Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Král Sudyumna se stává ženou

Tato kapitola popisuje, jak se Sudyumna stal ženou a jak se rod Vaivasvaty Manua spojil se Soma-vaṁśou, rodem pocházejícím od Měsíce.

Na přání Mahārāje Parīkṣita vyprávěl Śukadeva Gosvāmī o dynastii Vaivasvaty Manua, který byl původně králem Satyavratou, vládcem Draviḍy. Při této příležitosti se zároveň zmínil o tom, jak se z lotosu, který vyrostl z pupku Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, ležícího na vodách zpustošení, narodil Pán Brahmā. Z mysli Pána Brahmy se projevil Marīci, jehož synem se stal Kaśyapa. Aditi a Kaśyapovi se narodil Vivasvān, a jemu Śrāddhadeva Manu, kterého porodila Saṁjñā. Śrāddhadevova manželka Śraddhā měla deset synů: Ikṣvākua, Nṛgu a další.

Śrāddhadeva neboli Vaivasvata Manu, otec Mahārāje Ikṣvākua, neměl před jeho narozením žádné syny, ale milostí velkého mudrce Vasiṣṭhy vykonal yajñu pro uspokojení Mitry a Varuṇy. Pak se stalo, že ačkoliv chtěl syna, dostal na přání své ženy dceru jménem Ilā. Mít dceru se mu však nelíbilo. Velký mudrc Vasiṣṭha ho tedy chtěl uspokojit a modlil se, aby se Ilā proměnila v chlapce, a Nejvyšší Pán jeho modlitbu vyslyšel. Tak se Ilā stala krásným mladíkem, který se jmenoval Sudyumna.

Jednou se Sudyumna vydal se svými ministry na výpravu. Na úpatí hory Sumeru se rozkládá les zvaný Sukumāra, a jakmile do něj vešli, všichni se proměnili v ženy. Když se Mahārāja Parīkṣit zeptal Śukadevy Gosvāmīho, co bylo příčinou této proměny, Śukadeva Gosvāmī mu vyprávěl, jak si Sudyumna, proměněný v ženu, vzal za manžela Budhu, syna Měsíce, a měl s ním syna jménem Purūravā. Milostí Pána Śivy dostal Sudyumna požehnání, že bude žít měsíc jako žena a měsíc jako muž. Tak získal zpátky své království a zplodil tři syny, kteří se jmenovali Utkala, Gaya a Vimala a byli velmi zbožní. Potom svěřil své království Purūravovi a přijal stav vānaprasthy.

Verš

śrī-rājovāca
manvantarāṇi sarvāṇi
tvayoktāni śrutāni me
vīryāṇy ananta-vīryasya
hares tatra kṛtāni ca

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; manvantarāṇi — všechno o obdobích různých Manuů; sarvāṇi — všichni; tvayā — tebou; uktāni — byli vylíčeni; śrutāni — byly vyslechnuty; me — mnou; vīryāṇi — úžasné činy; ananta- vīryasya — Nejvyššího Pána, který má neomezenou moc; hareḥ — Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství; tatra — v těchto obdobích zvaných manvantary; kṛtāni — jež byly prováděny; ca — také.

Překlad

Král Parīkṣit řekl: “Ó můj pane, Śukadevo Gosvāmī, podrobně jsi popsal všechna období jednotlivých Manuů a také úžasné činy, jež během těchto období prováděl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který má neomezenou moc. Je mým štěstím, že jsem si to vše mohl od tebe vyslechnout.”

Verš

yo ’sau satyavrato nāma
rājarṣir draviḍeśvaraḥ
jñānaṁ yo ’tīta-kalpānte
lebhe puruṣa-sevayā
sa vai vivasvataḥ putro
manur āsīd iti śrutam
tvattas tasya sutāḥ proktā
ikṣvāku-pramukhā nṛpāḥ

Synonyma

yaḥ asau — ten, kdo byl známý; satyavrataḥ — Satyavrata; nāma — pod jménem; rāja-ṛṣiḥ — svatý král; draviḍa-īśvaraḥ — vládce oblasti Draviḍa; jñānam — poznání; yaḥ — ten, kdo; atīta-kalpa-ante — na konci éry posledního Manua neboli na konci posledního věku; lebhe — získal; puruṣa- sevayā — službou Nejvyšší Osobnosti Božství; saḥ — on; vai — vskutku; vivasvataḥ — Vivasvāna; putraḥ — syn; manuḥ āsīt — stal se Vaivasvatou Manuem; iti — takto; śrutam — slyšel jsem; tvattaḥ — od tebe; tasya — jeho; sutāḥ — synové; proktāḥ — byli představeni; ikṣvāku-pramukhāḥ — vedení Ikṣvākuem; nṛpāḥ — mnozí králové.

Překlad

“Satyavrata, svatý král Draviḍadeśe, který na konci minulého věku získal milostí Nejvyššího duchovní poznání, se později — v další manvantaře — stal Vaivasvatou Manuem, synem Vivasvāna. To jsem se od tebe již dozvěděl. Z tvého vysvětlení také chápu, že králové, jako například Ikṣvāku, byli jeho synové.”

Verš

teṣāṁ vaṁśaṁ pṛthag brahman
vaṁśānucaritāni ca
kīrtayasva mahā-bhāga
nityaṁ śuśrūṣatāṁ hi naḥ

Synonyma

teṣām — všech těch králů; vaṁśam — dynastie; pṛthak — odděleně; brahman — ó vznešený brāhmaṇo (Śukadevo Gosvāmī); vaṁśa-anucaritāni ca — a jejich rody a vlastnosti; kīrtayasva — prosím popiš; mahā-bhāga — ó požehnaný; nityam — věčně; śuśrūṣatām — kteří ti sloužíme; hi — vskutku; naḥ — nás.

