Skip to main content

TEXT 62

VERŠ 62

Tekst

Verš

tam eva śaraṇaṁ gaccha
sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ
sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam
tam eva śaraṇaṁ gaccha
sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ
sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam

Synonyms

Synonyma

tam — til Ham; eva — afgjort; śaraṇam gaccha — overgiv dig; sarva- bhāvena — i alle henseender; bhārata — O Bharatas efterkommer; tat-prasādāt — ved Hans nåde; parām — transcendental; śāntim — fred; sthānam — bolig; prāpsyasi — du vil opnå; śāśvatam — den evige.

tam — Jemu; eva — iste; śaraṇam gaccha — odovzdať sa; sarva-bhāvena — v každom ohľade; bhārata — ó, potomok Bharatov; tat-prasādāt — Jeho milosťou; parām — transcendentálny; śāntim — mier; sthānam — sídlo; prāpsyasi — dosiahneš; śāśvatam — večné.

Translation

Překlad

Overgiv dig helt og aldeles til Ham, O Bharatas efterkommer. Ved Hans nåde vil du opnå transcendental fred og den højeste og evige bolig.

Odovzdaj sa Mu úplne, ó, potomok Bharatov. Jeho milosťou dosiahneš transcendentálneho mieru a najvyššieho večného príbytku.

Purport

Význam

FORKLARING: Et levende væsen bør således overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed, der befinder Sig i hjertet på enhver, hvilket vil udfri ham for alle mulige lidelser i denne materielle tilværelse. Ved at overgive sig på den måde bliver man ikke alene befriet for alle lidelser i dette liv, men når også til sidst den Højeste Gud. Den transcendentale verden er beskrevet i den vediske litteratur (Ṛg Veda 1.22.20) som tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. Da hele skabelsen er Guds rige, er alt materielt i virkeligheden åndeligt, men paramaṁ padam refererer specielt til den evige bolig, der kaldes den åndelige verden eller Vaikuṇṭha.

Živá bytosť by sa mala odovzdať Najvyššej Božskej Osobnosti sídliacej v srdci všetkých tvorov. Tak sa oslobodí od všetkých strastí hmotného bytia. Ak sa človek odovzdá úplne, nielenže sa oslobodí od všetkých útrap, ale nakoniec dospeje aj k Najvyššiemu Pánovi. Vo Vedach je transcendentálny svet opísaný ako tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). A keďže celé stvorenie je Božím kráľovstvom, všetko hmotné je v skutočnosti duchovné. Paramaṁ padam však poukazuje špeciálne na Pánove večné sídlo, zvané Vaikuṇṭha alebo duchovný svet.

Der står i Bhagavad-gītās 15. kapitel (vers 15), sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ: Herren befinder Sig i alles hjerter. Så denne henstilling om at overgive sig til Oversjælen, der sidder indeni, betyder, at man skal overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa. Arjuna har allerede accepteret Kṛṣṇa som den Højeste. I kapitel 10 (vers 12), blev Kṛṣṇa accepteret som paraṁ brahma paraṁ dhāma. Arjuna har accepteret Kṛṣṇa som Guddommens Højeste Personlighed og den højeste bolig for alle levende væsener, ikke alene på grund af sin egen personlige erfaring, men også på baggrund af udtalelserne fra store autoriteter som Nārada, Asita, Devala og Vyāsa.

V pätnástej kapitole Bhagavad-gīty sa píše: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ. „Pán sídli v srdciach všetkých.“ Keď sa teda odporúča odovzdať sa Nadduši v srdci, znamená to odovzdať sa Najvyššej Božskej Osobnosti, Kṛṣṇovi. V desiatej kapitole prijal Arjuna Kṛṣṇu ako Najvyššieho: paraṁ brahma paraṁ dhāma. Prijal Kṛṣṇu ako Najvyššiu Božskú Osobnosť a ako útočisko celého tvorstva nielen z pozície vlastnej skúsenosti, ale aj na základe takých veľkých autorít, ako Nārada, Asita, Devala a Vyāsa.