Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.35

Verš

yamādibhir yoga-pathaiḥ
kāma-lobha-hato muhuḥ
mukunda-sevayā yadvat
tathātmāddhā na śāmyati

Synonyma

yama-ādibhiḥ — provozováním sebekázně; yoga-pathaiḥ — systémem yogy (mystická tělesná síla, jejímž prostřednictvím lze dospět na úroveň božskosti); kāma — touhy po smyslovém požitku; lobha — chtíč po uspokojení smyslů; hataḥ — potlačit; muhuḥ — vždy; mukunda — Osobnost Božství; sevayā — službou pro; yadvat — tak jak je; tathā — takto; ātmā — duše; addhā — pro všechny praktické účely; na — není; śamyati — spokojen.

Překlad

Je pravda, že omezováním smyslů za pomoci systému yogy se lze zbavit útrap způsobených touhou a chtíčem, avšak to nestačí k tomu, aby duše byla spokojená. Tuto spokojenost dává oddaná služba Osobnosti Božství.

Význam

Yoga se zaměřuje na ovládnutí smyslů. Provozováním mystického procesu tělesných cviků v sedu, myšlení, cítění, chtění, soustředění, meditaci a konečně ve splynutí s transcendentnem lze ovládnout smysly. Smysly jsou jako jedovatí hadi a systém yogy znamená zkrotit je. Nārada Muni však doporučuje jinou metodu — ovládnout smysly tím, že je zaměstnáme v transcendentální láskyplné službě Mukundovi, Osobnosti Božství. Na základě vlastní zkušenosti říká, že oddaná služba Pánu je účinnější a praktičtější, nežli systém umělého ovládání smyslů. Ve službě Pánu Mukundovi jsou smysly zaměstnány transcendentálně. Není tedy možné, aby se zabývaly smyslovým požitkem. Smysly vyžadují být zaměstnány. Uměle je omezovat k ničemu nevede, jelikož jakmile se naskytne příležitost k požitku, smysly jí jako hadi bezpochyby využijí. V dějinách se setkáváme s mnoha takovými příběhy, jako případ Viśvāmitry Muniho, který byl sveden půvabnou Menakou. Když však Ṭhākura Haridāse o půlnoci pokoušela krásně ustrojená Māyā, nedokázala tohoto velkého oddaného zlákat do své pasti.

Znamená to tedy, že ani systém yogy ani suchá filozofická spekulace nemohou být nikdy úspěšné bez oddané služby. Čistá oddaná služba Pánu, neposkvrněná plodonosnou prací, mystickou yogou či spekulativní filozofií, je tou nejpřednější metodou pro dosažení seberealizace. Čistá oddaná služba je svojí podstatou transcendentální a systémy yogy a jñāny jsou této metodě podřízené. Je-li transcendentální oddaná služba smíšena s nějakou nižší metodou, nelze ji dále označovat za transcendentální. Stává se z ní smíšená oddaná služba. Śrīla Vyāsadeva, autor Śrīmad-Bhāgavatamu, v průběhu textu dále tyto rozličné metody transcendentální realizace rozvede.