Překlad

“Ó požehnaný Śukadevo Gosvāmī, vznešený brāhmaṇo, popiš nám prosím jednu po druhé dynastie a vlastnosti všech těchto králů. Neustále dychtíme naslouchat tvému vyprávění.”

Verš

ye bhūtā ye bhaviṣyāś ca
bhavanty adyatanāś ca ye
teṣāṁ naḥ puṇya-kīrtīnāṁ
sarveṣāṁ vada vikramān

Synonyma

ye — všichni, kteří; bhūtāḥ — již se narodili; ye — všichni, kteří; bhaviṣyāḥ — teprve se narodí; ca — a; bhavanti — žijí; adyatanāḥ — nyní; ca — také; ye — všichni, kteří; teṣām — jich všech; naḥ — nám; puṇya-kīrtīnām — kteří byli zbožní a oslavovaní; sarveṣām — jich všech; vada — prosím pověz; vikramān — o schopnostech.

Překlad

“Prosím, pověz nám o schopnostech všech slavných králů narozených v dynastii Vaivasvaty Manua, a to jak těch, kteří tu již nejsou, těch, kteří mají teprve přijít, i těch, kteří žijí nyní.”

Verš

śrī-sūta uvāca
evaṁ parīkṣitā rājñā
sadasi brahma-vādinām
pṛṣṭaḥ provāca bhagavāñ
chukaḥ parama-dharma-vit

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī pravil; evam — takto; parīkṣitā — Mahārājem Parīkṣitem; rājñā — králem; sadasi — na shromáždění; brahma- vādinām — všech vznešených světců, dokonale znalých védského poznání; pṛṣṭaḥ — dotázán; provāca — odpověděl; bhagavān — nejmocnější; śukaḥ — Śuka Gosvāmī; parama-dharma-vit — největší znalec náboženských zásad.

Překlad

Sūta Gosvāmī pravil: “Na žádost, kterou Mahārāja Parīkṣit vznesl na shromáždění všech učenců v oboru védského poznání, začal Śukadeva Gosvāmī, největší znalec náboženských zásad, opět hovořit.”

Verš

śrī-śuka uvāca
śrūyatāṁ mānavo vaṁśaḥ
prācuryeṇa parantapa
na śakyate vistarato
vaktuṁ varṣa-śatair api

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; śrūyatām — slyš ode mě; mānavaḥ vaṁśaḥ — dynastie Manua; prācuryeṇa — co nejobsáhleji; parantapa — ó králi, který umíš pokořit nepřátele; na — ne; śakyate — člověk dokáže; vistarataḥ — obšírně; vaktum — promluvit; varṣa-śataiḥ api — i když se o to snaží po stovky let.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, pokořiteli nepřátel, slyš teď ode mě podrobnosti o dynastii Manua. Řeknu o ní co nejvíce, i když by vše nebylo možné vyložit ani za stovky let.

Verš

parāvareṣāṁ bhūtānām
ātmā yaḥ puruṣaḥ paraḥ
sa evāsīd idaṁ viśvaṁ
kalpānte ’nyan na kiñcana

Synonyma

para-avareṣām — všech živých bytostí, na vyšších i nižších úrovních života; bhūtānām — těch, kdo přijali hmotná těla (podmíněných duší); ātmā — Nadduše; yaḥ — ten, kdo je; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoba; paraḥ — transcendentální; saḥ — On; eva — vskutku; āsīt — existoval; idam — tento; viśvam — vesmír; kalpa-ante — na konci věku; anyat — cokoliv jiného; na — ne; kiñcana — cokoliv.

Překlad

Na konci věku existovala Nejvyšší Osoba, transcendentální Pán, který je Nadduší všech živých bytostí v různých životních druzích, vyšších a nižších. Tehdy neexistoval ani tento projevený vesmír, ani cokoliv jiného, jen On.

Význam

Śukadeva Gosvāmī zaujal správný postoj při popisování Manuovy dynastie prohlášením, že když je celý svět zaplavený vodou, existuje pouze Nejvyšší Osobnost Božství a nic jiného. Nyní vylíčí, jak Pán postupně tvoří ostatní věci.

Verš

tasya nābheḥ samabhavat
padma-koṣo hiraṇmayaḥ
tasmiñ jajñe mahārāja
svayambhūś catur-ānanaḥ

Synonyma

tasya — Jeho (Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství); nābheḥ — z pupku; samabhavat — stvořen; padma-koṣaḥ — lotos; hiraṇmayaḥ — zvaný Hiraṇmaya neboli zlatý; tasmin — na tom zlatém lotosu; jajñe — zjevil se; mahārāja — ó králi; svayambhūḥ — ten, kdo je samoprojevený, kdo se rodí bez matky; catuḥ-ānanaḥ — se čtyřmi hlavami.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, z pupku Nejvyšší Osobnosti Božství vyrostl zlatý lotos, na němž se zrodil Pán Brahmā se čtyřmi obličeji.

