající jako sluneční světlo; uttarā-hanuvat ghanam — horní pysk připomínající mrak; adharā-hanuvat — dolní pysk připomínající; rodhaḥ — velký násep; tat-praticchāyayā — odrazem slunečního světla; aruṇam — načervenalý.

Překlad

Nakonec došli k závěru: “Milí přátelé, to je určitě zvíře, které tady na nás číhá! Jeho horní pysk připomíná mrak zabarvený do ruda slunečním světlem a jeho dolní pysk načervenalý stín mraku.”

Verš

pratispardhete sṛkkabhyāṁ
savyāsavye nagodare
tuṅga-śṛṅgālayo ’py etās
tad-daṁṣṭrābhiś ca paśyata

Synonyma

pratispardhete — připomínající; sṛkkabhyām — koutky tlamy; savya-asavye — nalevo a napravo; naga-udare — jeskyně v horách; tuṅga-śṛṅga-ālayaḥ — vysoké štíty hor; api — ačkoliv je to tak; etāḥ tat-daṁṣṭrābhiḥ — připomínají zuby zvířete; ca — a; paśyata — podívejte.

Překlad

“Dvě prohlubně nalevo a napravo, podobající se jeskyním v horách, jsou koutky jeho tlamy a ty vysoké štíty hor jsou jeho zuby.”

Verš

āstṛtāyāma-mārgo ’yaṁ
rasanāṁ pratigarjati
eṣāṁ antar-gataṁ dhvāntam
etad apy antar-ānanam

Synonyma

āstṛta-āyāma — délka a šířka; mārgaḥ ayam — široká cesta; rasanām — jazyk; pratigarjati — připomíná; eṣām antaḥ-gatam — uvnitř hor; dhvāntam — temnota; etat — tato; api — jistě; antaḥ-ānanam — vnitřek tlamy.

Překlad

“Jazyk tohoto zvířete svou délkou a šířkou připomíná širokou cestu a vnitřek jeho tlamy je velice temný, jako jeskyně uvnitř hory.”

Verš

dāvoṣṇa-khara-vāto ’yaṁ
śvāsavad bhāti paśyata
tad-dagdha-sattva-durgandho
’py antar-āmiṣa-gandhavat

Synonyma

dāva-uṣṇa-khara-vātaḥ ayam — horký dech sálající ven jako oheň; śvāsa-vat bhāti paśyata — pohleďte, jak se jeho dech podobá; tat-dagdha-sattva — hořících mrtvol; durgandhaḥ — zápach; api — jistě; antaḥ-āmiṣa-gandha-vat — je jako zápach masa, který vychází zevnitř.

Překlad

“Ten horký ohnivý vítr je dech vycházející z jeho chřtánu, který páchne po hořícím mase všech těch mrtvých těl, jež doposud sežral.”

Verš

asmān kim atra grasitā niviṣṭān
ayaṁ tathā ced bakavad vinaṅkṣyati
kṣaṇād aneneti bakāry-uśan-mukhaṁ
vīkṣyoddhasantaḥ kara-tāḍanair yayuḥ

Synonyma

asmān — nás všechny; kim — zdali; atra — tady; grasitā — spolkne; niviṣṭān — kteří se pokoušejí vstoupit; ayam — toto zvíře; tathā — tak; cet — jestliže; baka-vat — jako Bakāsura; vinaṅkṣyati — bude zničen; kṣaṇāt — okamžitě; anena — tímto Kṛṣṇou; iti — tak; baka-ari-uśat-mukham — nádherný obličej Bakāsurova nepřítele, Kṛṣṇy; vīkṣya — hledící na; uddhasantaḥ — s hlasitým smíchem; kara-tāḍanaiḥ — s tleskáním; yayuḥ — vešli do tlamy.

Překlad

Potom chlapci řekli: “To nás tento živý tvor přichází spolknout? Pokud to udělá, přijde okamžitě o život, stejně jako Bakāsura.” Pohlédli na nádherný obličej Kṛṣṇy, Bakāsurova nepřítele, a s hlasitým smíchem a tleskáním vešli do tlamy krajty.

Význam

Poté, co debatovali o onom hrůzostrašném zvířeti z různých pohledů, rozhodli se, že vejdou do démonovy tlamy. Měli v Kṛṣṇu plnou víru, protože na vlastní kůži zažili, jak je zachránil před Bakāsurovým zobákem. Nyní zde byl další asura, Aghāsura. Chtěli se tedy pobavit tím, že vstoupí do démonových úst a Kṛṣṇa, nepřítel Bakāsury, je zachrání.

Verš

itthaṁ mitho ’tathyam ataj-jña-bhāṣitaṁ
śrutvā vicintyety amṛṣā mṛṣāyate
rakṣo viditvākhila-bhūta-hṛt-sthitaḥ
svānāṁ niroddhuṁ bhagavān mano dadhe

Synonyma

ittham — takto; mithaḥ — nebo jinak; atathyam — věc, která není skutečností; a-tat-jña — aniž by věděli; bhāṣitam — zatímco rozmlouvali; śrutvā — když je Kṛṣṇa slyšel; vicintya — uvažující; iti — takto; amṛṣā — skutečně; mṛṣāyate — který se snažil vypadat jako něco, čím nebyl (tím zvířetem byl ve skutečnosti Aghāsura, ale chlapci ho kvůli neznalosti považovali za mrtvou krajtu); rakṣaḥ — (jak ovšem Kṛṣṇa věděl) byl to démon; viditvā — vědoucí; akhila-bhūta-hṛt-sthitaḥ — jelikož je antaryāmī, přítomný všude, v srdci každého; svānām — svých společníků; niroddhum — zakázat jim to; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; manaḥ dadhe — rozhodl se.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa, jenž jako antaryāmī neboli Nadduše sídlí v srdci každého, slyšel, jak si spolu hoši o nepravé krajtě povídají. Nevěděli, že to byl ve skutečnosti Aghāsura, démon, který vypadal jako had. Kṛṣṇovi to bylo známo, a proto chtěl svým společníkům vstup do démonovy tlamy zakázat.

Verš

tāvat praviṣṭās tv asurodarāntaraṁ
paraṁ na gīrṇāḥ śiśavaḥ sa-vatsāḥ
pratīkṣamāṇena bakāri-veśanaṁ
hata-sva-kānta-smaraṇena rakṣasā

Synonyma

tāvat — mezitím; praviṣṭāḥ — všichni vešli; tu — skutečně; asura-udara-antaram — do břicha velkého démona; param — ale; na gīrṇāḥ — nebyli pohlceni; śiśavaḥ — všichni chlapci; sa-vatsāḥ — se svými telátky; pratīkṣamāṇena — který jen čekal na; baka-ari — nepřítele Bakāsury; veśanam — vstoupení; hata-sva-kānta-smaraṇena — asura myslel na své zemřelé příbuzné, kteří nenaleznou spokojenost, dokud Kṛṣṇa nebude mrtev; rakṣasā — démonem.

Překlad

Zatímco Kṛṣṇa přemýšlel, jak je zastaví, všichni pasáčci již mezitím vešli do útrob démona. Démon je však nespolkl, protože myslel na své příbuzné, zabité Kṛṣṇou, a jen čekal, až do jeho tlamy vstoupí také Kṛṣṇa.

Verš

tān vīkṣya kṛṣṇaḥ sakalābhaya-prado
hy ananya-nāthān sva-karād avacyutān
dīnāṁś ca mṛtyor jaṭharāgni-ghāsān
ghṛṇārdito diṣṭa-kṛtena vismitaḥ

Synonyma

tān — všechny tyto chlapce; vīkṣya — když viděl; kṛṣṇaḥ — Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; sakala-abhaya-pradaḥ — jenž je zdrojem nebojácnosti všech bytostí; hi — jistě; ananya-nāthān — zvláště pasáčků, pro které neexistoval nikdo kromě Kṛṣṇy; sva-karāt — z Jeho ruky; avacyutān — vymkli se; dīnān ca — bezmocní; mṛtyoḥ jaṭhara-agni-ghāsān — kteří vstoupili jako stébla do ohně v břiše Aghāsury, jenž byl velice troufalý a hladový, jako zosobněná smrt (asura musel mít velkou chuť k jídlu, když přijal tak obrovské tělo); ghṛṇā-arditaḥ — proto, soucitný ze své bezpříčinné milosti; diṣṭa-kṛtena — tím, co zařídila Jeho vnitřní energie; vismitaḥ — i On byl na chvíli udiven.

Překlad

Kṛṣṇa viděl, že všichni pasáčkové, kteří neznali žádného jiného Pána než Jeho, se Mu vymkli z ruky a byli bezmocní, neboť vstoupili jako stébla do ohně v břiše Aghāsury, jenž představoval zosobněnou smrt. Kṛṣṇa nemohl snést odloučení od svých kamarádů pasáčků. Jako kdyby viděl, že to zařídila Jeho vnitřní energie, byl na okamžik udivený a nejistý, co má dělat.

Verš

kṛtyaṁ kim atrāsya khalasya jīvanaṁ
na vā amīṣāṁ ca satāṁ vihiṁsanam
dvayaṁ kathaṁ syād iti saṁvicintya
jñātvāviśat tuṇḍam aśeṣa-dṛg ghariḥ

Synonyma

kṛtyam kim — co dělat; atra — v této situaci; asya khalasya — tohoto záštiplného démona; jīvanam — život; na — neměl by být; — ani; amīṣām ca — a nevinných; satām — oddaných; vihiṁsanam — smrt; dvayam — obojí (zabití démona a záchranu chlapců); katham — jak; syāt — je možné; iti saṁvicintya — když o věci důkladně popřemýšlel; jñātvā — a rozhodl se, co udělá; aviśat — vstoupil; tuṇḍam — do tlamy démona; aśeṣa-dṛk hariḥ — Kṛṣṇa, jenž má neomezenou moc, znal minulost, budoucnost a přítomnost.

Překlad

Co by se mělo udělat? Jak mohlo být obojí-zabití démona i záchrana oddaných-provedeno zároveň? Kṛṣṇa, jenž má neomezenou moc, se rozhodl počkat na vhodnou příležitost, kdy zároveň zachrání chlapce a zabije démona. Potom vešel do Aghāsurovy tlamy.

Význam

Kṛṣṇa je ananta-vīrya-sarvajña, protože je Mu vše známo. Zná všechno do posledních podrobností, a proto pro Něho nebylo těžké najít způsob, jak zároveň zachránit chlapce a zabít démona. Rozhodl se tedy také vejít do démonovy tlamy.

