Skip to main content

Text 27

Sloka 27

Devanagari

Dévanágarí

तुदन्त्यामत्वचं दंशा मशका मत्कुणादय: ।
रुदन्तं विगतज्ञानं कृमय: कृमिकं यथा ॥ २७ ॥

Text

Verš

tudanty āma-tvacaṁ daṁśā
maśakā matkuṇādayaḥ
rudantaṁ vigata-jñānaṁ
kṛmayaḥ kṛmikaṁ yathā
tudanty āma-tvacaṁ daṁśā
maśakā matkuṇādayaḥ
rudantaṁ vigata-jñānaṁ
kṛmayaḥ kṛmikaṁ yathā

Synonyms

Synonyma

tudanti — they bite; āma-tvacam — the baby, whose skin is soft; daṁśāḥ — gnats; maśakāḥ — mosquitoes; matkuṇa — bugs; ādayaḥ — and other creatures; rudantam — crying; vigata — deprived of; jñānam — wisdom; kṛmayaḥ — worms; kṛmikam — a worm; yathā — just as.

tudanti — koušou; āma-tvacam — novorozence, jehož kůže je měkká; daṁśāḥ — komáři; maśakāḥ — moskyti; matkuṇa — štěnice; ādayaḥ — a další tvorové; rudantam — plačící; vigata — zbavené; jñānam — moudrosti; kṛmayaḥ — červi; kṛmikam — červa; yathā — stejně jako.

Translation

Překlad

In his helpless condition, gnats, mosquitoes, bugs and other germs bite the baby, whose skin is tender, just as smaller worms bite a big worm. The child, deprived of his wisdom, cries bitterly.

Novorozence, který má velice jemnou kůži, koušou v jeho beznadějné situaci komáři, moskyti, štěnice a další tvorové, stejně jako menší červi koušou velkého červa. Dítě, které pozbylo své moudrosti, hořce pláče.

Purport

Význam

The word vigata jñānam means that the spiritual knowledge which the child developed in the abdomen is already lost to the spell of māyā. Owing to various kinds of disturbances and to being out of the abdomen, the child cannot remember what he was thinking of for his salvation. It is assumed that even if a person acquires some spiritually uplifting knowledge, circumstantially he is prone to forget it. Not only children but also elderly persons should be very careful to protect their sense of Kṛṣṇa consciousness and avoid unfavorable circumstances so that they may not forget their prime duty.

Slovo vigata-jñānam znamená, že duchovní poznání, které dítě vyvinulo v břiše, je působením māyi opět ztracené. Jelikož dítě prošlo různými útrapami a je nyní z břicha venku, nevzpomíná si, na co myslelo ohledně svého osvobození. I když člověk získá určité duchovně povznášející poznání, stále mu hrozí, že je vlivem okolností opět zapomene. Nejen děti, ale i dospělí by měli velice opatrně chránit své vědomí Kṛṣṇy a vyhýbat se nepříznivým podmínkám, aby nezapomněli na svoji prvořadou povinnost.