Verš

marīcir manasas tasya
jajñe tasyāpi kaśyapaḥ
dākṣāyaṇyāṁ tato ’dityāṁ
vivasvān abhavat sutaḥ

Synonyma

marīciḥ — velký světec Marīci; manasaḥ tasya — z mysli Pána Brahmy; jajñe — zrodil se; tasya api — Marīcimu; kaśyapaḥ — Kaśyapa (narodil se); dākṣāyaṇyām — z lůna dcery Dakṣi Mahārāje; tataḥ — potom; adityām — z lůna Aditi; vivasvān — Vivasvān; abhavat — narodil se; sutaḥ — syn.

Překlad

Z mysli Pána Brahmy se zrodil Marīci a prostřednictvím Marīciho semene přišel na svět Kaśyapa. Kaśyapovi se z lůna Aditi, dcery Dakṣi Mahārāje, narodil Vivasvān.

Verš

tato manuḥ śrāddhadevaḥ
saṁjñāyām āsa bhārata
śraddhāyāṁ janayām āsa
daśa putrān sa ātmavān
ikṣvāku-nṛga-śaryāti-
diṣṭa-dhṛṣṭa-karūṣakān
nariṣyantaṁ pṛṣadhraṁ ca
nabhagaṁ ca kaviṁ vibhuḥ

Synonyma

tataḥ — Vivasvānovi; manuḥ śrāddhadevaḥ — Manu jménem Śrāddhadeva; saṁjñāyām — z lůna Saṁjñi (Vivasvānovy ženy); āsa — narodil se; bhārata — ó nejlepší z Bhāratovské dynastie; śraddhāyām — v lůně Śraddhy (manželky Śrāddhadevy); janayām āsa — zplodil; daśa — deset; putrān — synů; saḥ — tento Śrāddhadeva; ātmavān — s ovládnutými smysly; ikṣvāku-nṛga-śaryāti-diṣṭa-dhṛṣṭa-karūṣakān — kteří se jmenovali Ikṣvāku, Nṛga, Śaryāti, Diṣṭa, Dhṛṣṭa a Karūṣaka; nariṣyantam — Nariṣyanta; pṛṣadhram ca — a Pṛṣadhra; nabhagam ca — a Nabhaga; kavim — Kavi; vibhuḥ — mocný.

Překlad

Ó králi, nejlepší z Bhāratovské dynastie, Vivasvānovi porodila Saṁjñā Śrāddhadevu Manua. Ten pak s ovládnutými smysly zplodil v lůně své manželky Śraddhy deset synů, kteří se jmenovali Ikṣvāku, Nṛga, Śaryāti, Diṣṭa, Dhṛṣṭa, Karūṣaka, Nariṣyanta, Pṛṣadhra, Nabhaga a Kavi.

Verš

aprajasya manoḥ pūrvaṁ
vasiṣṭho bhagavān kila
mitrā-varuṇayor iṣṭiṁ
prajārtham akarod vibhuḥ

Synonyma

aprajasya — toho, jenž neměl syna; manoḥ — Manua; pūrvam — dříve; vasiṣṭhaḥ — vznešený světec Vasiṣṭha; bhagavān — mocný; kila — vskutku; mitrā-varuṇayoḥ — polobohů Mitry a Varuṇy; iṣṭim — oběť; prajā-artham — za účelem získat syny; akarot — vykonal; vibhuḥ — velká osobnost.

Překlad

Manu zpočátku neměl žádné syny. Aby tedy mohl mít syna, vykonal velký světec Vasiṣṭha, mocný díky svému duchovnímu poznání, oběť pro uspokojení polobohů Mitry a Varuṇy.

Verš

tatra śraddhā manoḥ patnī
hotāraṁ samayācata
duhitrartham upāgamya
praṇipatya payovratā

Synonyma

tatra — během té oběti; śraddhā — Śraddhā; manoḥ — Manua; patnī — manželka; hotāram — ke knězi provádějícímu yajñu; samayācata — uctivě prosila; duhitṛ-artham — o dceru; upāgamya — přicházející; praṇipatya — skládající poklony; payaḥ-vratā — která dodržovala slib pít jen mléko.

Překlad

Śraddhā, Manuova žena, jež dodržovala slib živit se pouze mlékem, přišla během oběti za obětujícím knězem, složila mu poklony a prosila ho o dceru.

Verš

preṣito ’dhvaryuṇā hotā
vyacarat tat samāhitaḥ
gṛhīte haviṣi vācā
vaṣaṭ-kāraṁ gṛṇan dvijaḥ

Synonyma

preṣitaḥ — když mu bylo řečeno, aby vykonal oběť; adhvaryuṇā — knězem ṛtvik; hotā — kněz, jenž má na starosti obětiny; vyacarat — vykonal; tat — tu (oběť); samāhitaḥ — s upřenou pozorností; gṛhīte haviṣi — poté, co nabral přepuštěné máslo k prvnímu obětování; vācā — pronášením mantry; vaṣaṭ-kāram — mantru začínající slovem vaṣaṭ; gṛṇan — recitující; dvijaḥ — brāhmaṇa.

Překlad

Když mu hlavní kněz řekl: “Teď obětuj!” nabral kněz, který měl na starosti obětiny, přepuštěné máslo, aby ho obětoval. V tu chvíli si vzpomněl na žádost Manuovy manželky a vykonal oběť za pronášení slova “vaṣaṭ”.

Verš

hotus tad-vyabhicāreṇa
kanyelā nāma sābhavat
tāṁ vilokya manuḥ prāha
nātituṣṭamanā gurum

Synonyma

hotuḥ — kněze; tatyajñi, oběti; vyabhicāreṇa — tím narušením; kanyā — dcera; ilā — Ilā; nāma — jménem; — ta dcera; abhavat — narodila se; tām — ji; vilokya — když viděl; manuḥ — Manu; prāha — řekl; na — ne; atituṣṭamanāḥ — příliš spokojen; gurum — svému guruovi.