Verš

tadā ghana-cchadā devā
bhayād dhā-heti cukruśuḥ
jahṛṣur ye ca kaṁsādyāḥ
kauṇapās tv agha-bāndhavāḥ

Synonyma

tadā — tehdy; ghana-chadāḥ — za mraky; devāḥ — všichni polobozi; bhayāt — jelikož se cítili ohroženi, když Kṛṣṇa vešel do démonovy tlamy; - — běda, běda; iti — takto; cukruśuḥ — volali; jahṛṣuḥ — začali jásat; ye — ti; ca — také; kaṁsa-ādyāḥ — Kaṁsa a další; kauṇapāḥ — démoni; tu — zajisté; agha-bāndhavāḥ — přátelé Aghāsury.

Překlad

Když Kṛṣṇa vstoupil do Aghāsurových úst, polobozi skrytí za mraky volali: “Běda! Běda!” Přátelé Aghāsury, jako Kaṁsa a další démoni, však jásali.

Verš

tac chrutvā bhagavān kṛṣṇas
tv avyayaḥ sārbha-vatsakam
cūrṇī-cikīrṣor ātmānaṁ
tarasā vavṛdhe gale

Synonyma

tat — toto volání hā-hā; śrutvā — když slyšel; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — zajisté; avyayaḥ — jehož nelze nikdy zabít; sa-arbha-vatsakam — společně s pasáčky a telátky; cūrṇī-cikīrṣoḥ — toho démona, který chtěl rozdrtit v břiše; ātmānam — osobně, sám sebe; tarasā — velice brzy; vavṛdhe — zvětšil; gale — v krku.

Překlad

Když nepřemožitelný Nejvyšší Pán Kṛṣṇa slyšel polobohy za mraky sténat “Běda! Běda!”, ihned se v démonově krku zvětšil, aby sebe i své společníky před démonem, který je chtěl rozdrtit, zachránil.

Význam

Tak jedná Kṛṣṇa. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (Bg. 4.8). Zvětšil se v krku démona, čímž ho udusil a přitom sebe a své společníky zachránil před hrozící smrtí. Zároveň zbavil polobohy nářku.

Verš

tato ’tikāyasya niruddha-mārgiṇo
hy udgīrṇa-dṛṣṭer bhramatas tv itas tataḥ
pūrṇo ’ntar-aṅge pavano niruddho
mūrdhan vinirbhidya vinirgato bahiḥ

Synonyma

tataḥ — poté, co Kṛṣṇa podnikl kroky vedoucí k zabití démona zevnitř, z jeho tlamy; ati-kāyasya — toho velkého démona, který nesmírně zvětšil své tělo; niruddha-mārgiṇaḥ — jelikož se dusil, všechny otvory byly uzavřeny; hi udgīrṇa-dṛṣṭeḥ — oči mu lezly z důlků; bhramataḥ tu itaḥ tataḥ — oční bulvy či životní vzduch, pohybující se sem a tam; pūrṇaḥ — zcela naplněný; antaḥ-aṅge — uvnitř těla; pavanaḥ — životní vzduch; niruddhaḥ — zastavený; mūrdhan — otvor na vrcholku hlavy; vinirbhidya — prorážející; vinirgataḥ — vyšel ven; bahiḥ — vně.

Překlad

Poté, když Kṛṣṇa zvětšil své tělo, zvětšil je do obrovské velikosti i démon, ale přesto mu došel dech a udusil se. Chvíli koulel očima, a pak mu vylezly z důlků. Jeho životní vzduch však neměl kudy uniknout, a proto nakonec vyrazil ven otvorem na vrcholku démonovy hlavy.

Verš

tenaiva sarveṣu bahir gateṣu
prāṇeṣu vatsān suhṛdaḥ paretān
dṛṣṭyā svayotthāpya tad-anvitaḥ punar
vaktrān mukundo bhagavān viniryayau

Synonyma

tena eva — skrze brahma-randhru neboli otvor na vrcholu hlavy; sarveṣu — všechen vzduch v těle; bahiḥ gateṣu — poté, co vyšel ven; prāṇeṣu — životní vzduchy společně s životní silou; vatsān — telátka; suhṛdaḥ — přátele pasáčky; paretān — kteří byli mrtví uvnitř; dṛṣṭyā svayā — Kṛṣṇa svým pohledem; utthāpya — přivedl je zpátky k životu; tat-anvitaḥ — jimi doprovázen; punaḥ — znovu; vaktrāt — z tlamy; mukundaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; bhagavān — Kṛṣṇa; viniryayau — vyšel ven.

Překlad

Když všechen démonův životní vzduch vyprchal tímto otvorem na vrcholu hlavy, Kṛṣṇa pohlédl na mrtvá telátka a pasáčky a přivedl je zpátky k životu. Poté Mukunda, jenž dává vysvobození, vyšel se svými přáteli a telátky ven z démonovy tlamy.

Verš

pīnāhi-bhogotthitam adbhutaṁ mahaj
jyotiḥ sva-dhāmnā jvalayad diśo daśa
pratīkṣya khe ’vasthitam īśa-nirgamaṁ
viveśa tasmin miṣatāṁ divaukasām

Synonyma

pīna — nesmírně jasná; ahi-bhoga-utthitam — vyšlehla z hadova těla, jež bylo určené k hmotnému požitku; adbhutam — úžasná; mahat — nesmírná; jyotiḥ — záře; sva-dhāmnā — svým světlem; jvalayat — ozařující; diśaḥ daśa — všech deset světových stran; pratīkṣya — čekající; khe — na nebi; avasthitam — zůstávající jako individuální osoba; īśa-nirgamam — dokud Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, nevyšel ven; viveśa — vstoupila; tasmin — do těla Kṛṣṇy; miṣatām — před zraky; divaukasām — všech polobohů.

