Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.5.11

Verš

tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api
nāmāny anantasya yaśo ’ṅkitāni yat
śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ

Synonyma

tat — to; vāk — slovník; visargaḥ — tvorba; janatā — lidé obecně; agha — hříchy; viplavaḥ — revoluční; yasmin — ve kterých; prati-ślokam — každá jednotlivá sloka; abaddhavati — nedokonale vyjádřené; api — přesto; nāmāni — transcendentální jména atd.; anantasya — nekonečného Pána; yaśaḥ — sláva; aṅkitāni — vyčísleny; yat — co; śṛṇvanti — poslouchají; gāyanti — zpívají; gṛṇanti — přijímají; sādhavaḥ — očištění lidé, kteří jsou upřímní.

Překlad

Na druhé straně literatura plná popisů transcendentálního jména, slávy, podoby a zábav neomezeného Svrchovaného Pána je transcendentálním výtvorem určeným k tomu, aby přinesl revoluci do bezbožně žijící civilizace, která se ubírá nesprávným směrem. Taková transcendentální písma ani nemusí být vždy literárně dokonalá, a přesto je poslouchají, zpívají a přijímají čistí lidé, kteří jsou naprosto upřímní.

Význam

Vybrat to nejlepší i z toho nejhoršího je jednou ze schopností velkých myslitelů. Říká se, že inteligentní člověk musí umět vybrat nektar z jedu, přijmout zlato i z nečistého místa, vzít si dobrou a kvalifikovanou manželku i z neznámé rodiny a přijmout dobrou radu i od učitele, který pochází z prostředí nedotknutelných. To je několik etických zásad, které platí pro všechny za všech okolností. Světci jsou však vysoko nad úrovní obyčejných lidí. Jsou nepřetržitě zaměstnáni oslavováním Svrchovaného Pána, neboť šířením svatého jména a slávy Pána se znečistěné ovzduší světa změní, a vlivem transcendentálních písem jako je Śrīmad-Bhāgavatam se lidé ve svém počínání jistě umoudří. V době, kdy píšeme komentář k této sloce Śrīmad-Bhāgavatamu, je Indie v krizové situaci, neboť vojenské jednotky sousedící Číny právě napadly naše hranice. Nemáme prakticky nic společného s politickými otázkami, ale chtěli bychom pouze konstatovat, že Čína a Indie existují jako státy již dlouho a po staletí mezi nimi vládl pokoj a mír. Důvodem je to, že v dřívějších dobách se žilo v atmosféře vědomí Boha a každý národ na této planetě byl bohabojný. Lidé měli čistá srdce a žili jednoduchým způsobem bez politiky a diplomacie. Čína ani Indie nemají důvod přít se o území, které je beztoho téměř neobyvatelné, a jistě už nemají důvod kvůli tomu válčit. Vliv věku sváru, Kali, je však takový, jak jsme se již zmínili, že sebemenší neshoda vede bezprostředně ke srážkám. To není otázkou předmětu sporu — způsobuje to znečištěné ovzduší tohoto věku, kdy jistá vrstva lidí vede systematickou propagandu s cílem zastavit oslavování jména a slávy Svrchovaného Pána. Proto je velice naléhavé šířit poselství Śrīmad-Bhāgavatamu po celém světě. Je povinností každého zodpovědného Inda, aby hlásal transcendentální poselství Śrīmad-Bhāgavatamu do světa, čímž vykoná svrchované dobro a zároveň napomůže dosažení toužebně očekávaného míru na světě. Celý svět je nyní plný hádek a sporů, protože Indie nedokázala splnit svoji povinnost a zanedbávala tuto zodpovědnou práci. Jsme přesvědčeni, že přijmou-li pouze přední činitelé světa transcendentální poselství Śrīmad-Bhāgavatamu, v jejich srdcích to vyvolá změnu, a obyčejní lidé je budou přirozeně následovat. Masy lidí se nechávají snadno ovlivnit moderními politiky a vůdci. Jakmile se změní alespoň srdce politiků, jistě se radikálně změní celé ovzduší světa. Jsme si vědomi toho, že náš upřímný pokus předat tuto velikou literaturu, která obsahuje transcendentální poselství pro oživení vědomí Boha u celého lidstva a pro zduchovnění světového ovzduší, naráží na potíže. Jelikož vše předkládáme v cizím jazyku, bezpochyby se dopustíme mnoha chyb a literárních nepřesností i přes naši upřímnou snahu podat vše patřičným způsobem. Jsme však přesvědčeni, že přes veškeré nesrovnalosti tohoto druhu bude vzata v úvahu závažnost námětu a že vůdčí představitelé společnosti toto dílo přesto přijmou, jelikož se jedná o upřímný pokus oslavovat všemohoucího Boha. Když hoří dům, běží jeho obyvatelé ihned pro sousedy, aby jim pomohli požár uhasit. Nesejde na tom, zda jsou sousedé cizinci a mluví jinou řečí. V tísni pochopí každý naléhavost situace, a přes to, že si nerozumějí, udělají lidé vše pro uhašení požáru, i když nemluví stejným jazykem. Stejný duch spolupráce je zapotřebí při šíření transcendentálního poselství Śrīmad-Bhāgavatamu ve znečištěném ovzduší dnešního světa. Vždyť se jedná o odbornou vědu duchovních hodnot a nás tedy zajímají praktické metody a nikoliv jazyk. Jestliže lidé pochopí návody této velké literatury, bude to velký úspěch.

Když po celém světě převládá mezi lidem sklon k materialistickým činnostem, pak se nelze divit, že se jednotlivci i národy vzájemně napadají na základě sebemenší provokace. To je v tomto věku Kali pravidlem. Celé ovzduší je znečištěné korupcí všeho druhu a každý to dobře ví. Existuje tolik nežádoucích publikací, které propagují materialismus a smyslový požitek. V mnoha zemích již existují státem pověřené komise pro cenzuru nemravné literatury. To znamená, že vláda ani zodpovědné hlavy států si vlastně takové publikace nepřejí, ale přesto jsou na trhu, protože je lidé chtějí pro svůj smyslový požitek. Lidé rádi čtou, což je pro člověka naprosto přirozené. Je-li však jejich mysl znečištěná, pak jeví zájem o literaturu se smyslným námětem. Transcendentální literatura jako Śrīmad-Bhāgavatam za těchto okolností především sníží aktivitu zkažené mysli lidí, ale zároveň také poskytne možnost ukojit touhu po zajímavém čtení. Zpočátku se možná nebude moc líbit, protože když člověk trpí žloutenkou, zdráhá se vzít si kandovaný cukr, ale je třeba vědět, že právě kandovaný cukr může žloutenku vyléčit. Proto také doporučujeme systematicky propagovat čtení Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu, které působí jako kandovaný cukr na žloutenkový stav smyslového požitkářství. Jakmile se lidem zalíbí tento druh literatury, automaticky to bude znamenat konec pro jinou literaturu, ve které se dnes lidem podává jed.

Proto jsme přesvědčeni, že každý člen lidské společnosti Śrīmad-Bhāgavatam uvítá, přestože jeho současné vydání může mít mnoho nedostatků. Śrīmad-Bhāgavatam doporučuje také Śrī Nārada, který se v této kapitole velice milostivě zjevil.