Překlad

Manu začal s touto obětí, aby získal syna, ale žádost jeho ženy rozptýlila obětujícího kněze, a tak se narodila dcera jménem Ilā. Když Manu uviděl dceru, nebyl příliš spokojen. Promluvil tedy ke svému guruovi Vasiṣṭhovi.

Význam

Jelikož byl Manu bez potomstva, měl z narození dítěte radost, přestože to byla dcera, a pojmenoval ji Ilā. Později však již nebyl příliš spokojen, že má místo syna dceru. Jelikož neměl žádné potomky, byl jistě rád, že se mu narodila Ilā, ale jeho radost neměla dlouhého trvání.

Verš

bhagavan kim idaṁ jātaṁ
karma vo brahma-vādinām
viparyayam aho kaṣṭaṁ
maivaṁ syād brahma-vikriyā

Synonyma

bhagavan — ó můj pane; kim idam — co to znamená; jātam — narozená; karma — jednání s hmotnými výsledky; vaḥ — vás všech; brahma- vādinām — vás, kteří jste odborníky v pronášení védských manter; viparyayam — odchylka; aho — běda; kaṣṭam — žalostné; evam syāt — to se nemělo stát; brahma-vikriyā — tento opačný účinek védských manter.

Překlad

“Můj pane, vy všichni jste odborníky v pronášení védských manter. Jak je tedy možné, že je výsledek opačný, než jsme si přáli? To je žalostné. K tomuto zvratu v účinku védských manter nemělo dojít.”

Význam

V současném věku je konání yajñi zakázáno, protože nikdo nedokáže správně recitovat védské mantry. Jsou-li védské mantry pronášeny bez chyb, musela by se touha, s níž je oběť konána, vyplnit. Proto se zpěv Hare Kṛṣṇa nazývá mahā-mantra — velká, vznešená mantra, jež všechny ostatní védské mantry převyšuje — neboť její zpívání přináší tolik příznivých výsledků. Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil (Śikṣāṣṭaka 1):

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam

“Sláva saṅkīrtanu Śrī Kṛṣṇy, který očišťuje srdce od prachu hromaděného po mnoho let a hasí požár podmíněného života, opakujících se zrození a smrtí. Toto saṅkīrtanové hnutí je největším požehnáním celému lidstvu, protože šíří paprsky dobrotivého měsíce. Je životem veškerého transcendentálního poznání. Zvětšuje oceán transcendentální blaženosti a umožňuje nám plně vychutnávat nektar, po kterém vždy velmi toužíme.”

Jako nejlepší ze všech obětí nám tedy byla předána saṅkīrtana-yajña. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ (Bhāg. 11.5.32). Inteligentní lidé využijí nejmocnější yajñi tohoto věku a budou společně zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Když Hare Kṛṣṇa mantru zpívá mnoho lidí společně, jejich zpívání se nazývá saṅkīrtan a výsledkem této yajñi je, že se na obloze objeví mraky (yajñād bhavati parjanyaḥ). V době, kdy vládnou katastrofální sucha, mohou lidé nalézt úlevu od nedostatku deště a jídla v jednoduché metodě Hare Kṛṣṇa yajñi. Nyní panují sucha v celé Evropě i Americe a lidé trpí, avšak pokud vezmou toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vážně, skončí se svými hříšnými činnostmi a budou zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, všechny jejich problémy se bez potíží vyřeší. S jinými yajñami se pojí mnoho těžkostí, protože nyní nenajdeme učence, kteří by dovedli dokonale recitovat mantry, a není ani možné zajistit věci, které jsou pro vykonání yajñi zapotřebí. Společnost je chudá a lidem schází védské poznání i schopnost pronášet védské mantry, a proto je Hare Kṛṣṇa mahā- mantra jedinou nadějí. Lidé by měli být natolik inteligentní, aby ji začali zpívat. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ. Ti, kdo mají hloupé mozky, toto zpívání nepochopí ani se mu nemohou začít věnovat.

Verš

yūyaṁ brahma-vido yuktās
tapasā dagdha-kilbiṣāḥ
kutaḥ saṅkalpa-vaiṣamyam
anṛtaṁ vibudheṣv iva

Synonyma

yūyam — vás všech; brahma-vidaḥ — s dokonalým vědomím Absolutní Pravdy; yuktāḥ — ovládající se a vyrovnaní; tapasā — díky askezi; dagdha- kilbiṣāḥ — když bylo hmotné znečištění všeho druhu spáleno; kutaḥ — jak tedy; saṅkalpa-vaiṣamyam — nedostatek odhodlání; anṛtam — falešný slib, falešná slova; vibudheṣu — ve společnosti polobohů; iva — nebo.

Překlad

“Vy všichni se dovedete ovládat, jste vyrovnané mysli a jste si vědomi Absolutní Pravdy. A díky své askezi jste zcela zbaveni všeho hmotného znečištění. Vaše slovo nepřijde nikdy nazmar, stejně jako slovo polobohů. Jak je tedy možné, že se vaše odhodlání setkalo s neúspěchem?”