Překlad

Z těla obrovské krajty vyšlehla oslňující záře, jež osvětlovala všechny světové strany, a zůstala ve své individuální totožnosti na nebi tak dlouho, dokud Kṛṣṇa nevyšel z tlamy zdechliny. Potom před zraky všech polobohů tato záře vstoupila do Kṛṣṇova těla.

Význam

Vidíme, že had jménem Aghāsura získal díky svému styku s Kṛṣṇou mukti, kdy vstoupil do Kṛṣṇova těla. Vstoupení do těla Kṛṣṇy se nazývá sāyujya-mukti, ale pozdější verše dokazují, že Aghāsura-stejně jako Dantavakra a další-získal sārūpya-mukti. To obšírně popsal Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura s odkazem na Vaiṣṇava-toṣaṇī od Śrīly Jīvy Gosvāmīho. Aghāsura dosáhl sārūpya-mukti a byl přemístěn na Vaikuṇṭhy, aby žil ve stejné čtyřruké podobě, jakou má Viṣṇu. Vysvětlení, jak se to stalo, lze shrnout takto:

Záře vyšla z těla krajty a byla očištěna-dosáhla duchovní śuddha-sattvy, stavu bez hmotného znečištění, neboť dokonce i po hadově smrti se v tomto těle nacházel Kṛṣṇa. Někdo může pochybovat a žasnout nad tím, že by takový démon, jenž napáchal tolik zla, mohl dosáhnout osvobození sārūpya či sāyujya. Kṛṣṇa je ale tak laskavý, že tyto pochybnosti rozehnal-před zraky všech polobohů nechal záři neboli individuální osobnost krajty nějaký čas čekat v její individuální totožnosti.

Kṛṣṇa je úplná záře a každá živá bytost je nedílnou částí této záře. Jak je zde dokázáno, záře každé živé bytosti je individuální. Nějaký čas ona záře setrvávala ve své individuální totožnosti vně démonova těla a nemísila se s celkovou září brahmajyoti. Záři Brahmanu nelze hmotnýma očima vidět, ale na důkaz toho, že každá živá bytost je individuální, nechal Kṛṣṇa tuto individuální záři po nějaký čas setrvávat vně démonova těla, aby ji každý mohl vidět. Potom Kṛṣṇa dokázal, že každý, koho zabije, dosáhne osvobození; ať už sāyujya, sārūpya, sāmīpya nebo jakéhokoliv jiného.

Osvobozením těch, kteří jednají na transcendentální úrovni lásky a náklonnosti, je však vimukti neboli zvláštní osvobození. Had tedy nejprve vstoupil do Kṛṣṇova vlastního těla a smísil se se září Brahmanu. Toto splynutí se nazývá sāyujya-mukti. Z pozdějších veršů se však dozvídáme, že Aghāsura dosáhl sārūpya-mukti. Sloka 38 uvádí, že získal stejné tělo, jako má Viṣṇu, a ve sloce 39 je rovněž jasně řečeno, že získal zcela duchovní tělo, jako má Nārāyaṇa. Na dvou nebo třech místech tedy Bhāgavatam potvrzuje, že Aghāsura obdržel sārūpya-mukti. Někdo tedy může namítat: Jak je možné, že splynul se září Brahmanu? Odpověď zní, že stejně jako Jaya a Vijaya po třech životech znovu dosáhli sārūpya-mukti a Pánovy společnosti, Aghāsura získal podobné osvobození jako oni.

Verš

tato ’tihṛṣṭāḥ sva-kṛto ’kṛtārhaṇaṁ
puṣpaiḥ sugā apsarasaś ca nartanaiḥ
gītaiḥ surā vādya-dharāś ca vādyakaiḥ
stavaiś ca viprā jaya-niḥsvanair gaṇāḥ

Synonyma

tataḥ — poté; ati-hṛṣṭāḥ — všichni se velice zaradovali; sva-kṛtaḥ — své příslušné povinnosti; akṛta — vykonávali; arhaṇam — jako uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství; puṣpaiḥ — tím, že z nebeských planet shazovali květy, jež rostou v Nandana-kānaně; su-gāḥ — nebeští pěvci; apsarasaḥ ca — a nebeské tanečnice; nartanaiḥ — tancem; gītaiḥ — zpěvem nebeských písní; surāḥ — všichni polobozi; vādya-dharāḥ ca — ti, kteří hráli na bubny; vādyakaiḥ — každý svou hrou; stavaiḥ ca — a modlitbami; viprāḥ — brāhmaṇové; jaya-niḥsvanaiḥ — prostým oslavováním Nejvyšší Osobnosti Božství; gaṇāḥ — každý.

Překlad

Všichni se radovali. Polobozi začali shazovat květy z Nandana-kānany, nebeské tanečnice se roztančily a Gandharvové, kteří jsou proslulí svým zpěvem, pěli oslavné písně. Bubeníci začali tlouct na kotle a brāhmaṇové přednášeli védské hymny. Všichni, na nebi i na Zemi, tak začali vykonávat své povinnosti, aby oslavili Pána.

