Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.2.11

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — že; tattva-vidaḥ — učené duše; tattvam — Absolutní Pravda; yat — která; jñānam — poznání; advayam — neduální; brahma iti — znám jako Brahman; paramātmā iti — znám jako Paramātmā; bhagavān iti — znám jako Bhagavān; śabdyate — tak zaznělo.

Překlad

Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto neduální podstatu Brahman, Paramātmā nebo Bhagavān.

Význam

Absolutní Pravda je současně subjekt i objekt. Není zde kvalitativní rozdíl. Brahman, Paramātmā a Bhagavān jsou proto kvalitativně jedno a totéž. Stejnou podstatu realizují studenti Upaniṣad jako neosobní Brahman, Hiraṇyagarbhové neboli yogīni ji realizují jako lokalizovanou Paramātmu a oddaní jako Bhagavāna. Bhagavān, Osobnost Božství, je konečnou a nejvyšší realizací Absolutní Pravdy. Částečnou reprezentací Osobnosti Božství je Paramātmā, a neosobní Brahman je oslnivá zář této Osobnosti Božství. Dá se srovnat se zářícími slunečními paprsky, které vycházejí z boha Slunce. Méně inteligentní studenti výše zmíněných škol se někdy přou o to, která realizace je nejlepší. Dokonalí znalci Absolutní Pravdy však dobře vědí, že každý z těchto tří aspektů Absolutní Pravdy je pouze různým druhem pohledu na tentýž objekt. Rozdíl je jen v zorném úhlu.

V první śloce první kapitoly Bhāgavatamu jsme se již dozvěděli, že Nejvyšší Pravda je soběstačná, vědomá a oproštěná od iluze relativity. V relativním světě se vědoucí liší od věděného. V Absolutní Pravdě je to však jedno a totéž. V relativním světě je vědoucím živá bytost a věděným je nehybná hmota. Živá bytost je vyšší a hmota nižší energie. Z toho plyne dualita mezi vyšší a nižší energií. Na absolutní úrovni je však vědoucí i věděné součástí stejné vyšší energie. Z nejvyššího energetického zdroje vycházejí tři druhy energie. Není rozdíl mezi energií a jejím zdrojem, existují však různé kvality energie. Absolutní říše a živé bytosti jsou součásti vyšší energie, zatímco hmotný svět je energií nižší. V kontaktu s nižší energií podléhá živá bytost iluzi, vlivem které se pak ztotožňuje s nižší energií. Proto v hmotném světě existuje pojem relativity. V Absolutním tento pojem nenajdeme, neboť tam není rozdílu mezi vědoucím a věděným. Vše je tam na absolutní úrovni.