Skip to main content

TEXT 62

TEXT 62

Tekst

Text

tam eva śaraṇaṁ gaccha
sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ
sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam
tam eva śaraṇaṁ gaccha
sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ
sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam

Synonyms

Synonyms

tam — til Ham; eva — afgjort; śaraṇam gaccha — overgiv dig; sarva- bhāvena — i alle henseender; bhārata — O Bharatas efterkommer; tat-prasādāt — ved Hans nåde; parām — transcendental; śāntim — fred; sthānam — bolig; prāpsyasi — du vil opnå; śāśvatam — den evige.

tam — unto Him; eva — certainly; śaraṇam gaccha — surrender; sarva-bhāvena — in all respects; bhārata — O son of Bharata; tat-prasādāt — by His grace; parām — transcendental; śāntim — peace; sthānam — the abode; prāpsyasi — you will get; śāśvatam — eternal.

Translation

Translation

Overgiv dig helt og aldeles til Ham, O Bharatas efterkommer. Ved Hans nåde vil du opnå transcendental fred og den højeste og evige bolig.

O scion of Bharata, surrender unto Him utterly. By His grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode.

Purport

Purport

FORKLARING: Et levende væsen bør således overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed, der befinder Sig i hjertet på enhver, hvilket vil udfri ham for alle mulige lidelser i denne materielle tilværelse. Ved at overgive sig på den måde bliver man ikke alene befriet for alle lidelser i dette liv, men når også til sidst den Højeste Gud. Den transcendentale verden er beskrevet i den vediske litteratur (Ṛg Veda 1.22.20) som tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. Da hele skabelsen er Guds rige, er alt materielt i virkeligheden åndeligt, men paramaṁ padam refererer specielt til den evige bolig, der kaldes den åndelige verden eller Vaikuṇṭha.

A living entity should therefore surrender unto the Supreme Personality of Godhead, who is situated in everyone’s heart, and that will relieve him from all kinds of miseries of this material existence. By such surrender, not only will one be released from all miseries in this life, but at the end he will reach the Supreme God. The transcendental world is described in the Vedic literature (Ṛg Veda 1.22.20) as tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. Since all of creation is the kingdom of God, everything material is actually spiritual, but paramaṁ padam specifically refers to the eternal abode, which is called the spiritual sky or Vaikuṇṭha.

Der står i Bhagavad-gītās 15. kapitel (vers 15), sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ: Herren befinder Sig i alles hjerter. Så denne henstilling om at overgive sig til Oversjælen, der sidder indeni, betyder, at man skal overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa. Arjuna har allerede accepteret Kṛṣṇa som den Højeste. I kapitel 10 (vers 12), blev Kṛṣṇa accepteret som paraṁ brahma paraṁ dhāma. Arjuna har accepteret Kṛṣṇa som Guddommens Højeste Personlighed og den højeste bolig for alle levende væsener, ikke alene på grund af sin egen personlige erfaring, men også på baggrund af udtalelserne fra store autoriteter som Nārada, Asita, Devala og Vyāsa.

In the Fifteenth Chapter of Bhagavad-gītā it is stated, sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ: the Lord is seated in everyone’s heart. So this recommendation that one should surrender unto the Supersoul sitting within means that one should surrender unto the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. Kṛṣṇa has already been accepted by Arjuna as the Supreme. He was accepted in the Tenth Chapter as paraṁ brahma paraṁ dhāma. Arjuna has accepted Kṛṣṇa as the Supreme Personality of Godhead and the supreme abode of all living entities, not only because of his personal experience but also because of the evidence of great authorities like Nārada, Asita, Devala and Vyāsa.