Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.13.3-4

Verš

taṁ bandhum āgataṁ dṛṣṭvā
dharma-putraḥ sahānujaḥ
dhṛtarāṣṭro yuyutsuś ca
sūtaḥ śāradvataḥ pṛthā
gāndhārī draupadī brahman
subhadrā cottarā kṛpī
anyāś ca jāmayaḥ pāṇḍor
jñātayaḥ sasutāḥ striyaḥ

Synonyma

tam — jeho; bandhum — příbuzného; āgatam — který tam přišel; dṛṣṭvā — když viděli; dharma-putraḥ — Yudhiṣṭhira; saha-anujaḥ — se svými mladšími bratry; dhṛtarāṣṭraḥ — Dhṛtarāṣṭra; yuyutsuḥ — Sātyaki; ca — a; sūtaḥ — Sañjaya; śāradvataḥ — Kṛpācārya; pṛthā — Kuntī; gāndhārī — Gāndhārī; draupadī — Draupadī; brahman — ó brāhmaṇové; subhadrā — Subhadrā; ca — a; uttarā — Uttarā; kṛpī — Kṛpī; anyāḥ — další; ca — a; jāmayaḥ — manželky jiných rodinných členů; pāṇḍoḥ — Pāṇḍuovců; jñātayaḥ — členové rodiny; sa-sutāḥ — se svými syny; striyaḥ — ženy.

Překlad

Když viděli Viduru, že se vrátil do paláce, všichni jeho obyvatelé—Mahārāja Yudhiṣṭhira, jeho mladší bratři, Dhṛtarāṣṭra, Sātyaki, Sañjaya, Kṛpācārya, Kuntī, Gāndhārī, Draupadī, Subhadrā, Uttarā, Kṛpī, mnoho dalších manželek Kuruovců a jiné ženy s dětmi — všichni k němu pospíchali s velkou radostí. Vypadalo to, jako kdyby po dlouhé době znovu nabyli vědomí.

Význam

Gāndhārī: Ideální ctnostná žena světových dějin. Byla dcerou Mahārāje Subala, krále Gāndhāru (nyní Kandahár v Kábulu), a jako děvče uctívala Pána Śivu. Pána Śivu obvykle uctívají hindské dívky, aby dostaly dobrého manžela. Gāndhārī Pána Śivu uspokojila a s požehnáním, že dostane sto synů, byla zasnoubena s Dhṛtarāṣṭrou, přestože byl navěky slepý. Když se Gāndhārī dozvěděla, že její budoucí manžel je slepec, rozhodla se následovat svého životního druha a přijala dobrovolně také slepotu. Zavázala si oči mnoha hedvábnými látkami a pod vedením svého staršího bratra Śakuniho byla provdána za Dhṛtarāṣṭru. Byla nejkrásnější dívkou své doby a tomu odpovídaly i její ženské vlastnosti, za které si získala přízeň všech členů kuruovského dvora. Přes všechny své dobré vlastnosti však měla přirozené ženské nedostatky a záviděla Kuntī, když se jí narodil syn. Obě královny byly těhotné, ale Kuntī se narodil syn jako první. Gāndhārī se proto rozhněvala a udeřila se do vlastního břicha. Následkem toho porodila pouze hroudu masa, ale jelikož byla oddaná Vyāsadeva, Vyāsadeva jí poradil, aby hroudu rozdělila na sto částí, a z každé části se postupně vyvinul chlapec. Tak se splnilo její přání stát se matkou sta synů a ona začala všechny děti krmit tak, jak to odpovídalo jejímu vznešenému postavení. Když probíhaly úkladné přípravy bitvy na Kurukṣetře, nepřála boji s Pāṇḍuovci; naopak vyčítala svému muži Dhṛtarāṣṭrovi, že dopustí bratrovražednou válku. Přála si, aby se stát rozdělil na dvě části, z nichž jedna by patřila synům Pāṇḍua a druhá jejím. Velice ji zasáhlo, když všichni její synové zemřeli v bitvě na Kurukṣetře, a chtěla proklít Bhīmasenu a Yudhiṣṭhira, ale Vyāsadeva ji zadržel. Smrt Duryodhany a Duḥśāsany oplakávala před Pánem Kṛṣṇou s velkou lítostí a Pán Kṛṣṇa ji utěšoval transcendentálním poselstvím. Stejně tak smutná byla ze smrti Karṇy a popisovala Pánu Kṛṣṇovi nářek Karṇovy manželky. Uklidnil ji Śrīla Vyāsadeva, když jí ukázal její mrtvé syny, kteří byli povýšeni do nebeských království. Zemřela se svým manželem v himálajské džungli poblíž pramene Gangy; shořela v lesním požáru. Posmrtný obřad pro svého strýce a tetu vykonal Mahārāja Yudhiṣṭhira.