Význam

Každý má určitou povinnost. Konečným rozhodnutím śāster (nirūpitaḥ) je, že každý má svými schopnostmi oslavovat Nejvyšší Osobnost Božství. Pokud jste zpěváci, stále oslavujte Nejvyššího Pána pěkným zpěvem. Pokud jste hudebníci, oslavujte Nejvyššího Pána hrou na hudební nástroje. Svanuṣṭhitasya dharmasya saṁsiddhir hari-toṣaṇam (Bhāg. 1.2.13). Dokonalostí života je uspokojit Osobnost Božství. Proto se každý všude, od Země až po nebeské království, věnoval oslavování Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni velcí světci usuzují, že veškeré vlohy, které kdo získal, mají být využity k oslavování Nejvyššího Pána.

idaṁ hi puṁsas tapasaḥ śrutasya vā
sviṣṭasya sūktasya ca buddhi-dattayoḥ
avicyuto 'rthaḥ kavibhir nirūpito
yad uttamaśloka-guṇānuvarṇanam

“Učení mudrci došli k jasnému závěru, že dokonalý cíl rozvoje poznání, askeze, studia Véd, obětí, pronášení hymnů a rozdávání milodarů spočívá v transcendentálních popisech vlastností Pána, jehož opěvují vybrané verše.” (Bhāg. 1.5.22) To je dokonalost života. Každého je třeba učit, jak má pomocí svých schopností oslavovat Nejvyšší Osobnost Božství. Výchova, askeze, pokání, nebo v moderním světě podnikání, průmysl, vzdělání a tak dále-to vše má být využito k oslavování Pána. Pak bude každý na světě šťastný.

Proto Kṛṣṇa přichází projevit své transcendentální činnosti, aby Ho lidé mohli po všech stránkách oslavovat. Hledat způsob oslavování Pána je pravým bádáním; nikoliv snaha porozumět všemu bez Boha. Ta je odsouzena.

bhagavad-bhakti-hīnasya
jātiḥ śāstraṁ japas tapaḥ
aprāṇasyaiva dehasya
maṇḍanaṁ loka-rañjanam

(Hari-bhakti-sudhodaya 3.11)

Bez bhagavad-bhakti, bez oslavování Nejvyššího Pána, je vše, co máme, pouhou ozdobou na mrtvém těle.

Verš

tad-adbhuta-stotra-suvādya-gītikā-
jayādi-naikotsava-maṅgala-svanān
śrutvā sva-dhāmno ’nty aja āgato ’cirād
dṛṣṭvā mahīśasya jagāma vismayam

Synonyma

tat — ta slavnost, kterou uspořádali polobozi ve vyšším planetárním systému; adbhuta — úžasné; stotra — modlitby; su-vādya — nádherná hudba bubnů a jiných nástrojů; gītikā — nebeské písně; jaya-ādi — volání jaya a podobně; na-eka-utsava — slavnost velebící výhradně Nejvyšší Osobnost Božství; maṅgala-svanān — transcendentální zvuky příznivé pro každého; śrutvā — když slyšel tyto zvuky; sva-dhāmnaḥ — ze svého sídla; anti — poblíž; ajaḥ — Pán Brahmā; āgataḥ — dospěl tam; acirāt — velmi brzy; dṛṣṭvā — když viděl; mahi — oslavování; īśasya — Pána Kṛṣṇy; jagāma vismayam — byl ohromen.

Překlad

Když Pán Brahmā slyšel hudbu, písně a volání “Jaya! Jaya!”, jež doprovázely podivuhodnou slavnost probíhající poblíž jeho planety, ihned tam sestoupil, aby se na ni podíval. Při pohledu na velkolepé oslavování Pána Kṛṣṇy byl naprosto ohromen.

Význam

Slovo anti zde znamená “poblíž”. Znamená to, že festival na oslavu Pána Kṛṣṇy probíhal i na vyšších planetárních soustavách poblíž Brahmaloky, jako je Maharloka, Janaloka a Tapoloka.

Verš

rājann ājagaraṁ carma
śuṣkaṁ vṛndāvane ’dbhutam
vrajaukasāṁ bahu-tithaṁ
babhūvākrīḍa-gahvaram

Synonyma

rājan — ó Mahārāji Parīkṣite; ājagaram carma — vysušené tělo Aghāsury, z něhož zůstala jen obří kůže; śuṣkam — když zcela vyschlo; vṛndāvane adbhutam — jako úžasný výstavní exponát ve Vṛndāvanu; vraja-okasām — pro obyvatele Vrajabhūmi, Vṛndāvanu; bahu-titham — po mnoho dnů, na dlouhou dobu; babhūva — stalo se; ākrīḍa — místem zábavy; gahvaram — jeskyně.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, když Aghāsurovo tělo v podobě krajty vyschlo a zbyla z něho jen obrovská kůže, stalo se pro obyvatele Vṛndāvanu úžasným výletním místem a zůstalo jím na velmi dlouhou dobu.

Verš

etat kaumārajaṁ karma
harer ātmāhi-mokṣaṇam
mṛtyoḥ paugaṇḍake bālā
dṛṣṭvocur vismitā vraje

Synonyma

etat — tato událost, při které byl Aghāsura vysvobozen a Kṛṣṇovi společníci zachráněni před smrtí; kaumāra-jam karma — vykonáno, když byli ve věku kaumāra (pět let); hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; ātma — oddaní jsou Pánovou duší; ahi-mokṣaṇam — jejich vysvobození a vysvobození krajty; mṛtyoḥ — z koloběhu zrození a smrti; paugaṇḍake — ve věku paugaṇḍa, jenž začíná šestým rokem (o rok později); bālāḥ — všichni chlapci; dṛṣṭvā ūcuḥ — prozradili tuto skutečnost po jednom roce; vismitāḥ — jako kdyby se odehrála právě toho dne; vraje — ve Vṛndāvanu.