Význam

Z mnoha védských spisů víme, že požehnání či prokletí polobohů nikdy neselhává. Askezí, ovládáním mysli a smyslů a rovněž získáním úplného poznání Absolutní Pravdy se člověk zcela zbaví hmotného znečištění. Jeho slova a požehnání pak nikdy neselžou, stejně jako je tomu u polobohů.

Verš

niśamya tad vacas tasya
bhagavān prapitāmahaḥ
hotur vyatikramaṁ jñātvā
babhāṣe ravi-nandanam

Synonyma

niśamya — poté, co si vyslechl; tat vacaḥ — tato slova; tasya — jeho (Manua); bhagavān — ze všech nejmocnější; prapitāmahaḥ — praděd Vasiṣṭha; hotuḥ vyatikramam — chybu kněze hotā; jñātvā — chápající; babhāṣe — promluvil; ravi-nandanam — k Vaivasvatovi Manuovi, synu boha Slunce.

Překlad

Poté, co mocný praděd Vasiṣṭha vyslechl tato Manuova slova, pochopil, jaké chyby se kněz dopustil. Promluvil tedy k synu boha Slunce.

Verš

etat saṅkalpa-vaiṣamyaṁ
hotus te vyabhicārataḥ
tathāpi sādhayiṣye te
suprajāstvaṁ sva-tejasā

Synonyma

etat — tato; saṅkalpa-vaiṣamyam — nesrovnalost ohledně účelu; hotuḥ — kněze; te — tvého; vyabhicārataḥ — kvůli odklonu od stanoveného cíle; tathā api — přesto; sādhayiṣye — vykonám; te — pro tebe; su-prajāstvam — velice pěkného syna; sva-tejasā — svou vlastní silou.

Překlad

“Tato nesrovnalost ohledně původního účelu je výsledkem toho, že se tvůj kněz odchýlil od stanoveného cíle. Já ti však zajistím dobrého syna svou vlastní silou.”

Verš

evaṁ vyavasito rājan
bhagavān sa mahā-yaśāḥ
astauṣīd ādi-puruṣam
ilāyāḥ puṁstva-kāmyayā

Synonyma

evam — takto; vyavasitaḥ — když se rozhodl; rājan — ó králi Parīkṣite; bhagavān — nejmocnější; saḥ — Vasiṣṭha; mahā-yaśāḥ — velice slavný; astauṣīt — modlil se; ādi-puruṣam — k Nejvyšší Osobě, Pánu Viṣṇuovi; ilāyāḥ — Ilā; puṁstva-kāmyayā — aby se změnila v muže.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi Parīkṣite, poté, co mocný a slavný Vasiṣṭha učinil toto rozhodnutí, modlil se k Nejvyšší Osobě, Viṣṇuovi, aby Ilu proměnil v muže.

Verš

tasmai kāma-varaṁ tuṣṭo
bhagavān harir īśvaraḥ
dadāv ilābhavat tena
sudyumnaḥ puruṣarṣabhaḥ

Synonyma

tasmai — jemu (Vasiṣṭhovi); kāma-varam — žádané požehnání; tuṣṭaḥ — potěšený; bhagavān — Nejvyšší Pán; hariḥ īśvaraḥ — svrchovaný vládce; dadau — dal; ilā — dívka, Ilā; abhavat — stala se; tena — díky tomuto požehnání; sudyumnaḥ — jménem Sudyumna; puruṣa-ṛṣabhaḥ — pohledným mužem.

Překlad

Svrchovaný vládce, Nejvyšší Osobnost Božství, byl s Vasiṣṭhou spokojen a dal mu požehnání, které si přál. Ilā se tak proměnila ve sličného muže, jenž dostal jméno Sudyumna.

Verš

sa ekadā mahārāja
vicaran mṛgayāṁ vane
vṛtaḥ katipayāmātyair
aśvam āruhya saindhavam
pragṛhya ruciraṁ cāpaṁ
śarāṁś ca paramādbhutān
daṁśito ’numṛgaṁ vīro
jagāma diśam uttarām

Synonyma

saḥ — Sudyumna; ekadā — jednou; mahārāja — ó králi Parīkṣite; vicaran — cestující; mṛgayām — na lovu zvěře; vane — v lese; vṛtaḥ — doprovázený; katipaya — několika; amātyaiḥ — ministry či společníky; aśvam — na koni; āruhya — jedoucí; saindhavam — narozeném v Sindhupradeśi; pragṛhya — držící v ruce; ruciram — překrásný; cāpam — luk; śarān ca — a šípy; parama-adbhutān — úžasné, neobyčejné; daṁśitaḥ — v brnění; anumṛgam — za zvířaty; vīraḥ — hrdina; jagāma — směřoval; diśam uttarām — na sever.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, tento hrdina, Sudyumna, jednou v doprovodu několika ministrů a společníků vyjel na koni přivedeném ze Sindhupradeśe do lesa na lov. Měl na sobě brnění, zdobily ho luky a šípy a byl velmi krásný. Při pronásledování a zabíjení zvířat dospěl do severní části lesa.

Verš

sukumāra-vanaṁ meror
adhastāt praviveśa ha
yatrāste bhagavāñ charvo
ramamāṇaḥ sahomayā

Synonyma

sukumāra-vanam — les jménem Sukumāra; meroḥ adhastāt — na úpatí hory Meru; praviveśa ha — vstoupil; yatra — kde; āste — byl; bhagavān — nejmocnější (polobůh); śarvaḥ — Pán Śiva; ramamāṇaḥ — zabraný v požitku; saha umayā — s Umou, svou manželkou.

