Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.281

Verš

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yasya — jehož; eka — jednoho; niśvasita — výdechu; kālam — doba; atha — tak; avalambya — přijímající útočiště; jīvanti — žijí; loma-vila-jāḥ — pocházející z pórů; jagat-aṇḍa-nāthāḥ — vládci vesmírů (Brahmové); viṣṇuḥ mahān — Nejvyšší Pán Mahā-Viṣṇu; saḥ — tento; iha — zde; yasya — jehož; kalā-viśeṣaḥ — určitá úplná část či expanze; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„  ,Brahmové a další vládci hmotných světů se zjevují z pórů Mahā-Viṣṇua a zůstávají naživu po dobu jednoho Jeho výdechu. Uctívám prvotního Pána, Govindu, jehož částí úplné části je Mahā-Viṣṇu.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.48). Další vysvětlení se nachází v 71. verši páté kapitoly Ādi-līly.