Překlad

Tato událost, při které Kṛṣṇa zachránil sebe a své společníky před smrtí a vysvobodil Aghāsuru, jenž se proměnil v krajtu, se odehrála v době, kdy bylo Kṛṣṇovi pět let. Ve Vrajabhūmi vyšla na světlo o rok později, jako kdyby se udála právě toho dne.

Význam

Slovo mokṣaṇam znamená “osvobození”. Kṛṣṇových společníků a Kṛṣṇy samotného se osvobození netýká-jsou již osvobozeni, neboť žijí v duchovním světě. V hmotném světě vládne zrození, smrt, stáří a nemoc, ale v duchovním světě nic takového není, neboť tam je vše věčné. Pokud jde ale o krajtu, ta díky společnosti Kṛṣṇy a Jeho oddaných získala tutéž výsadu věčného života. A jak vyjadřuje slovo ātmāhi-mokṣaṇam-pokud mohl věčnou společnost Nejvyšší Osobnosti Božství získat Aghāsura v podobě krajty, co říci o těch, kdo již jsou Pánovými společníky? Sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ (Bhāg. 10.12.11). To dokazuje, že Bůh je dobrý ke všem. Dokonce i když někoho zabije, tato zabitá osoba získá osvobození. Co potom teprve ti, kdo již s Pánem žijí?

Verš

naitad vicitraṁ manujārbha-māyinaḥ
parāvarāṇāṁ paramasya vedhasaḥ
agho ’pi yat-sparśana-dhauta-pātakaḥ
prāpātma-sāmyaṁ tv asatāṁ sudurlabham

Synonyma

na — ne; etat — toto; vicitram — je úžasné; manuja-arbha-māyinaḥ — Kṛṣṇy, jenž se zjevil jako syn Nandy Mahārāje a Yaśody ze soucitu s nimi; para-avarāṇām — všech příčin a následků; paramasya vedhasaḥ — nejvyššího stvořitele; aghaḥ api — i Aghāsura; yat-sparśana — díky letmému setkání s Ním; dhauta-pātakaḥ — byl zbaven všeho znečištění hmotné existence; prāpa — bylo mu dáno; ātma-sāmyam — tělo, jaké má Nārāyaṇa; tu — ale; asatām sudurlabham — jež znečištěné duše nemohou nikdy získat (ale milostí Nejvyššího Pána je možné všechno).

Překlad

Kṛṣṇa je příčina všech příčin. Všechny příčiny a následky v hmotném světě, významnější i ty méně významné, jsou stvořeny Nejvyšším Pánem, původním vládcem. Když se Kṛṣṇa zjevil jako syn Nandy Mahārāje a Yaśody, učinil tak ze své bezpříčinné milosti. Nebylo tedy pro Něho na tom, že projevil svůj neomezený majestát, nic úžasného. Jeho milost byla tak velká, že dokonce i Aghāsura, nejhříšnější darebák, se mohl stát jedním z Jeho společníků a dosáhnout sārūpya-mukti, což je pro hmotně znečištěné osoby nedosažitelné.

Význam

Slovo māyā se rovněž používá v souvislosti s láskou. Z lásky neboli māyi je otec laskavý ke svému dítěti. Slovo māyinaḥ tedy vyjadřuje, že Kṛṣṇa se z lásky zjevil jako syn Nandy Mahārāje a v podobě lidského dítěte (manujārbha). Kṛṣṇa je příčina všech příčin. Je stvořitelem příčiny a následku a nejvyšším vládcem. Nic pro Něho není nemožné. Umožnit dokonce i takové živé bytosti, jako byl Aghāsura, osvobození sārūpya-mukti tedy pro Kṛṣṇu nebylo vůbec nic úžasného. Kṛṣṇa se bavil tím, že se svými společníky vstoupil do Aghāsurovy tlamy. Když byl tedy Aghāsura tímto stykem prostřednictvím hry, které existují v duchovním světě, zbaven všeho znečištění, dosáhl milostí Kṛṣṇy sārūpya-mukti a vimukti. Pro Kṛṣṇu na tom nebylo vůbec nic úžasného.

Verš

sakṛd yad-aṅga-pratimāntar-āhitā
manomayī bhāgavatīṁ dadau gatim
sa eva nityātma-sukhānubhūty-abhi-
vyudasta-māyo ’ntar-gato hi kiṁ punaḥ

Synonyma

sakṛt — jen jednou; yat — jehož; aṅga-pratimā — podobu Nejvyššího Pána (existuje mnoho podob, ale Kṛṣṇa je původní podobou); antaḥ-āhitā — když nějakým způsobem umístí do svého srdce; manaḥ-mayī — myslí na Něho byť i z přinucení; bhāgavatīm — schopný prokazovat oddanou službu Pánu; dadau — Kṛṣṇa dal; gatim — nejlepší cíl; saḥ — On (Nejvyšší Osobnost Božství); eva — jistě; nitya — vždy; ātma — všech živých bytostí; sukha-anubhūti — každý, kdo na Něho myslí, ihned zažívá transcendentální blaženost; abhivyudasta-māyaḥ — neboť On odstraňuje veškerou iluzi; antaḥ-gataḥ — je vždy přítomný v srdci; hi — jistě; kim punaḥ — což teprve.