Překlad

Tam, na severu, na úpatí hory Meru, se rozkládá les zvaný Sukumāra, kde si Pán Śiva vždy užívá s Umou. Sudyumna vstoupil do tohoto lesa.

Verš

tasmin praviṣṭa evāsau
sudyumnaḥ para-vīra-hā
apaśyat striyam ātmānam
aśvaṁ ca vaḍavāṁ nṛpa

Synonyma

tasmin — v tom lese; praviṣṭaḥ — do něhož vjel; eva — vskutku; asau — on; sudyumnaḥ — princ Sudyumna; para-vīra- — který dobře věděl, jak porážet nepřátele; apaśyat — pozoroval; striyam — žena; ātmānam — on sám; aśvam ca — a jeho kůň; vaḍavām — klisna; nṛpa — ó králi Parīkṣite.

Překlad

Jakmile Sudyumna, který dobře věděl, jak porážet nepřátele, vjel do lesa, zpozoroval, že se změnil v ženu a jeho kůň se proměnil v klisnu, ó králi Parīkṣite.

Verš

tathā tad-anugāḥ sarve
ātma-liṅga-viparyayam
dṛṣṭvā vimanaso ’bhūvan
vīkṣamāṇāḥ parasparam

Synonyma

tathā — podobně; tat-anugāḥ — Sudyumnovi společníci; sarve — všichni; ātma-liṅga-viparyayam — proměnu svého pohlaví v opačné; dṛṣṭvā — když viděli; vimanasaḥ — sklíčení; abhūvan — stali se; vīkṣamāṇāḥ — hledící; parasparam — jeden na druhého.

Překlad

Když i členové jeho družiny viděli, že se změnila jejich totožnost a že získali opačné pohlaví, byli z toho nešťastní a jen hleděli jeden na druhého.

Verš

śrī-rājovāca
katham evaṁ guṇo deśaḥ
kena vā bhagavan kṛtaḥ
praśnam enaṁ samācakṣva
paraṁ kautūhalaṁ hi naḥ

Synonyma

śrī-rājā uvāca — Mahārāja Parīkṣit řekl; katham — jak; evam — tato; guṇaḥ — vlastnost; deśaḥ — území; kena — proč; — rovněž; bhagavan — ó mocný; kṛtaḥ — stalo se tak; praśnam — otázka; enam — tato; samācakṣva — zvaž; param — velice; kautūhalam — dychtivost; hi — jistě; naḥ — naše.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit řekl: “Ó mocný brāhmaṇo, proč mělo ono místo tuto moc a kdo mu ji dal? Odpověz mi prosím na tuto otázku, neboť si velmi přeji o tom slyšet.”

Verš

śrī-śuka uvāca
ekadā giriśaṁ draṣṭum
ṛṣayas tatra suvratāḥ
diśo vitimirābhāsāḥ
kurvantaḥ samupāgaman

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; ekadā — jednou; giriśam — Pána Śivu; draṣṭum — podívat se na; ṛṣayaḥ — velcí světci; tatra — v tom lese; su-vratāḥ — velmi pokročilí co se týče duchovní síly; diśaḥ — všechny strany; vitimira-ābhāsāḥ — očištěné od veškeré temnoty; kurvantaḥ — to činící; samupāgaman — dospěli.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Jednou do toho lesa přišli za Pánem Śivou velcí světci, kteří přísně dodržovali pravidla daná v písmech. Svou září rozptylovali temnotu na všech stranách.

Verš

tān vilokyāmbikā devī
vivāsā vrīḍitā bhṛśam
bhartur aṅkāt samutthāya
nīvīm āśv atha paryadhāt

Synonyma

tān — všechny svaté muže; vilokya — když je spatřila; ambikā — matka Durgā; devī — bohyně; vivāsā — jelikož byla nahá; vrīḍitā — styděla se; bhṛśam — velmi; bhartuḥ — svého manžela; aṅkāt — z klína; samutthāya — vstávající; nīvīm — ňadra; āśu atha — velice rychle; paryadhāt — zakryla oděvem.

Překlad

Když velké světce spatřila bohyně Ambikā, velmi se zastyděla, protože v té době byla nahá. Ihned vstala z klína svého manžela a zakrývala si ňadra.

Verš

ṛṣayo ’pi tayor vīkṣya
prasaṅgaṁ ramamāṇayoḥ
nivṛttāḥ prayayus tasmān
nara-nārāyaṇāśramam

Synonyma

ṛṣayaḥ — všichni velcí světci; api — také; tayoḥ — jich dvou; vīkṣya — vidící; prasaṅgam — milostné hrátky; ramamāṇayoḥ — kteří si tak užívali; nivṛttāḥ — nepokračovali dále; prayayuḥ — ihned odešli; tasmāt — z onoho místa; nara-nārāyaṇa-āśramam — do āśramu Nara-Nārāyaṇy.

Překlad

Jakmile velcí světci spatřili Pána Śivu a Pārvatī zabrané v milostných hrátkách, okamžitě upustili od úmyslu pokračovat dále a odešli do āśramu Nara-Nārāyaṇy.

Verš

tad idaṁ bhagavān āha
priyāyāḥ priya-kāmyayā
sthānaṁ yaḥ praviśed etat
sa vai yoṣid bhaved iti

Synonyma

tat — kvůli; idam — tomu; bhagavān — Pán Śiva; āha — pravil; priyāyāḥ — svou milovanou ženu; priya-kāmyayā — aby potěšil; sthānam — místo; yaḥ — každý, kdo; praviśet — vkročí; etat — sem; saḥ — ta osoba; vai — jistě; yoṣit — osobou ženského pohlaví; bhavet — stane se; iti — takto.