Pṛthā: Dcera Mahārāje Śūraseny a sestra Vasudeva, otce Pána Kṛṣṇy. Adoptoval ji později Mahārāja Kuntibhoja, a proto se jí říká Kuntī. Je inkarnací energie úspěchu Osobnosti Božství. Nebeští obyvatelé z vyšších planet navštěvovali palác krále Kuntibhoji a Kuntī měla na starosti jejich uvítání. Sloužila také velkému mystikovi, mudrci Durvāsovi, a jelikož byl s její svědomitou službou spokojen, daroval jí mantru, se kterou mohla zavolat libovolného poloboha podle svého přání. Na zkoušku jednou zavolala boha Slunce. Chtěl s ní mít pohlavní styk, ale ona se zdráhala; když jí však zaručil, že zůstane i nadále pannou, s jeho návrhem souhlasila. Tímto spojením otěhotněla a porodila Karṇu. Milostí boha Slunce se z ní stala opět panna, ale jelikož se obávala svých rodičů, zanechala novorozeného Karṇu samotného. Poté, při skutečném výběru manžela, si za muže vybrala Pāṇḍua. Mahārāja Pāṇḍu chtěl po nějaké době odejít z rodinného života a přijmout životní řád odříkání. Kuntī to svému manželovi odmítla dovolit, ale on jí nakonec dal svolení, aby měla syny s jinými vhodnými osobami. Kuntī nejprve tento návrh odmítla, ale když jí Pāṇḍu dal názorné příklady, souhlasila. Pomocí mantry, kterou jí dal Durvāsā Muni, tedy zavolala Dharmarāje, a tak se narodil Yudhiṣṭhira. Zavolala poloboha Vāyua (boha větru), a tak se narodil Bhīma. Zavolala Indru, krále nebes, a narodil se Arjuna. Další dva syny, Nakulu a Sahadeva, počal Pāṇḍu sám v lůně Mādrī. Mahārāja Pāṇḍu pak v mladém věku zemřel, což Kuntī zarmoutilo tak hluboce, že omdlela. Dvě spolumanželky, Kuntī a Mādrī, se rozhodly, že Kuntī bude žít, aby se starala o pět malých dětí Pāṇḍuovců, a že Mādrī podstoupí obřad satī neboli dobrovolnou smrt společně s manželem. Tuto dohodu schválili velcí mudrci jako Śatasṛṅga a další, kteří byli přítomni.

Později, když Duryodhanovými úklady byli Pāṇḍuovci vykázáni z království, Kuntī následovala své syny a stejně jako oni čelila všem obtížím, které v té době prožívali. Během jejich života v lese chtěla jedna démonská dívka, Hiḍimbā, Bhīmu za svého manžela. Bhīma odmítl, ale když se obrátila na Kuntī a Yudhiṣṭhira, nařídili Bhīmovi, aby přijal její návrh a dal jí syna. Výsledkem tohoto spojení byl syn Ghaṭotkaca, který velice udatně bojoval se svým otcem proti Kuruovcům. V lese žili s brāhmaṇy, kterým působil potíže démon jménem Bakāsura, a Kuntī nařídila Bhīmovi, aby Bakāsuru zabil a ochránil tak brāhmaṇy před jeho vpády. Poradila Yudhiṣṭhirovi, aby se vydal do Pāñcāladeśe. V Pāñcāladeśi získal Arjuna Draupadī, ale kvůli nařízení Kuntī se manželem Pāñcālī neboli Draupadī stalo všech pět Pāṇḍuovských bratrů současně. Její svatba s pěti Pāṇḍuovci proběhla v přítomnosti Vyāsadeva. Kuntīdevī nikdy nezapomněla na své první dítě, Karṇu, a po jeho smrti v bitvě na Kurukṣetře naříkala a přiznala před zbylými syny, že Karṇa byl její nejstarší syn, který se jí narodil před svatbou s Mahārājem Pāṇḍuem. Její modlitby k Pánu po bitvě na Kurukṣetře, když Pán Kṛṣṇa odjížděl domů, jsou vysvětleny vynikajícím způsobem. Později odešla s Gāndhārī do lesa, aby se podrobila přísnému pokání. Jedla vždy jednou za třicet dní. Nakonec usedla v hluboké meditaci a shořela na prach v lesním požáru.

