Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.14.4

Verš

catur-yugānte kālena
grastāñ chruti-gaṇān yathā
tapasā ṛṣayo ’paśyan
yato dharmaḥ sanātanaḥ

Synonyma

catuḥ-yuga-ante — na konci každých čtyř yug (Satya, Dvāpara, Tretā a Kali); kālena — v průběhu času; grastān — ztracené; śruti-gaṇān — védské pokyny; yathā — jak; tapasā — askezí; ṛṣayaḥ — velcí světci; apaśyan — když vidí zneužití; yataḥ — z čehož; dharmaḥ — předepsané povinnosti; sanātanaḥ — věčné.

Překlad

Když na konci každých čtyř yug velcí světci vidí, že věčné povinnosti lidstva byly zneužity, tak znovu ustanovují náboženské zásady.

Význam

V tomto verši jsou velmi důležitá slova dharmaḥ a sanātanaḥ. Sanātana znamená “věčné” a dharma jsou “povinnosti”. S přechodem od Satya-yugy až ke Kali-yuze se úroveň následování náboženských zásad a předepsaných povinností postupně snižuje. V Satya-yuze jsou všechny náboženské zásady následovány bez odchýlení. V Tretā-yuze však začínají být již poněkud zanedbávány a plní se pouze tři čtvrtiny těchto povinností. V Dvāpara-yuze zůstává už jen polovina náboženských zásad a v po ní následující Kali-yuze pouze jedna čtvrtina, a ta se také postupně vytrácí. Na konci Kali-yugy budou náboženské zásady či lidské povinnosti téměř ztracené. Z Kali-yugy uběhlo zatím pouhých pět tisíc let, a přesto se již úpadek sanātana-dharmy velmi výrazně projevuje. Povinností světců tedy je vážně se ujmout sanātana-dharmy a snažit se ji znovu ustanovit ve prospěch celé lidské společnosti. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bylo založeno podle tohoto principu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (12.3.51) je uvedeno:

kaler doṣa-nidhe rājann
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet

Kali-yuga je plná nedostatků. Je jako nekonečný oceán chyb. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je však autorizovaným řešením. Proto se po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jenž před pěti sty lety zahájil hnutí saṅkīrtanu, kṛṣṇa- kīrtanu, snažíme na vyšší pokyn zavést toto hnutí po celém světě. Budou-li průkopníci tohoto hnutí přísně dodržovat usměrňující zásady a šířit je ku prospěchu celého lidstva, začne éra nového života, v níž budou uznávány věčné lidské povinnosti (sanātana-dharma). Věčnou povinností lidské bytosti je sloužit Kṛṣṇovi. Jīvera ’svarūpa' haya—kṛṣṇera ’nitya-dāsa'. To je náplní sanātana-dharmy. Sanātana znamená nitya, “věčný”, a kṛṣṇa-dāsa znamená “služebník Kṛṣṇy”. Věčnou povinností lidské bytosti je služba Kṛṣṇovi. To je podstata hnutí pro vědomí Kṛṣṇy.