Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.24.35

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mayā proktaṁ hi lokasya
pramāṇaṁ satya-laukike
athājani mayā tubhyaṁ
yad avocam ṛtaṁ mune

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán řekl; mayā — Mnou; proktam — řečeno; hi — ve skutečnosti; lokasya — pro lidi; pramāṇam — autorita; satya — řečeno v písmech; laukike — a v přímé řeči; atha — proto; ajani — bylo zrození; mayā — Mnou; tubhyam — tobě; yat — to, co; avocam — jsem řekl; ṛtam — pravda; mune — ó mudrci.

Překlad

Osobnost Božství Kapila řekl: Vše, co říkám, ať už přímo nebo v písmech, je pro lidi světa po všech stránkách autoritativní. Ó Muni, protože jsem ti předtím řekl, že se stanu tvým synem, sestoupil jsem, abych tuto pravdu naplnil.

Význam

Kardama Muni se chystal ukončit svůj rodinný život, aby se plně zaměstnal ve službě Pánu. Zároveň však věděl, že Samotný Pán se narodil jako Kapila v jeho domě coby jeho vlastní syn. Proč chtěl odejít z domova, aby se věnoval seberealizaci a realizaci Boha? Bůh byl Osobně přítomný v jeho domě — proč by měl tedy odejít? Taková otázka nás může jistě napadnout. Zde je však řečeno, že všechny pokyny Ved a všechny činnosti v souladu s těmito pokyny je třeba ve společnosti považovat za autoritativní. Védská autorita říká, že hospodář musí po dosažení svého padesátého roku odejít z domova. Pañcāśordhvaṁ vanaṁ vrajet — ve věku padesáti let musí člověk ukončit svůj rodinný život a odejít do lesa. To je autoritativní pokyn Ved, který je založený na rozdělení společenského života do čtyř stavů podle způsobu jednání — brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa.

Kardama Muni před svatbou jako brahmacārī velice přísně vykonával yogu a získal takovou moc a mystické schopnosti, že mu jeho otec Brahmā nařídil, aby se oženil a plodil děti jako hospodář. Kardama učinil i to a zplodil devět dcer a jednoho syna, Kapilu Muniho. Své povinnosti hospodáře tedy také vykonával dobře a nyní bylo jeho povinností odejít. Přestože měl za syna Nejvyšší Osobnost Božství, musel se řídit autoritou Ved. To je velice důležité ponaučení. I když má někdo Boha doma jako svého syna, přesto musí následovat védské pokyny. Je řečeno: mahājano yena gataḥ sa panthāḥ — každý člověk má jít po cestě, kterou jdou velké osobnosti.

Příklad Kardamy Muniho je velice poučný, neboť přestože měl za svého syna Nejvyšší Osobnost Božství, odešel z domova, poslušen autoritativním védským pokynům. Kardama Muni zde uvádí hlavní důvod svého odchodu — když bude jako mnich cestovat po světě, bude v srdci neustále vzpomínat na Nejvyšší Osobnost Božství, a tak se zbaví všech starostí hmotné existence. V současném věku, Kali-yuze, je zakázáno přijímat sannyās, protože všichni lidé jsou v tomto věku śūdrové a nedokáží dodržovat pravidla a usměrňující zásady života sannyāsīnů. Často vidíme, jak se takzvaní sannyāsīni oddávají nesmyslným věcem a někdy dokonce vyhledávají i důvěrnou společnost žen. To je nechutná situace současného věku. Ačkoliv se oblékají jako sannyāsīni, nedokáží se zbavit čtyř základních hříšných činností — nedovoleného sexu, jedení masa, požívání omamných látek a hazardování. Jelikož se bez těchto činností neobejdou, podvádějí veřejnost, když vystupují jako svāmī.

Pokynem pro Kali-yugu je, aby nikdo nepřijímal sannyās. Samozřejmě ti, kteří skutečně dodržují pravidla a usměrňující zásady, sannyās přijmout musí. Lidé ale obvykle nedokáží žít životem sannyāsīna, a proto Caitanya Mahāprabhu zdůrazňoval: kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā. V tomto věku není žádná jiná cesta, žádná jiná cesta, žádná jiná cesta než zpívat svaté jméno Pána: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare. Hlavním smyslem života sannyāsīna je být neustále ve společnosti Nejvyššího Pána — buď na Něho myslet v srdci, nebo o Něm naslouchat. Naslouchání je v tomto věku důležitější než myšlení, protože naši mysl může narušit nějaký mentální nepokoj, ale pokud se soustředíme na naslouchání, jsme nuceni být ve styku se zvukovou vibrací Kṛṣṇy. Kṛṣṇa a zvuková vibrace “Kṛṣṇa” se od sebe neliší, a proto když hlasitě vyslovujeme “Hare Kṛṣṇa”, okamžitě můžeme myslet na Kṛṣṇu. Toto zpívání je nejlepší metodou seberealizace v současném věku, a proto ho Pán Caitanya tak štědře šířil ve prospěch celého lidstva.