Draupadī: Velice počestná dcera Mahārāje Drupady a zčásti inkarnace bohyně Śacī, manželky Indry. Mahārāja Drupada vykonával velkou oběť pod dohledem mudrce Yaji. Po prvním obětování se narodil Dhṛṣṭadyumna a po druhém se narodila Draupadī. Je tedy sestrou Dhṛṣṭadyumny a její další jméno je Pāñcālī. Pět Pāṇḍuovců ji přijalo za společnou manželku a každý z nich s ní počal syna. Mahārāja Yudhiṣṭhira zplodil syna jménem Pratibhit, Bhīmasena zplodil syna jménem Sutasoma, Arjuna zplodil Śrutakīrtiho, Nakula zplodil Śatānīku a Sahadeva Śrutakarmu. Je popisována jako nejkrásnější žena, která se vyrovnala své tchyni Kuntī. Při jejím narození se ozvalo z nebe, že se jí bude říkat Kṛṣṇā. Tentýž hlas také oznámil, že se narodila proto, aby zabila mnoho kṣatriyů. Díky požehnáním, která dostala od Śaṅkary, měla pět stejně kvalifikovaných manželů. Když si vybírala svého muže, byli pozváni princové a králové ze všech zemí světa. Byla provdána za Pāṇḍuovce během jejich exilu v lese, ale když se vrátili domů, Mahārāja Drupada jim daroval věnem nesmírný majetek. Všechny snachy Dhṛtarāṣṭry ji přijaly dobře. Byla prohrána v hazardní hře a násilím přivedena před shromáždění, kde se ji Duḥśāsana pokusil vysvléknout donaha, přestože byli přítomní Bhīṣma a Droṇa. Byla velkou oddanou Pána Kṛṣṇy a na její modlitby se Pán Sám stal nekonečně dlouhým šatem, aby ji zachránil před zneuctěním. Unesl ji démon jménem Jaṭāsura, ale její druhý manžel Bhīmasena ho zabil a zachránil ji. Milostí Pána Kṛṣṇy zachránila Pāṇḍuovce před kletbou Maharṣiho Durvāsy. Když Pāṇḍuovci žili inkognito ve Virāṭově paláci, její nebývalá krása upoutala Kīcaku a Bhīma zařídil, že démon byl zabit a ona zachráněna. Byla velice zarmoucená, když Aśvatthāmā zabil jejích pět synů. Nakonec doprovázela svého manžela Yudhiṣṭhira a ostatní a cestou spadla. Yudhiṣṭhira vysvětlil, proč se to stalo, ale když sám vstoupil na nebeskou planetu, uviděl tam Draupadī ve vší slávě jako bohyni štěstí.

Subhadrā: Dcera Vasudeva a sestra Pána Śrī Kṛṣṇy. Nejenže byla velice drahou dcerou Vasudeva; byla rovněž velice drahou sestrou Kṛṣṇy i Baladeva. Oba bratři se Svojí sestrou sídlí v podobě Božstev ve slavném Jagannāthově chrámu v Purī, který každý den navštěvují tisíce poutníků. Tento chrám byl postaven na památku Pánovy návštěvy na Kurukṣetře během zatmění slunce, kdy se Pán setkal s obyvateli Vṛndāvanu. Setkání Rādhy a Kṛṣṇy při této příležitosti je velice patetický příběh a Pán Śrī Caitanya v extázi Rādhārāṇī vždy umíral touhou po Pánu Śrī Kṛṣṇovi v Jagannātha Purī. Když byl Arjuna ve Dvārace, chtěl Subhadru za svoji královnu a řekl o svém přání Pánu Kṛṣṇovi. Śrī Kṛṣṇa věděl, že Jeho starší bratr, Pán Baladeva, pro ni zařizoval svatbu s někým jiným, a jelikož se neodvažoval jít proti Baladevovu řízení, poradil Arjunovi, aby Subhadru unesl. Když tedy byli všichni na výletě na horu Raivata, Arjuna uskutečnil únos Subhadry podle plánu Śrī Kṛṣṇy. Śrī Baladeva se na Arjunu velice hněval a chtěl ho zabít, ale Pán Kṛṣṇa Svého bratra zapřísahal, aby Arjunovi odpustil. Subhadrā pak měla řádnou svatbu s Arjunou a narodil se jí Abhimanyu. Abhimanyuova předčasná smrt ji velice zasáhla, ale když se narodil Parīkṣit, ulevilo se jí a byla šťastná.