Překlad

Nato Pán Śiva, jen aby potěšil svou manželku, pravil: “Každá osoba mužského pohlaví, jež vkročí na toto místo, se okamžitě stane ženou!”

Verš

tata ūrdhvaṁ vanaṁ tad vai
puruṣā varjayanti hi
sā cānucara-saṁyuktā
vicacāra vanād vanam

Synonyma

tataḥ ūrdhvam — od té doby; vanam — les; tat — ten; vai — konkrétně; puruṣāḥ — muži; varjayanti — nevstupují; hi — jistě; — Sudyumna v podobě ženy; ca — také; anucara-saṁyuktā — doprovázený svými společníky; vicacāra — putoval; vanāt vanam — po lese z místa na místo.

Překlad

Od té doby do onoho lesa žádný muž nevstoupil. Až nyní král Sudyumna, proměněný v ženu, začal putovat se svými společníky z jednoho lesa do druhého.

Význam

V Bhagavad-gītě (2.22) je řečeno:

vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya
navāni gṛhṇāti naro 'parāṇi
tathā śarīrāṇi vihāya jīrṇāny
anyāni saṁyāti navāni dehī

“Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré, tak duše přijímá nová hmotná těla a odkládá stará a neužitečná.”

Tělo je jako šaty, a tento příběh je toho důkazem. Sudyumna a všichni jeho společníci byli muži — tedy jejich duše byly pokryty mužským oděvem — ale nyní se stali ženami, což znamená, že se jejich oděv změnil. Duše však zůstává stále stejná. Říká se, že moderní lékařství dovede proměnit muže v ženu a naopak. Tělo však nemá s duší nic společného. Tělo se může změnit, v tomto životě či příštím. A proto ten, kdo ví o duši a jejím stěhování z jednoho těla do druhého, tělu, které není ničím jiným než svrchním oděvem, nevěnuje pozornost. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ. Vidí duši, která je nedílnou částí Nejvyššího Pána, a proto je sama-darśī, učenec.

Verš

atha tām āśramābhyāśe
carantīṁ pramadottamām
strībhiḥ parivṛtāṁ vīkṣya
cakame bhagavān budhaḥ

Synonyma

atha — takto; tām — ji; āśrama-abhyāśe — v okolí svého āśramu; carantīm — procházející se; pramadā-uttamām — nejlepší z půvabných žen, jež pohlavně vzrušují; strībhiḥ — jinými ženami; parivṛtām — obklopenou; vīkṣya — když ji spatřil; cakame — zatoužil po sexu; bhagavān — nejmocnější; budhaḥ — Budha, syn Měsíce a vládnoucí božstvo planety zvané Budha neboli Merkur.

Překlad

Sudyumna se proměnil v nejsvůdnější z půvabných žen, jež rozněcují pohlavní touhu, a obklopovaly ho další ženy. Když Budha, syn Měsíce, spatřil tuto krasavici, jak se prochází kolem jeho āśramu, ihned po ní zatoužil.

Verš

sāpi taṁ cakame subhrūḥ
somarāja-sutaṁ patim
sa tasyāṁ janayām āsa
purūravasam ātmajam

Synonyma

— Sudyumna proměněný v ženu; api — také; tam — jeho (Budhu); cakame — zatoužila po sexu; su-bhrūḥ — velmi krásná; somarāja-sutam — syna krále Měsíce; patim — za svého manžela; saḥ — on (Budha); tasyām — v jejím lůně; janayām āsa — počal; purūravasam — jménem Purūravā; ātma-jam — syna.

Překlad

Nádherná žena rovněž zatoužila vzít si Budhu, syna měsíčního krále, za manžela. Budha pak v jejím lůně zplodil syna jménem Purūravā.

Verš

evaṁ strītvam anuprāptaḥ
sudyumno mānavo nṛpaḥ
sasmāra sa kulācāryaṁ
vasiṣṭham iti śuśruma

Synonyma

evam — takto; strītvam — ženské pohlaví; anuprāptaḥ — když tak získal; sudyumnaḥ — muž jménem Sudyumna; mānavaḥ — syn Manua; nṛpaḥ — král; sasmāra — vzpomněl si; saḥ — on; kula-ācāryam — na rodinného duchovního učitele; vasiṣṭham — mocného Vasiṣṭhu; iti śuśruma — to jsem slyšel (ze spolehlivých zdrojů).

Překlad

Ze spolehlivých zdrojů jsem slyšel, že když král Sudyumna, Manuův syn, takto získal ženské pohlaví, vzpomněl si na Vasiṣṭhu, duchovního učitele své rodiny.

Verš

sa tasya tāṁ daśāṁ dṛṣṭvā
kṛpayā bhṛśa-pīḍitaḥ
sudyumnasyāśayan puṁstvam
upādhāvata śaṅkaram

Synonyma

saḥ — on, Vasiṣṭha; tasya — Sudyumny; tām — ten; daśām — stav; dṛṣṭvā — když spatřil; kṛpayā — z milosti; bhṛśa-pīḍitaḥ — velice zarmoucený; sudyumnasya — Sudyumny; āśayan — přející si; puṁstvam — mužské pohlaví; upādhāvata — začal uctívat; śaṅkaram — Pána Śivu.

