Skip to main content

TEXT 3

ТЕКСТ 3

Tekst

Текст

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
мама йонир махад брахма
тасмин гарбхам дадха̄мй ахам
самбхавах̣ сарва-бхӯта̄на̄м
тато бхавати бха̄рата

Synonyms

Дума по дума

mama — Min; yoniḥ — kilde til fødsel; mahat — hele den materielle eksistens; brahma — højeste; tasmin — i den; garbham — befrugtning; dadhāmi — skaber; aham — Jeg; sambhavaḥ — muligheden; sarva- bhūtānām — for alle levende væsener; tataḥ — derefter; bhavati — bliver til; bhārata — O Bharatas efterkommer.

мама – моята; йоних̣ – източник на раждане; махат – цялото материално битие; брахма – върховен; тасмин – в тази; гарбхам – оплождане; дадха̄ми – създавам; ахам – Аз; самбхавах̣ – възможност; сарва-бхӯта̄на̄м – на всички живи същества; татах̣ – след това; бхавати – става; бха̄рата – о, сине на Бхарата.

Translation

Превод

Den samlede materielle substans, der kaldes Brahman, giver ophav til fødsel, og det er denne Brahman, Jeg befrugter og derved muliggør alle levende væseners fødsel, O Bharatas efterkommer.

О, сине на Бхарата, съвкупността от материалната субстанция, наречена Брахман, е източникът на съществуващото. Аз оплождам този Брахман и давам възможност на всички живи същества да се родят.

Purport

Коментар

FORKLARING: Dette er en forklaring på verden. Alt, der finder sted, sker som en kombination af kṣetra og kṣetra-jña, kroppen og den åndelige sjæl. Denne kombination af materiel natur med det levende væsen muliggøres af den Højeste Gud Selv. Mahat-tattva er den totale årsag til hele den kosmiske manifestation, og denne materielle årsags totale substans, der indeholder naturens tre kvaliteter, kaldes somme tider for Brahman. Den Højeste Personlighed befrugter denne totale substans og muliggør derved talløse universer. Denne totale materielle substans, mahat-tattva, beskrives som Brahman i den vediske litteratur. Tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9). Den Højeste Person befrugter denne Brahman med frø i form af de levende væsener. De 24 elementer, der begynder med jord, vand, ild og luft, er alle materiel energi og udgør det, der kaldes mahad brahma eller den store Brahman, den materielle natur. Som forklaret i kapitel 7 findes der bag denne natur en anden natur, en højere natur, nemlig det levende væsen. Den højere natur blandes ved Guddommens Højeste Personligheds vilje ind i den materielle natur, og derefter bliver alle levende væsener født fra denne materielle natur.

Това е обяснение на света: всичко съществуващо е резултат от съчетанието на кш̣етра и кш̣етра-гя, на тялото и душата. Това съчетание между материалната природа и живото същество е възможно благодарение на Върховния Бог. Махат-таттва е съвкупната причина за възникване на цялото космично проявление; и цялата тази материално-причинна субстанция, съдържаща трите гун̣и на природата, понякога се нарича Брахман. Върховната Личност опложда тази субстанция и така се появяват безброй вселени. Цялостната материална субстанция, махат-таттва, във ведическата литература е наречена Брахман (Мун̣д̣ака Упаниш̣ад 1.1.9): тасма̄д етад брахма на̄ма-рӯпам аннам ча джа̄яте. Върховната Личност опложда Брахман със семената на живите същества. Двайсет и четирите елемента, започвайки със земя, вода, огън и въздух, са материална енергия и съставляват така наречения махад брахма, великия Брахман, материалната природа. Над нея, както вече беше обяснено в седма глава, има друга, висша природа – живото същество. По волята на Върховната Божествена Личност двете природи се смесват и от материалната природа се раждат всички живи същества.

Skorpionen lægger sine æg i risdynger, og derfor siges det somme tider, at skorpioner fødes fra ris. Men det er ikke risen, der er ophav til skorpionen. Æggene blev i virkeligheden lagt af moderen. På samme måde er den materielle natur ikke årsag til de levende væseners fødsel. Frøet bliver givet af Guddommens Højeste Personlighed, og kun tilsyneladende ser de levende væsener ud til at komme ud som frembringelser af den materielle natur. Ifølge deres tidligere handlinger har alle levende væsener således forskellige kroppe, der er skabt af denne materielle natur, så de levende væsener kan nyde eller lide i forhold til deres tidligere handlinger. Herren er årsagen til alle manifestationer af levende væsener i den materielle verden.

Скорпионът снася яйцата си в купчина ориз и понякога хората казват, че скорпионите се раждат от ориза. Но оризът не е причина за раждането на скорпиона. В действителност яйцата са снесени от майката. Аналогично материалната природа не е причина за раждането на живите същества. Семето на живота се дава от Върховната Божествена Личност и само изглежда, че живите същества са продукти на материалната природа. Всяко живо същество според постъпките си има определено тяло, създадено от тази материална природа, така че съществото да се наслаждава или да страда в съответствие с миналите си дейности. Но Бог е причината за всички проявления на живи същества в материалния свят.