Skip to main content

Text 31

Sloka 31

Devanagari

Dévanágarí

पाषण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनम् ।
जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजा: ॥ ३१ ॥

Text

Verš

pāṣaṇḍa-patha-vaiṣamyaṁ
pratiloma-niveśanam
jīvasya gatayo yāś ca
yāvatīr guṇa-karmajāḥ
pāṣaṇḍa-patha-vaiṣamyaṁ
pratiloma-niveśanam
jīvasya gatayo yāś ca
yāvatīr guṇa-karmajāḥ

Synonyms

Synonyma

pāṣaṇḍa-patha — the path of the faithless; vaiṣamyam — imperfection by contradiction; pratiloma — crossbreeding; niveśanam — situation; jīvasya — of the living entities; gatayaḥ — movements; yāḥ — as they are; ca — also; yāvatīḥ — as many as; guṇa — modes of material nature; karma-jāḥ — generated by different work.

pāṣaṇḍa-patha — cesta nevěřících; vaiṣamyam — nedokonalost v podobě sporu; pratiloma — křížení; niveśanam — situace; jīvasya — živých bytostí; gatayaḥ — přesuny; yāḥ — tak, jak jsou; ca — také; yāvatīḥ — nakolik; guṇa — kvality hmotné přírody; karma-jāḥ — vytvořené různými činnostmi.

Translation

Překlad

Please also describe the imperfections and contradictions of the faithless atheists, the situation of crossbreeding, and the movements of the living entities in various species of life according to their particular modes of nature and work.

Prosím popiš také nedokonalosti a spory nevěřících ateistů, křížení a přesuny živých bytostí do různých životních druhů podle kvalit jejich příslušných povah a činností.

Purport

Význam

The combination of living entities in different modes of material nature is called crossbreeding. The faithless atheists do not believe in the existence of God, and thus their paths of philosophy are contradictory. Atheistic philosophies never agree with one another. Different species of life are evidence of varieties of mixtures of the modes of material nature.

Spojování živých bytostí pod vlivem různých kvalit hmotné přírody se nazývá křížení. Nevěřící ateisté neuznávají existenci Boha, a jejich filozofie si proto navzájem odporují. Nikdy nemohou dojít ke společnému závěru. Různé druhy života jsou důkazem rozmanitosti směsí kvalit hmotné přírody.