Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.43

Verš

śrī-kṛṣṇa kṛṣṇa-sakha vṛṣṇy-ṛṣabhāvani-dhrug-
rājanya-vaṁśa-dahanānapavarga-vīrya
govinda go-dvija-surārti-harāvatāra
yogeśvarākhila-guro bhagavan namas te

Synonyma

śrī-kṛṣṇa — ó Śrī Kṛṣṇo; kṛṣṇa-sakha — ó příteli Arjuny; vṛṣṇi — potomků Vṛṣṇiho; ṛṣabha — ó vůdče; avani — země; dhruk — vzpurné; rājanya-vaṁśa — dynastie králů; dahana — ó ničiteli; anapavarga — bez úbytku; vīrya — sil; govinda — ó Pane Golokadhāmu; go — krav; dvijabrāhmanové; sura — polobozi; arti-hara — zmírnit úzkost; avatāra — ó Pane, který sestupuješ; yoga-īśvara — ó pane všech mystických sil; akhila — vesmírný; guro — ó učiteli; bhagavan — ó Ty, Jenž vlastníš všechna bohatství; namaḥ te — uctivě se Ti klaním.

Překlad

Ó Kṛṣṇo, příteli Arjuny, ó vůdče potomků Vṛṣṇiho, ničíš politické strany, které ruší klid na této Zemi. Tvá síla nikdy neslábne. Patří Ti transcendentální říše a sestupuješ, abys zmírnil úzkost krav, brāhmaṇů a oddaných. Vlastníš všechny mystické síly a jsi učitel celého vesmíru. Jsi všemocný Bůh a já se Ti uctivě klaním.

Význam

Zde dává Śrīmatī Kuntīdevī souhrnný popis Svrchovaného Pána Śrī Kṛṣṇy. Všemocný Pán má Své věčné transcendentální sídlo, kde pečuje o krávy surabhi. Slouží Mu stovky a tisíce bohyní štěstí. Do hmotného světa sestupuje proto, aby přivedl zpátky Své oddané a aby zničil všechny rušivé elementy ve skupinách politických stran a králů, kteří mají zajišťovat klid a pořádek. Pán tvoří, udržuje a ničí prostřednictvím Svých neomezených energií a přesto se Jeho energie nezmenšuje a Jeho sil neubývá. Krávy, brāhmaṇové a oddaní Pána jsou předmětem Jeho zvláštní pozornosti, neboť to jsou velice důležité faktory pro všeobecné blaho živých bytostí.