Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.158

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — to; tattva-vidaḥ — vzdělané duše; tattvam — Absolutní Pravda; yat — které; jñānam — poznání; advayam — nedvojné; brahma — Brahman; iti — tak; paramātmā — Paramātmā; iti — tak; bhagavān — Bhagavān; iti — tak; śabdyate — je známá.

Překlad

„  ,Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto nedvojnou podstatu Brahman, Paramātmā nebo Bhagavān.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11). Ti, kdo se zajímají o neosobní záři Brahmanu, která se neliší od Nejvyšší Osobnosti Božství, mohou tohoto cíle dosáhnout spekulativním poznáním a zájemci o mystickou yogu mohou dosáhnout lokalizované Paramātmy. Bhagavad-gītā (18.61) uvádí: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati – Nejvyšší Osobnost Božství sídlí v srdci jako Paramātmā. Sleduje činnosti živých bytostí a dává jim k jejich jednání svolení.

Další vysvětlení se nachází v 11. verši druhé kapitoly Ādi-līly.