Překlad

Pokud někdo byť jen jednou, nebo dokonce i z přinucení umístí do své mysli podobu Nejvyšší Osobnosti Božství, může milostí Kṛṣṇy stejně jako Aghāsura dosáhnout nejvyššího osvobození. Co potom říci o těch, do jejichž srdcí Nejvyšší Osobnost Božství vstoupí, když se zjeví jako inkarnace, nebo o těch, kteří neustále myslí na lotosové nohy Pána, jenž je zdrojem transcendentální blaženosti všech živých bytostí a zcela odstraňuje veškerou iluzi?

Význam

Zde je popsán způsob, jak získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā (Bhāg. 4.22.39). Živá bytost může velice snadno dosáhnout Kṛṣṇy tím, že na Něho bude jednoduše myslet. O Kṛṣṇovi je rovněž řečeno, že Jeho lotosové nohy jsou stále v srdcích Jeho oddaných (bhagavān bhakta-hṛdi sthitaḥ). V případě Aghāsury může někdo namítat, že to nebyl oddaný. Odpovědí na tuto námitku je, že na okamžik pomyslel na Kṛṣṇu s oddaností. Bhaktyāham ekayā grāhyaḥ. Komu chybí oddanost, ten nemůže myslet na Kṛṣṇu, a na druhou stranu ten, kdo myslí na Kṛṣṇu, nepochybně má nějakou oddanost. I když chtěl Aghāsura Kṛṣṇu zabít, na okamžik na Něho pomyslel s oddaností a Kṛṣṇa se svými společníky si chtěl pohrát v jeho tlamě. Podobně Pūtanā chtěla Kṛṣṇu otrávit jedem, ale Kṛṣṇa ji přijal za svou matku, protože pil mléko z jejího prsu. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt (Bg. 2.40). Zvláště když se Kṛṣṇa zjeví jako avatāra, tak každý, kdo na Něho myslí v Jeho různých inkarnacích (rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan) a především v Jeho původní podobě Kṛṣṇy, získá osvobození. Je mnoho takových případů, a mezi ně patří Aghāsura, který získal osvobození sārūpya-mukti. Tím procesem je tedy satataṁ kīrtayanto māṁ yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ (Bg. 9.14). Oddaní se neustále věnují oslavování Kṛṣṇy. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam-když mluvíme o Kṛṣṇovi, míníme tím všechny Jeho avatāry, jako je Kṛṣṇa, Govinda, Nārāyaṇa, Viṣṇu, Pán Caitanya, Kṛṣṇa-Balarāma a Śyāmasundara. Ten, kdo stále myslí na Kṛṣṇu, získá určitě vimukti, zvláštní osvobození, kdy se stane Pánovým osobním společníkem-ne nutně ve Vṛndāvanu, ale přinejmenším na Vaikuṇṭě. To se nazývá sārūpya-mukti.

Verš

śrī-sūta uvāca
itthaṁ dvijā yādavadeva-dattaḥ
śrutvā sva-rātuś caritaṁ vicitram
papraccha bhūyo ’pi tad eva puṇyaṁ
vaiyāsakiṁ yan nigṛhīta-cetāḥ

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī promluvil ke světcům shromážděným v Naimiṣāraṇyi; ittham — takto; dvijāḥ — ó učení brāhmaṇové; yādava-deva-dattaḥ — Mahārāja Parīkṣit (či Mahārāja Yudhiṣṭhira), jehož chránil Yādavadeva, Kṛṣṇa; śrutvā — když slyšel; sva-rātuḥ — Kṛṣṇy, jenž ho zachránil v lůně jeho matky Uttary; caritam — činnosti; vicitram — úžasné; papraccha — otázal se; bhūyaḥ api — ještě znovu; tat eva — tyto činnosti; puṇyam — jež jsou vždy velmi ctnostné (śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ, naslouchat o Kṛṣṇovi je vždy ctnostné); vaiyāsakim — Śukadevy Gosvāmīho; yat — protože; nigṛhīta-cetāḥ — Parīkṣit Mahārāja si již navykl naslouchat o Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Sūta Gosvāmī pravil: “Ó učení světci, dětské zábavy Śrī Kṛṣṇy jsou naprosto úžasné. Mahārāja Parīkṣit ovládl nasloucháním o těchto zábavách Kṛṣṇy, který ho zachránil v lůně jeho matky, svou mysl a znovu se otázal Śukadevy Gosvāmīho, aby mohl o těchto ctnostných činnostech naslouchat dále.”

Verš

śrī-rājovāca
brahman kālāntara-kṛtaṁ
tat-kālīnaṁ kathaṁ bhavet
yat kaumāre hari-kṛtaṁ
jaguḥ paugaṇḍake ’rbhakāḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — Mahārāja Parīkṣit se zeptal; brahman — ó učený brāhmaṇo (Śukadevo Gosvāmī); kāla-antara-kṛtam — to, co bylo vykonáno v minulosti, v jiné době (ve věku kaumāra); tat-kālīnam — vyprávěno, jako kdyby se to dělo nyní (ve věku paugaṇḍa); katham bhavet — jak to bylo možné; yat — tato zábava; kaumāre — ve věku kaumāra; hari-kṛtam — byla Kṛṣṇou provedena; jaguḥ — líčili; paugaṇḍake — ve věku paugaṇḍa (po jednom roce); arbhakāḥ — všichni chlapci.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit se zeptal: “Ó velký mudrci, jak mohlo být to, co bylo učiněno v minulosti, vyprávěno, jako kdyby se to dělo v přítomnosti? Pán Śrī Kṛṣṇa projevil tuto zábavu, při níž zabil Aghāsuru, ve svém věku kaumāra. Jak potom mohli chlapci nyní, když byl ve věku paugaṇḍa, líčit tuto událost, jako kdyby se odehrála nedávno?”

