Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.2

Verš

śrī-bhagavān uvāca
vacas tavaitaj jana-deva sūnṛtaṁ
kulocitaṁ dharma-yutaṁ yaśas-karam
yasya pramāṇaṁ bhṛgavaḥ sāmparāye
pitāmahaḥ kula-vṛddhaḥ praśāntaḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; vacaḥ — slova; tava — tvoje; etat — tato; jana-deva — ó vládce lidí; -nṛtam — zcela pravdivá; kula-ucitam — hodná tvé dynastie; dharma-yutam — ve shodě se zásadami náboženství; yaśaḥ-karam — způsobilá šířit tvoji slávu; yasya — jehož; pramāṇam — důkaz; bhṛgavaḥ — brāhmaṇové Bhṛguovské dynastie; sāmparāye — v příštím světě; pitāmahaḥ — tvůj děd; kula-vṛddhaḥ — nejstarší v rodině; praśāntaḥ — velmi pokojný (Prahlāda Mahārāja).

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ó králi, jsi navýsost vznešený, neboť tvými rádci jsou bráhmanští potomci Bhṛgua a pokyny pro příští život ti dává tvůj děd, pokojný a úctyhodný Prahlāda Mahārāja. Tvá slova jsou naprosto pravdivá a dokonale se shodují s náboženskou etiketou. Odpovídají mravům tvé rodiny a zvětšují tvoji slávu.

Význam

Prahlāda Mahārāja je živým příkladem čistého oddaného. Někdo může namítat: Jak mohl být ideálním příkladem, když navzdory svému stáří byl připoutaný ke své rodině a zvláště ke svému vnukovi, Balimu Mahārājovi? Proto se v tomto verši objevuje slovo praśāntaḥ. Oddaný je vždy rozvážný a nic ho nerozruší. Díky své čisté oddanosti Pánu je praśānta, rozvážný, dokonce i když setrvává ve stavu gṛhasthy a nezříká se hmotného vlastnictví. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl:

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei ’guru' haya

“Nezáleží na tom, zda je člověk brāhmaṇa, sannyāsī nebo śūdra. Pokud zná vědu o Kṛṣṇovi, může se stát duchovním mistrem.” (Cc. Madhya 8.128) Každý, kdo je plně obeznámený s vědou o Kṛṣṇovi, je guru, bez ohledu na jeho postavení. Prahlāda Mahārāja je tedy guruem za všech okolností.

Zde Pán Vāmanadeva také učí sannyāsīny a brahmacārīny, aby nežádali víc, než je nezbytně nutné. Bali Mahārāja byl ochoten Mu dát cokoliv, oč ho požádá, ale On chtěl pouze tři kroky země.