Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.10

Verš

prakāśa-viśeṣe teṅha dhare tina nāma
brahma, paramātmā āra svayaṁ-bhagavān

Synonyma

prakāśa — projevení; viśeṣe — v různorodosti; teṅha — On; dhare — nese; tina — tři; nāma — jména; brahma — Brahman; paramātmā — Paramātmā (Nadduše); āra — a; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Podle svých různých projevů je známý ve třech podobách, které se nazývají neosobní Brahman, lokalizovaná Paramātmā a původní Osobnost Božství.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětlil slovo bhagavān ve své Bhagavat-sandarbě. Protože Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, oplývá pochopitelnými i nepochopitelnými energiemi, je absolutním Nejvyšším Celkem. Neosobní Brahman je částečným projevem Absolutní Pravdy, realizovaným bez těchto úplných energií. První slabikou ve slově bhagavān je bha, což znamená „udržovatel“ a „ochránce“. Další slabika ga znamená „vůdce“, „hybatel“ a „stvořitel“. Va znamená „sídlo“ (všechny živé bytosti sídlí v Nejvyšším Pánu a Nejvyšší Pán sídlí v srdcích všech živých bytostí). Spojením všech těchto pojmů dostává slovo bhagavān význam nepochopitelných schopností, co se týče poznání, energie, síly, bohatství, moci a vlivu, ve kterých není ani stopy po jakékoliv podřadnosti. Bez takových nepochopitelných schopností nemůže nikdo dokonale udržovat ani ochraňovat. Naše moderní civilizace je udržována vědeckými plány, které byly vymyšleny mnoha velkými vědeckými mozky. Můžeme si tedy jenom představit, jak gigantický musí být mozek, který udržuje na oběžných drahách neomezené množství planet a jejich satelitů a který vytvořil neomezený prostor, v němž se tyto planety vznášejí. Vezmeme-li v úvahu inteligenci, jež je třeba k provozu umělých satelitů, není možné, abychom se hloupě domnívali, že neexistuje gigantická inteligence, která uspořádala různé planetární soustavy. Není žádný důvod si myslet, že všechny obrovské planety se vznášejí ve vesmíru bez vyššího řízení vyšší inteligence. O tomto tématu jasně pojednává Bhagavad-gītā (15.13), kde Osobnost Božství říká: „Vstupuji do všech planet a svou energií je udržuji na jejich oběžných drahách.“ Kdyby planety nedržel Pán, Osobnost Božství, rozptýlily by se jako prach ve vzduchu. Moderní vědci nejsou schopni tuto nepochopitelnou sílu Osobnosti Božství rozumně vysvětlit.

Síly slabik bha, ga a va se dají vyložit v mnoha různých významech. Pán vše udržuje a ochraňuje skrze své zmocněnce, ale On sám ochraňuje a živí pouze své oddané, stejně jako král osobně živí a ochraňuje vlastní děti, zatímco udržování a ochraňování státu svěřuje různým vládním zmocněncům. Pán vede své oddané, což se dozvídáme z Bhagavad-gīty, kde je zmínka o tom, že Pán, Osobnost Božství, osobně poučuje své milující oddané, jak dělat zaručený pokrok na cestě oddanosti, a díky tomu s jistotou dosáhnout království Boha. Pán také příjímá veškeré uctívání oddanými, kteří Ho učinili svým cílem. Pán pro své oddané vytváří příznivé podmínky, ve kterých mohou rozvíjet cit pro transcendentální lásku k Bohu. Někdy to dělá tak, že oddaného násilně připraví o hmotná pouta a zbaví účinnosti všechny jeho hmotné ochranné prostředky, protože potom oddanému nezbývá, než plně záviset na Pánově ochraně. Tak Pán dokazuje, že vede své oddané.

Pán není přímo spojen se stvořením, udržováním a zničením hmotného světa, protože si věčně užívá transcendentální blaženosti s osobním doprovodem, který tvoří vnitřní energie. Přesto se však jako původce hmotné i okrajové energie (živých bytostí) expanduje na puruṣa-avatāry, kteří jsou obdařeni energiemi podobnými Jeho. Tito puruṣa-avatārové patří též do kategorie bhagavat-tattva, protože jsou všichni totožní s původní podobou Pána, Osobnosti Božství. Živé bytosti jsou Jeho nepatrné části a kvalitativně jsou s Ním totožné. Jsou tedy neustále podřízeny svrchované vůli Pána; i tehdy, když jsou poslány do tohoto hmotného světa, aby mohly holdovat hmotnému požitku a splnit si svoji touhu být nezávislými individualitami. Pán přijímá roli Nadduše, aby dohlédl na zajištění všeho, co je pro takový požitek potřeba. Vhodným příkladem takového požitku je občasná zábavní pouť. Když se lidé shromáždí na pouti, aby se mohli po určitou krátkou dobu veselit, vláda určí zvláštního úředníka, který na vše dohlíží. Ten je obdařen veškerými pravomocemi vlády, a proto se od vlády neliší. Jakmile pouť skončí, není ho již zapotřebí, a tak se vrátí domů. Paramātmā je přirovnána k takovémuto zmocněnci.

Živé bytosti nejsou vše. Jsou to nepochybně části Nejvyššího Pána, se kterým jsou kvalitativně totožné, ale zároveň jsou Mu podřízené. Proto se Pánu nikdy nevyrovnají ani nejsou totéž co On. Pán, který se sdružuje s živou bytostí, je Paramātmā neboli nejvyšší živá bytost. Nikdo by tedy neměl vidět nepatrné živé bytosti a svrchovanou živou bytost na stejné úrovni.

Všeprostupující pravda, jež věčně existuje během stvoření, udržování a zničení hmotného světa a v níž spočívají živé bytosti v transu, se nazývá neosobní Brahman.