Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.160

Verš

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

yasya — jehož; prabhā — záře; prabhavataḥ — toho, jenž vyniká silou; jagat-aṇḍa — vesmírů; koṭi-koṭiṣu — v miliónech a miliónech; aśeṣa — neomezená; vasudhā-ādi — s planetami a dalšími projevy; vibhūti — bohatstvím; bhinnam — projevuje různorodost; tat — tento; brahma — Brahman; niṣkalam — bez částí; anantam — neomezený; aśeṣa-bhūtam — úplný; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„  ,Uctívám Govindu, prvotního Pána, jenž má nezměrnou moc. Planoucí záře Jeho transcendentální podoby je absolutní, úplný a neomezený neosobní Brahman, z něhož se v miliónech vesmírů projevuje rozmanitost nesčetných planet s jejich různým bohatstvím.̀  “

Význam

Tento verš je citát z Brahma-saṁhity (5.40). Vysvětlení se nachází ve 14. verši druhé kapitoly Ādi-līly.