Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.20

Verš

idaṁ hi viśvaṁ bhagavān ivetaro
yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ
tad dhi svayaṁ veda bhavāṁs tathāpi te
prādeśa-mātraṁ bhavataḥ pradarśitam

Synonyma

idam — to; hi — vše; viśvam — vesmír; bhagavān — Svrchovaný Pán; iva — téměř stejný; itaraḥ — odlišný od; yataḥ — z Něhož; jagat — světy; sthāna — existují; nirodha — zničení; sambhavāḥ — stvoření; tat hi — to vše; svayam — osobně; veda — víš; bhavān — ctěný; tathā api — přesto; te — tobě; prādeśa-mātram — pouhý přehled; bhavataḥ — tobě; pradarśitam — vysvětlil.

Překlad

Svrchovaný Pán, Osobnost Božství, je Sám tímto vesmírem, a přesto je od něho vzdálený. Z Něho emanuje toto vesmírné stvoření, v Něm spočívá a do Něho se po zničení vrací. O těchto věcech již všechno víš, a proto uvádím jen stručný přehled.

Význam

Pro čistého oddaného je pojem Mukundy, Śrī Kṛṣṇy, jak osobní, tak neosobní. Neosobní vesmír je také Mukunda, neboť je emanací energie Mukundy. Například strom je úplný celek, zatímco listy a větve jsou nedílnými součástmi, které emanují ze stromu. Listy a větve jsou rovněž stromem, avšak strom sám o sobě není větvemi ani listím. Védský výrok, že celé vesmírné stvoření není nic než Brahman, znamená, že jelikož vše emanuje z Nejvyššího Brahmanu, nic není mimo Něj. Nedílné součásti jako paže a nohy se nazývají tělo, ale tělo jako celek není rukama či nohama. Pán je transcendentální podobou věčnosti, poznání a krásy. Stvoření energie Pána se proto zdá být také částečným způsobem věčné, plné poznání a krásy. Podmíněné duše pod vlivem vnější energie zvané māyā jsou proto chyceny do sítí hmotné přírody, kterou považují za vše, neboť nemají žádné poznatky o Pánovi, Jenž je prvotní příčinou. Neuvědomují si také skutečnost, že jsou-li části těla odděleny od tělesného celku, už to nejsou tytéž paže či nohy jako když byly s tělem spojené. Bezbožná civilizace, která přerušila spojení s transcendentální láskyplnou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, je jako oddělené ruce a nohy. Tyto nedílné části těla mohou vypadat jako paže a nohy, ale nemají žádnou účinnost. Oddaný Pána, Śrīla Vyāsadeva, toto velmi dobře ví. Śrīla Nārada mu dále doporučuje, aby tuto myšlenku rozvinul, a dal tak podmíněným duším příležitost uvědomit si, že Svrchovaný Pán je prvotní příčina.

Vedy říkají, že Pán je přirozeně plně mocný, což znamená, že Jeho svrchované energie jsou vždy úplné a totožné s Ním. Duchovní i hmotná nebesa a vše, co k nim přísluší, jsou emanace vnitřních a vnějších energií Pána. Vnější energie je v porovnání nižší, zatímco vnitřní síla je vyšší. Vyšší energie je živá síla, a proto je dokonale totožná, ale vnější, netečná energie je totožná pouze do určité míry. Ani jedna energie se však nevyrovná Pánu a ani není větší nežli Pán. Všechny energie tvoří Pán a jsou nepřetržitě pod Jeho vládou, stejně jako elektrickou energii, jakkoliv silnou, má nepřetržitě pod kontrolou příslušný technik.

Člověk a všechny ostatní živé bytosti jsou stvořeni Jeho vnitřními silami. V tomto smyslu je živá bytost rovněž totožná s Pánem. Nikdy však nemůže být na stejné úrovni nebo dokonce výše než Osobnost Božství. Pán i živé bytosti jsou individuální osoby. S pomocí hmotných energií živé bytosti rovněž tvoří různé věci, žádné jejich stvoření se však nevyrovná a nepředčí stvoření Pána. Člověk je schopen vyrobit malou družici a vypustit tuto hračku do vesmíru, ale nikdy nebude schopen stvořit planetu jako je Země nebo Měsíc a nechat je vznášet ve vzduchu tak, jak to dělá Pán. Lidé s chabým poznáním prohlašují, že jsou na stejné úrovni jako Pán. To však není možné, protože Pánovi se nikdo nevyrovná. Lidská bytost může poté, co dosáhla úplné dokonalosti, obdržet velké procento vlastností Pána (až po sedmdesát osm procent); nikdy však Pána nepředčí a ani se Mu nevyrovná. Pouze v chorobném stavu se pošetilá bytost prohlašuje za Pána, a tak je svedena iluzorní energií. Je proto nutné, aby pomatené živé bytosti přijaly svrchovanost Pána a začaly Mu s láskou a oddaností sloužit, neboť za tímto účelem byly stvořeny. Jinak v tomto světě nemůže být spokojenost a mír. Śrīla Vyāsadeva dostal pokyn od Śrīly Nārady, aby tuto myšlenku prohloubil v Bhāgavatamu. Také Bhagavad-gītā osvětluje tentýž princip: úplně se odevzdat lotosovým nohám Pána. To je jediné, oč se má dokonalá lidská bytost starat.