Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.6.2

Verš

yathā hi puruṣasyeha
viṣṇoḥ pādopasarpaṇam
yad eṣa sarva-bhūtānāṁ
priya ātmeśvaraḥ suhṛt

Synonyma

yathā — aby; hi — zajisté; puruṣasya — živé bytosti; iha — zde; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství; pāda-upasarpaṇam — přistoupení k lotosovým nohám; yat — protože; eṣaḥ — toto; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; priyaḥ — drahý; ātma-īśvaraḥ — vládce duše, Nadduše; suhṛt — nejlepší příznivec a přítel.

Překlad

Lidské tělo skýtá příležitost vrátit se domů, zpátky k Bohu. Každá živá bytost — a zvláště člověk — se proto musí věnovat oddané službě lotosovým nohám Pána Viṣṇua. Tato oddaná služba je přirozená, protože Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je tou nejmilovanější osobou, vládcem duše a příznivcem všech ostatních živých bytostí.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (5.29):

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

“Mudrci, kteří Mě znají jako konečný cíl veškerých obětí a askeze, Nejvyššího Pána všech planet a polobohů a příznivce všech živých bytostí, se zbaví hmotných strastí a dosáhnou klidu a míru.” Pouhé poznání těchto tří skutečností — že Nejvyšší Pán, Viṣṇu, je vlastníkem celého stvoření, nejlepším přejícím přítelem všech živých bytostí a svrchovaným příjemcem veškerého požitku — vede ke klidu a štěstí. Za tímto transcendentálním štěstím putuje živá bytost po celém vesmíru v různých planetárních soustavách a rozličných formách života, ale jelikož zapomněla na svůj důvěrný vztah s Viṣṇuem, jen trpí, jeden život za druhým. Vzdělávací systém ve společnosti by proto měl být tak dokonalý, aby člověku umožnil poznat jeho důvěrný vztah s Bohem, Viṣṇuem. Všechny živé bytosti mají důvěrný vztah s Bohem. Proto je třeba buď oslavovat Pána uctíváním ve vztahu śānta-rasy, nebo obnovit svůj věčný vztah s Viṣṇuem jako služebník na úrovni dāsya-rasy, přítel na úrovni sakhya-rasy, rodič na úrovni vātsalya-rasy nebo milostný partner na úrovni mādhurya-rasy. Všechny tyto vztahy jsou plné lásky. Viṣṇu je středem lásky všech a povinností každého je tedy prokazovat Mu láskyplnou službu. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, prohlásil (Bhāg. 3.25.38): yeṣām ahaṁ priya ātmā sutaś ca sakhā guruḥ suhṛdo daivam iṣṭam — v každé formě života jsme spojeni s Viṣṇuem, který je nejmilovanější osobou, Nadduší, synem, přítelem a guruem. V lidském těle lze náš věčný vztah s Bohem obnovit; toto by mělo být cílem vzdělání a výchovy. To je skutečná dokonalost života i vzdělání.