Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Tekst

Tekst

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyms

Synoniemen

mama — Min; yoniḥ — kilde til fødsel; mahat — hele den materielle eksistens; brahma — højeste; tasmin — i den; garbham — befrugtning; dadhāmi — skaber; aham — Jeg; sambhavaḥ — muligheden; sarva- bhūtānām — for alle levende væsener; tataḥ — derefter; bhavati — bliver til; bhārata — O Bharatas efterkommer.

mama — Mijn; yoniḥ — oorsprong van de geboorte; mahat — de totale materiële substantie; brahma — het allerhoogste; tasmin — daarin; garbham — bevruchting; dadhāmi — schep; aham — Ik; sambhavaḥ — de mogelijkheid; sarva-bhūtānām — van alle levende wezens; tataḥ — daarna; bhavati — wordt; bhārata — o afstammeling van Bharata.

Translation

Vertaling

Den samlede materielle substans, der kaldes Brahman, giver ophav til fødsel, og det er denne Brahman, Jeg befrugter og derved muliggør alle levende væseners fødsel, O Bharatas efterkommer.

De totale materiële substantie, die Brahman genoemd wordt, is de oorsprong van alle geboorte, o afstammeling van Bharata, en het is dat Brahman dat Ik bevrucht en dat de geboorten van alle levende wezens mogelijk maakt.

Purport

Betekenisverklaring

FORKLARING: Dette er en forklaring på verden. Alt, der finder sted, sker som en kombination af kṣetra og kṣetra-jña, kroppen og den åndelige sjæl. Denne kombination af materiel natur med det levende væsen muliggøres af den Højeste Gud Selv. Mahat-tattva er den totale årsag til hele den kosmiske manifestation, og denne materielle årsags totale substans, der indeholder naturens tre kvaliteter, kaldes somme tider for Brahman. Den Højeste Personlighed befrugter denne totale substans og muliggør derved talløse universer. Denne totale materielle substans, mahat-tattva, beskrives som Brahman i den vediske litteratur. Tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9). Den Højeste Person befrugter denne Brahman med frø i form af de levende væsener. De 24 elementer, der begynder med jord, vand, ild og luft, er alle materiel energi og udgør det, der kaldes mahad brahma eller den store Brahman, den materielle natur. Som forklaret i kapitel 7 findes der bag denne natur en anden natur, en højere natur, nemlig det levende væsen. Den højere natur blandes ved Guddommens Højeste Personligheds vilje ind i den materielle natur, og derefter bliver alle levende væsener født fra denne materielle natur.

Dit is een beschrijving van de wereld: alles wat plaatsvindt is het gevolg van het samengaan van kṣetra en kṣetra-jña, het lichaam en de ziel. Dit samengaan van de materiële natuur en het levend wezen wordt mogelijk gemaakt door de Allerhoogste God Zelf. Het mahat-tattva is de totale oorzaak van de totale kosmische manifestatie en die totale materiële oorzaak of substantie, waarin de drie hoedanigheden van de materiële natuur zich bevinden, wordt soms Brahman genoemd. De Allerhoogste Persoonlijkheid bevrucht die totale substantie en op die manier kunnen er ontelbare universa ontstaan. Deze totale materiële substantie, het mahat-tattva, wordt in de Vedische literatuur beschreven als Brahman: tasmād etad brahma nāma rūpam annaṁ ca jāyate (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.19). De Allerhoogste Persoon bevrucht dat Brahman met de levende wezens, die als zaden zijn. De vierentwintig elementen, beginnend met aarde, water, vuur en lucht, zijn allemaal materiële energie en vormen samen wat het mahad brahma wordt genoemd, het grote Brahman of de materiële natuur.

In het zevende hoofdstuk werd uitgelegd dat er een andere, hogere natuur bestaat, namelijk het levend wezen. Door de wil van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is de hogere natuur vermengd met de materiële natuur en komen alle levende wezens vervolgens uit deze materiële natuur voort.

Skorpionen lægger sine æg i risdynger, og derfor siges det somme tider, at skorpioner fødes fra ris. Men det er ikke risen, der er ophav til skorpionen. Æggene blev i virkeligheden lagt af moderen. På samme måde er den materielle natur ikke årsag til de levende væseners fødsel. Frøet bliver givet af Guddommens Højeste Personlighed, og kun tilsyneladende ser de levende væsener ud til at komme ud som frembringelser af den materielle natur. Ifølge deres tidligere handlinger har alle levende væsener således forskellige kroppe, der er skabt af denne materielle natur, så de levende væsener kan nyde eller lide i forhold til deres tidligere handlinger. Herren er årsagen til alle manifestationer af levende væsener i den materielle verden.

De schorpioen legt haar eieren in een hoop rijst en soms wordt gezegd dat de schorpioen uit rijst wordt geboren. Maar de rijst is niet de oorzaak van de schorpioen; in werkelijkheid werden de eieren door de moederschorpioen gelegd. Zo is ook de materiële natuur niet de oorzaak van de geboorte van de levende wezens. Het zaad komt van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en het lijkt alleen maar zo dat de levende wezens uit de materiële natuur voortkomen. Op die manier heeft ieder levend wezen, overeenkomstig zijn vroegere activiteiten, een ander lichaam, dat door de materiële natuur geschapen is, zodat het kan genieten of lijden overeenkomstig die vroegere activiteiten. De Heer is de oorzaak van alle verschijningsvormen van de levende wezens in de materiële wereld.