Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.11

Verš

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Synonyma

vadanti — říkají; tat — že; tattva-vidaḥ — učené duše; tattvam — Absolutní Pravda; yat — jež; jñānam — poznání; advayam — nedvojné; brahma — Brahman; iti — takto; paramātmā — Paramātmā; iti — takto; bhagavān — Bhagavān; iti — takto; śabdyate — je známá.

Překlad

„Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, říkají, že se jedná o nedvojné poznání, které se nazývá neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a Osobnost Božství.“

Význam

Tento sanskrtský verš se objevuje jako jedenáctý ve druhé kapitole prvního zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, kde Sūta Gosvāmí odpovídá na otázky mudrců vedených Śaunakou Ṛṣim, kteří se ho ptali, co je podstatou všech pokynů písem. Slova tattva-vidaḥ označují osoby, jež mají poznání o Absolutní Pravdě, a protože jsou na duchovní úrovni, mohou toto poznání prosté protikladů pochopit. Absolutní Pravda je známá někdy jako Brahman, někdy jako Paramātmā a někdy jako Bhagavān. Ti, kdo znají pravdu, vědí, že člověk, který se snaží přiblížit k Absolutnímu pouze mentální spekulací, realizuje neosobní Brahman a ten, kdo se snaží přiblížit k Absolutnímu pomocí yogy, může realizovat Paramātmu. Ti však, jejichž poznání a duchovní pochopení jsou úplné, realizují duchovní podobu Bhagavāna, Osobnosti Božství.

Oddaní Osobnosti Božství vědí, že Śrī Kṛṣṇa, syn krále Vradži, je Absolutní Pravda, a nedělají rozdíly mezi Jeho jménem, podobou, vlastnostmi a zábavami. Pokud se někdo snaží oddělovat Pánovo absolutní jméno, podobu a vlastnosti od Pána samotného, znamená to, že postrádá absolutní poznání. Čistý oddaný ví, že když zpívá transcendentální jméno „Kṛṣṇa“, Śrī Kṛṣṇa je přítomen v podobě transcendentálního zvuku. Zpívá proto s naprostou vážností a úctou. Když vidí podoby Śrī Kṛṣṇy, nevidí nic, co by bylo od Pána oddělené. Vidí-li je někdo jinak, musí být považován za člověka, který není zběhlý v absolutním poznání. Tento nedostatek absolutního poznání se nazývá māyā. Ten, kdo si není vědom Kṛṣṇy, je ovládán kouzelnou mocí māyi, což znamená, že v poznání vidí protiklady. Na absolutní úrovni se od sebe žádné expanze Nejvyššího Pána neliší, stejně jako se od sebe neliší různé podoby Viṣṇua, vládce māyi. Empiričtí filosofové, jejichž cílem je neosobní Brahman, přijímají pouze to, že osobnost živé bytosti se neliší od osobnosti Nejvyššího Pána, a mystičtí yogī, jež se snaží nalézt Paramātmu, přijímají pouze poznání, že čistá duše se neliší od Nadduše. Absolutní pojetí čistého oddaného však zahrnuje vše ostatní. Oddaný vidí vše pouze ve vztahu ke Kṛṣṇovi, a proto je jeho realizace ze všech nejdokonalejší.