Verš

tad brūhi me mahā-yogin
paraṁ kautūhalaṁ guro
nūnam etad dharer eva
māyā bhavati nānyathā

Synonyma

tat brūhi — vysvětli to, prosím; me — mně; mahā-yogin — ó velký yogīne; param — velice; kautūhalam — zvědavost; guro — ó můj pane, můj duchovní mistře; nūnam — jinak; etat — tato událost; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; eva — jistě; māyā — iluze; bhavati — stává se; na anyathā — nic jiného.

Překlad

“Ó největší yogīne, můj duchovní mistře, prosím, vysvětli, proč se to stalo. Jsem na to velice zvědavý. Myslím, že to nebylo nic jiného než další iluze způsobená Kṛṣṇou.”

Význam

Kṛṣṇa má mnoho energií-parāsya śaktir vividhaiva śrūyate (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.8). Příběh o Aghāsurovi se dostal na světlo po uplynutí jednoho roku. Za tím jistě vězel nějaký vliv Kṛṣṇovy energie. Mahārāja Parīkṣit na to byl velice zvědavý a žádal Śukadevu Gosvāmīho, aby to vysvětlil.

Verš

vayaṁ dhanyatamā loke
guro ’pi kṣatra-bandhavaḥ
vayaṁ pibāmo muhus tvattaḥ
puṇyaṁ kṛṣṇa-kathāmṛtam

Synonyma

vayam — my jsme; dhanya-tamāḥ — nanejvýš požehnaní; loke — v tomto světě; guro — ó můj pane, můj duchovní učiteli; api — ačkoliv; kṣatra-bandhavaḥ — nejnižší z kṣatriyů (jelikož jsme nejednali jako kṣatriyové); yat — protože; pibāmaḥ — pijící; muhuḥ — stále; tvattaḥ — od tebe; puṇyam — ctnostný; kṛṣṇa-kathā-amṛtam — nektar v podobě kṛṣṇa-kathā.

Překlad

“Ó můj pane a duchovní učiteli, i když jsme nejnižší z kṣatriyů, jsme požehnaní, protože máme příležitost od tebe neustále slyšet nektar vyprávění o ctnostných činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství.”

Význam

Ctnostné činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství jsou velice důvěrné. Obyčejně o nich není možné naslouchat, nemá-li člověk velké štěstí. Parīkṣit Mahārāja nazval sám sebe kṣatra-bandhavaḥ, což znamená “nejnižší z kṣatriyů”. Vlastnosti kṣatriyů jsou uvedeny v Bhagavad-gītě, a přestože je jednou z hlavních īśvara-bhāva, sklon vládnout, nepřísluší jim vládnout brāhmaṇům. Mahārāja Parīkṣit tedy litoval, že se chtěl vyvyšovat nad brāhmaṇy, za což byl proklet. Pokládal se za nejnižšího z kṣatriyů. Dānam īśvara-bhāvaś ca kṣātraṁ karma svabhāva-jam (Bg. 18.43). O tom, že Mahārāja Parīkṣit měl dobré kṣatriyské vlastnosti, nebylo pochyb. Když si však vzpomněl, jak pověsil brāhmaṇovi kolem krku mrtvého hada, coby oddaný o sobě s pokorou a lítostí mluvil jako o nejnižším z kṣatriyů. Každý žák má právo tázat se gurua na jakoukoliv důvěrnou službu a povinností gurua je svému žákovi tato důvěrná témata vysvětlit.

Verš

śrī-sūta uvāca
itthaṁ sma pṛṣṭaḥ sa tu bādarāyaṇis
tat-smāritānanta-hṛtākhilendriyaḥ
kṛcchrāt punar labdha-bahir-dṛśiḥ śanaiḥ
pratyāha taṁ bhāgavatottamottama

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; ittham — takto; sma — v minulosti; pṛṣṭaḥ — otázaný; saḥ — on; tu — jistě; bādarāyaṇiḥ — Śukadeva Gosvāmī; tat — on (Śukadeva Gosvāmī); smārita-ananta — jakmile si vzpomněl na Pána Kṛṣṇu; hṛta — ztracený v extázi; akhila-indriyaḥ — všechny funkce vnějších smyslů; kṛcchrāt — s velkými potížemi; punaḥ — opět; labdha-bahiḥ-dṛśiḥ — obnovil své vnější smyslové vnímání; śanaiḥ — pomalu; pratyāha — odpověděl; tam — Mahārājovi Parīkṣitovi; bhāgavata-uttama-uttama — ó velký světče, největší ze všech oddaných (Śaunako).

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: “Ó Śaunako, největší ze světců a oddaných, když se Mahārāja Parīkṣit takto otázal Śukadevy Gosvāmīho, ten si v srdci okamžitě vzpomněl na témata spojená s Kṛṣṇou a navenek ztratil kontakt s funkcemi svých smyslů. Poté jen s velkými potížemi obnovil své vnější smyslové vnímání a začal Mahārājovi Parīkṣitovi přednášet kṛṣṇa-kathā.”

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvanácté kapitole desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zabití démona Aghāsury”.