Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.18.22-23

Verš

brahmovāca
eṣa te deva devānām
aṅghri-mūlam upeyuṣām
viprāṇāṁ saurabheyīṇāṁ
bhūtānām apy anāgasām
āgas-kṛd bhaya-kṛd duṣkṛd
asmad-rāddha-varo ’suraḥ
anveṣann apratiratho
lokān aṭati kaṇṭakaḥ

Synonyma

brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; eṣaḥ — tento démon; te — Tvoje; deva — ó Pane; devānām — polobohům; aṅghri-mūlam — Tvoje nohy; upeyuṣām — těm, kteří získali; viprāṇām — brāhmaṇům; saurabheyīṇām — kravám; bhūtānām — obyčejným živým bytostem; api — také; anāgasām — nevinným; āgaḥ-kṛt — ten, který uráží; bhaya-kṛt — zdroj strachu; duṣkṛt — ničema; asmat — ode mě; rāddha-varaḥ — získal požehnání; asuraḥ — démon; anveṣan — hledá; apratirathaḥ — bez vyrovnaného soupeře; lokān — po celém vesmíru; aṭati — se toulá; kaṇṭakaḥ — a je každému trnem v oku.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Můj milý Pane, tento démon je neustále na obtíž polobohům, brāhmaṇům, kravám a nevinným bezúhonným lidem, kteří vždy závisí na uctívání Tvých lotosových nohou. Je zdrojem jejich strachu, protože je bezdůvodně týrá. Jelikož ode mě získal požehnání, stal se z něho démon, který stále hledá vyrovnaného soupeře a toulá se s tímto hanebným úmyslem po celém vesmíru.

Význam

Existují dva druhy živých bytostí — jedni se nazývají surové neboli polobozi a druzí se nazývají asurové neboli démoni. Démoni často uctívají polobohy a na různých příkladech je doloženo, jak díky tomuto uctívání získávají značné schopnosti, které mohou využít pro svůj smyslový požitek. To se později stává příčinou potíží brāhmaṇů, polobohů a dalších nevinných živých bytostí. Démoni mají ve zvyku kritizovat polobohy, brāhmaṇy a nevinné bytosti a jsou pro ně neustále zdrojem strachu. Démon jedná tak, že získá moc od polobohů a pak ji použije proti nim. Je dán příklad jednoho velkého oddaného Pána Śivy, který od něho dostal požehnání, že každému, koho se dotkne rukou, upadne hlava. Jakmile démon získal toto požehnání, chtěl se ihned dotknout hlavy Pána Śivy. To je jejich typické jednání. Oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství ovšem nežádají nic pro svůj vlastní smyslový požitek. Dokonce i když jim je nabídnuto osvobození, odmítnou je. Jsou šťastní jednoduše tím, že vykonávají transcendentální láskyplnou službu Pánu.