Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Tekst

Text

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyms

Synonyms

mama — Min; yoniḥ — kilde til fødsel; mahat — hele den materielle eksistens; brahma — højeste; tasmin — i den; garbham — befrugtning; dadhāmi — skaber; aham — Jeg; sambhavaḥ — muligheden; sarva- bhūtānām — for alle levende væsener; tataḥ — derefter; bhavati — bliver til; bhārata — O Bharatas efterkommer.

mama — My; yoniḥ — source of birth; mahat — the total material existence; brahma — supreme; tasmin — in that; garbham — pregnancy; dadhāmi — create; aham — I; sambhavaḥ — the possibility; sarva-bhūtānām — of all living entities; tataḥ — thereafter; bhavati — becomes; bhārata — O son of Bharata.

Translation

Translation

Den samlede materielle substans, der kaldes Brahman, giver ophav til fødsel, og det er denne Brahman, Jeg befrugter og derved muliggør alle levende væseners fødsel, O Bharatas efterkommer.

The total material substance, called Brahman, is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharata.

Purport

Purport

FORKLARING: Dette er en forklaring på verden. Alt, der finder sted, sker som en kombination af kṣetra og kṣetra-jña, kroppen og den åndelige sjæl. Denne kombination af materiel natur med det levende væsen muliggøres af den Højeste Gud Selv. Mahat-tattva er den totale årsag til hele den kosmiske manifestation, og denne materielle årsags totale substans, der indeholder naturens tre kvaliteter, kaldes somme tider for Brahman. Den Højeste Personlighed befrugter denne totale substans og muliggør derved talløse universer. Denne totale materielle substans, mahat-tattva, beskrives som Brahman i den vediske litteratur. Tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9). Den Højeste Person befrugter denne Brahman med frø i form af de levende væsener. De 24 elementer, der begynder med jord, vand, ild og luft, er alle materiel energi og udgør det, der kaldes mahad brahma eller den store Brahman, den materielle natur. Som forklaret i kapitel 7 findes der bag denne natur en anden natur, en højere natur, nemlig det levende væsen. Den højere natur blandes ved Guddommens Højeste Personligheds vilje ind i den materielle natur, og derefter bliver alle levende væsener født fra denne materielle natur.

This is an explanation of the world: everything that takes place is due to the combination of kṣetra and kṣetra-jña, the body and the spirit soul. This combination of material nature and the living entity is made possible by the Supreme God Himself. The mahat-tattva is the total cause of the total cosmic manifestation; and that total substance of the material cause, in which there are three modes of nature, is sometimes called Brahman. The Supreme Personality impregnates that total substance, and thus innumerable universes become possible. This total material substance, the mahat-tattva, is described as Brahman in the Vedic literature (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.19): tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate. The Supreme Person impregnates that Brahman with the seeds of the living entities. The twenty-four elements, beginning from earth, water, fire and air, are all material energy, and they constitute what is called mahad brahma, or the great Brahman, the material nature. As explained in the Seventh Chapter, beyond this there is another, superior nature – the living entity. Into material nature the superior nature is mixed by the will of the Supreme Personality of Godhead, and thereafter all living entities are born of this material nature.

Skorpionen lægger sine æg i risdynger, og derfor siges det somme tider, at skorpioner fødes fra ris. Men det er ikke risen, der er ophav til skorpionen. Æggene blev i virkeligheden lagt af moderen. På samme måde er den materielle natur ikke årsag til de levende væseners fødsel. Frøet bliver givet af Guddommens Højeste Personlighed, og kun tilsyneladende ser de levende væsener ud til at komme ud som frembringelser af den materielle natur. Ifølge deres tidligere handlinger har alle levende væsener således forskellige kroppe, der er skabt af denne materielle natur, så de levende væsener kan nyde eller lide i forhold til deres tidligere handlinger. Herren er årsagen til alle manifestationer af levende væsener i den materielle verden.

The scorpion lays its eggs in piles of rice, and sometimes it is said that the scorpion is born out of rice. But the rice is not the cause of the scorpion. Actually, the eggs were laid by the mother. Similarly, material nature is not the cause of the birth of the living entities. The seed is given by the Supreme Personality of Godhead, and they only seem to come out as products of material nature. Thus every living entity, according to his past activities, has a different body, created by this material nature, so that the entity can enjoy or suffer according to his past deeds. The Lord is the cause of all the manifestations of living entities in this material world.