Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.1.38-39

Verš

tuṣṭas tasmai sa bhagavān
ṛṣaye priyam āvahan
svāṁ ca vācam ṛtāṁ kurvann
idam āha viśāmpate
māsaṁ pumān sa bhavitā
māsaṁ strī tava gotrajaḥ
itthaṁ vyavasthayā kāmaṁ
sudyumno ’vatu medinīm

Synonyma

tuṣṭaḥ — potěšen; tasmai — Vasiṣṭhovi; saḥ — on (Pán Śiva); bhagavān — nejmocnější; ṛṣaye — velkému mudrci; priyam āvahan — aby ho uspokojil; svām ca — své; vācam — slovo; ṛtām — čestné; kurvan — a aby dodržel; idam — toto; āha — řekl; viśāmpate — ó králi Parīkṣite; māsam — jeden měsíc; pumān — muž; saḥ — Sudyumna; bhavitā — stane se; māsam — druhý měsíc; strī — žena; tava — tvůj; gotra-jaḥ — žák narozený ve tvé učednické posloupnosti; ittham — takto; vyavasthayā — urovnáním; kāmam — podle svého přání; sudyumnaḥ — král Sudyumna; avatu — může vládnout; medinīm — světu.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, Pán Śiva měl z Vasiṣṭhy radost. Aby ho tedy uspokojil a zároveň dodržel slovo, které dal Pārvatī, řekl tomuto světci: “Tvůj žák Sudyumna může být vždy jeden měsíc mužem a další měsíc ženou. Tak může vládnout světu, jak si bude přát.”

Význam

V této souvislosti je významné slovo gotrajaḥ. Brāhmaṇové obvykle působí jako duchovní učitelé dvou dynastií — jednou je učednická posloupnost a druhou dynastie pocházející z jejich semene. Potomci obou druhů se řadí ke stejné dynastii neboli gotře. Někdy je možno vidět, že podle védského systému patří brāhmaṇové i kṣatriyové, a dokonce i vaiśyové k učednické posloupnosti stejných ṛṣiů. Jelikož gotra a dynastie jsou jedno a totéž, nečiní se mezi žáky a potomky vlastní krve rozdíl. Totéž hodnocení je v indické společnosti běžné dodnes, zvláště při výběru partnerů pro manželství, kdy se gotra bere v úvahu. Slovo gotrajaḥ v tomto verši se vztahuje na ty, kdo se narodili ve stejné dynastii; ať už se jedná o žáky, nebo o členy rodiny.