Překlad

Vasiṣṭhu velmi zarmoutilo, když viděl Sudyumnův žalostný stav. S touhou, aby Sudyumna získal zpátky své mužství, začal znovu uctívat Pána Śaṅkaru neboli Śivu.

Verš

tuṣṭas tasmai sa bhagavān
ṛṣaye priyam āvahan
svāṁ ca vācam ṛtāṁ kurvann
idam āha viśāmpate
māsaṁ pumān sa bhavitā
māsaṁ strī tava gotrajaḥ
itthaṁ vyavasthayā kāmaṁ
sudyumno ’vatu medinīm

Synonyma

tuṣṭaḥ — potěšen; tasmai — Vasiṣṭhovi; saḥ — on (Pán Śiva); bhagavān — nejmocnější; ṛṣaye — velkému mudrci; priyam āvahan — aby ho uspokojil; svām ca — své; vācam — slovo; ṛtām — čestné; kurvan — a aby dodržel; idam — toto; āha — řekl; viśāmpate — ó králi Parīkṣite; māsam — jeden měsíc; pumān — muž; saḥ — Sudyumna; bhavitā — stane se; māsam — druhý měsíc; strī — žena; tava — tvůj; gotra-jaḥ — žák narozený ve tvé učednické posloupnosti; ittham — takto; vyavasthayā — urovnáním; kāmam — podle svého přání; sudyumnaḥ — král Sudyumna; avatu — může vládnout; medinīm — světu.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, Pán Śiva měl z Vasiṣṭhy radost. Aby ho tedy uspokojil a zároveň dodržel slovo, které dal Pārvatī, řekl tomuto světci: “Tvůj žák Sudyumna může být vždy jeden měsíc mužem a další měsíc ženou. Tak může vládnout světu, jak si bude přát.”

Význam

V této souvislosti je významné slovo gotrajaḥ. Brāhmaṇové obvykle působí jako duchovní učitelé dvou dynastií — jednou je učednická posloupnost a druhou dynastie pocházející z jejich semene. Potomci obou druhů se řadí ke stejné dynastii neboli gotře. Někdy je možno vidět, že podle védského systému patří brāhmaṇové i kṣatriyové, a dokonce i vaiśyové k učednické posloupnosti stejných ṛṣiů. Jelikož gotra a dynastie jsou jedno a totéž, nečiní se mezi žáky a potomky vlastní krve rozdíl. Totéž hodnocení je v indické společnosti běžné dodnes, zvláště při výběru partnerů pro manželství, kdy se gotra bere v úvahu. Slovo gotrajaḥ v tomto verši se vztahuje na ty, kdo se narodili ve stejné dynastii; ať už se jedná o žáky, nebo o členy rodiny.

Verš

ācāryānugrahāt kāmaṁ
labdhvā puṁstvaṁ vyavasthayā
pālayām āsa jagatīṁ
nābhyanandan sma taṁ prajāḥ

Synonyma

ācārya-anugrahāt — díky milosti duchovního učitele; kāmam — vytoužené; labdhvā — získal; puṁstvam — mužské pohlaví; vyavasthayā — díky tomuto rozhodnutí Pána Śivy; pālayām āsa — vládl; jagatīm — celému světu; na abhyanandan sma — nebyli spokojeni s; tam — královi; prajāḥ — občané.

Překlad

Sudyumna, takto obdařený přízní duchovního mistra, získal v souladu se slovy Pána Śivy na každý druhý měsíc zpátky své vytoužené mužství, a tak vládl království, přestože s tím občané nebyli spokojeni.

Význam

Občané věděli, že se jejich král každý druhý měsíc proměňuje v ženu, a nemůže tedy konat svou královskou povinnost. Nebyli proto příliš spokojení.

Verš

tasyotkalo gayo rājan
vimalaś ca trayaḥ sutāḥ
dakṣiṇā-patha-rājāno
babhūvur dharma-vatsalāḥ

Synonyma

tasya — Sudyumny; utkalaḥ — jménem Utkala; gayaḥ — jménem Gaya; rājan — ó králi Parīkṣite; vimalaḥ ca — a Vimala; trayaḥ — tři; sutāḥ — synové; dakṣiṇā-patha — jižní části světa; rājānaḥ — králové; babhūvuḥ — stali se; dharma-vatsalāḥ — velice zbožní.

Překlad

Ó králi, Sudyumna měl tři velice zbožné syny: Utkalu, Gayu a Vimalu, kteří se stali králi Dakṣiṇā-pathy.

Verš

tataḥ pariṇate kāle
pratiṣṭhāna-patiḥ prabhuḥ
purūravasa utsṛjya
gāṁ putrāya gato vanam

Synonyma

tataḥ — poté; pariṇate kāle — když dozrál pravý čas; pratiṣṭhāna-patiḥ — vládce království; prabhuḥ — velice mocný; purūravase — Purūravovi; utsṛjya — když předal; gām — svět; putrāya — svému synovi; gataḥ — odešel; vanam — do lesa.

Překlad

Později, když dozrál čas a král světa Sudyumna měl přiměřený věk, předal celé království svému synovi Purūravovi a odešel do lesa.

Význam

Ve védském systému musí člověk náležící do soustavy vareṇ a āśramů po dosažení věku padesáti let ukončit svůj rodinný život (pañcāśad ūrdhvaṁ vanaṁ vrajet). Sudyumna tedy následoval stanovená pravidla varṇāśramy — opustil království a odešel do lesa, aby tam dovršil svůj duchovní život.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Král Sudyumna se stává ženou”.