Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Tekst

Verš

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata
mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaṁ dadhāmy aham
sambhavaḥ sarva-bhūtānāṁ
tato bhavati bhārata

Synonyms

Synonyma

mama — Min; yoniḥ — kilde til fødsel; mahat — hele den materielle eksistens; brahma — højeste; tasmin — i den; garbham — befrugtning; dadhāmi — skaber; aham — Jeg; sambhavaḥ — muligheden; sarva- bhūtānām — for alle levende væsener; tataḥ — derefter; bhavati — bliver til; bhārata — O Bharatas efterkommer.

mama — Můj; yoniḥ — zdroj zrození; mahat — celková hmotná existence; brahma — nejvyšší; tasmin — v tom; garbham — těhotenství; dadhāmi — vytvářím; aham — Já; sambhavaḥ — možnost; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; tataḥ — potom; bhavati — stává se; bhārata — ó synu Bharaty.

Translation

Překlad

Den samlede materielle substans, der kaldes Brahman, giver ophav til fødsel, og det er denne Brahman, Jeg befrugter og derved muliggør alle levende væseners fødsel, O Bharatas efterkommer.

Celková hmotná podstata zvaná Brahman je zdrojem zrození. Tento Brahman oplodňuji a tím umožňuji zrození všech živých bytostí, synu Bharaty.

Purport

Význam

FORKLARING: Dette er en forklaring på verden. Alt, der finder sted, sker som en kombination af kṣetra og kṣetra-jña, kroppen og den åndelige sjæl. Denne kombination af materiel natur med det levende væsen muliggøres af den Højeste Gud Selv. Mahat-tattva er den totale årsag til hele den kosmiske manifestation, og denne materielle årsags totale substans, der indeholder naturens tre kvaliteter, kaldes somme tider for Brahman. Den Højeste Personlighed befrugter denne totale substans og muliggør derved talløse universer. Denne totale materielle substans, mahat-tattva, beskrives som Brahman i den vediske litteratur. Tasmād etad brahma nāma-rūpam annaṁ ca jāyate (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9). Den Højeste Person befrugter denne Brahman med frø i form af de levende væsener. De 24 elementer, der begynder med jord, vand, ild og luft, er alle materiel energi og udgør det, der kaldes mahad brahma eller den store Brahman, den materielle natur. Som forklaret i kapitel 7 findes der bag denne natur en anden natur, en højere natur, nemlig det levende væsen. Den højere natur blandes ved Guddommens Højeste Personligheds vilje ind i den materielle natur, og derefter bliver alle levende væsener født fra denne materielle natur.

Zde je vysvětlení podstaty světa: vše se děje díky spojení těla (kṣetra) a duše (kṣetra-jña). Toto spojení hmotné přírody a živé bytosti umožňuje sám Nejvyšší Pán. Mahat-tattva je souhrnnou příčinou celého vesmírného projevu a této celkové hmotné podstatě, jež obsahuje tři kvality přírody, se někdy říká Brahman. Nejvyšší Osobnost ji oplodňuje a tím může být uvedeno do chodu nespočetně mnoho vesmírů. Celková hmotná podstata je pod názvem Brahman uvedena ve védských spisech (Muṇḍaka Upaniṣad 1.1.9): tasmād etad brahma nāma rūpam annaṁ ca jāyate. Nejvyšší Osoba oplodňuje tento Brahman živými bytostmi coby semeny. Dvacet čtyři prvků, počínaje zemí, vodou, ohněm a vzduchem, představuje hmotnou energii. Z nich se tedy skládá to, co se nazývá mahad brahma (velký Brahman) neboli hmotná příroda. Jak je vysvětleno v sedmé kapitole, mimo ni existuje jiná, vyšší přirozenost, a tou je živá bytost. Vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství je vyšší přirozenost spojena s hmotnou přírodou, z níž se potom rodí všechny živé bytosti.

Skorpionen lægger sine æg i risdynger, og derfor siges det somme tider, at skorpioner fødes fra ris. Men det er ikke risen, der er ophav til skorpionen. Æggene blev i virkeligheden lagt af moderen. På samme måde er den materielle natur ikke årsag til de levende væseners fødsel. Frøet bliver givet af Guddommens Højeste Personlighed, og kun tilsyneladende ser de levende væsener ud til at komme ud som frembringelser af den materielle natur. Ifølge deres tidligere handlinger har alle levende væsener således forskellige kroppe, der er skabt af denne materielle natur, så de levende væsener kan nyde eller lide i forhold til deres tidligere handlinger. Herren er årsagen til alle manifestationer af levende væsener i den materielle verden.

Štír klade do hromad rýže vajíčka, a někdy se proto říká, že se štíři rodí z rýže. Rýže ale není příčinou jejich zrození. Byl to štír, který do ní nakladl vajíčka. Stejně tak není hmotná příroda příčinou zrození živých bytostí. Semeno dává Nejvyšší Osobnost Božství a živé bytosti jsou výtvory hmotné přírody jen zdánlivě. Podle svých dřívějších činností má každá živá bytost určité tělo, vytvořené hmotnou přírodou, aby si v závislosti na těchto činech mohla užívat nebo trpět. Příčinou veškerých projevení živých bytostí v hmotném světě je Nejvyšší Pán.