Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.40

Verš

yamadūtā ūcuḥ
veda-praṇihito dharmo
hy adharmas tad-viparyayaḥ
vedo nārāyaṇaḥ sākṣāt
svayambhūr iti śuśruma

Synonyma

yamadūtāḥ ūcuḥ — služebníci Yamarāje řekli; veda — čtyřmi Vedami (Sāma, Yajur, Ṛg a Atharva); praṇihitaḥ — předepsané; dharmaḥ — náboženské principy; hi — vskutku; adharmaḥ — principy bezbožnosti; tat-viparyayaḥ — opak toho (to, co není podloženo příkazy Ved); vedaḥVedy, knihy poznání; nārāyaṇaḥ sākṣāt — přímo Nejvyšší Osobnost Božství (jelikož jsou slovy Nārāyaṇa); svayam-bhūḥ — samozrozené, soběstačné (neboť vycházejí pouze z dechu Nārāyaṇa a nelze se jim naučit od nikoho jiného); iti — takto; śuśruma — slyšeli jsme.

Překlad

Yamadūtové odpověděli: To, co je předepsáno ve Vedách, tvoří dharmu, náboženské principy, a opak toho je bezbožnost. Vedy jsou přímo Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, a jsou samozrozené. To jsme slyšeli od Yamarāje.

Význam

Služebníci Yamarāje odpověděli zcela správně. Nevymýšleli si principy náboženství či bezbožnosti, ale místo toho vysvětlili, co slyšeli od autority Yamarāje. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ — je třeba následovat mahājanu, autorizovanou osobu. Yamarāja je jednou z dvanácti autorit. Když tedy jeho služebníci, Yamadūtové, řekli śuśruma (“slyšeli jsme”), odpověděli zcela jasně. Lidé moderní civilizace si vymýšlejí nedokonalé náboženské principy pomocí vlastní spekulace. To není dharma. Nevědí, co je dharma a co adharma. Na počátku Śrīmad-Bhāgavatamu je proto řečeno: dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra — dharma, kterou nepodporují Vedy, je ze śrīmad-bhāgavata-dharmy vyloučená. Bhāgavata-dharma sestává pouze z toho, co je dáno Nejvyšší Osobností Božství. Bhāgavata-dharma je sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — člověk musí přijmout autoritu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a odevzdat se Jemu a všemu, co říká. To je dharma. Arjuna si například myslel, že násilí je adharma, a proto odmítal válčit, ale Kṛṣṇa ho pobídl k boji. Arjuna uposlechl Kṛṣṇovy pokyny, a proto je skutečný dharmī, neboť Kṛṣṇův pokyn je dharma. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ — “Skutečným smyslem poznání (veda) je znát Mě.” Kdo dokonale zná Kṛṣṇu, je osvobozený. V Bhagavad-gītě (4.9) Kṛṣṇa říká:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dosáhne Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Ten, kdo chápe Kṛṣṇu a řídí se Jeho pokyny, je způsobilý pro návrat domů, zpátky k Bohu. Můžeme učinit závěr, že dharma (náboženství) se vztahuje na to, co přikazují Vedy, a adharma (bezbožnost) na to, co Vedy nepodporují.

Dharma ve skutečnosti není Nārāyaṇovým výtvorem. Vedy uvádějí: asya mahato bhūtasya niśvasitam etad yad ṛg-vedaḥ iti — příkazy dharmy pocházejí z dechu Nārāyaṇa, svrchované živé bytosti. Nārāyaṇa existuje věčně a dýchá věčně, a proto dharma — Nārāyaṇovy příkazy — existuje také věčně. Śrīla Madhvācārya, původní ācārya členů Madhva-Gauḍīya-sampradāyi, říká:

vedānāṁ prathamo vaktā
harir eva yato vibhuḥ
ato viṣṇv-ātmakā vedā
ity āhur veda-vādinaḥ

Transcendentální slova Ved vyšla z úst Nejvyšší Osobnosti Božství. Védské zásady je tedy třeba chápat jako vaiṣṇavské zásady, neboť Viṣṇu je původem Ved. Vedy neobsahují nic než pokyny Viṣṇua, a ten, kdo se řídí védskými zásadami, je vaiṣṇavou. Vaiṣṇava není členem žádného uměle vytvořeného společenství tohoto hmotného světa; vaiṣṇava je skutečný znalec Ved, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ).