Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Tekstas

Текст

yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ
йасма̄т кшарам атı̄то ’хам
акшара̄д апі чоттамах̣
ато ’смі локе веде ча
пратгітах̣ пурушоттамах̣

Synonyms

Послівний переклад

yasmāt — kadangi; kṣaram — linkusioms pulti; atītaḥ — transcendentalus; aham — Aš esu; akṣarāt — aukščiau nepuolančių; api — taip pat; ca — ir; uttamaḥ — geriausias; ataḥ — todėl; asmi — Aš esu; loke — pasaulyje; vede — Vedų raštuose; ca — ir; prathitaḥ — šlovinamas; puruṣa-uttamaḥ — kaip Aukščiausiasis Asmuo.

йасма̄т—тому що; кшарам—до схильного помилятись; атı̄тах̣— трансцендентний; ахам—Я є; акшара̄т—вище від непогрішного; апі—також; ча—і; уттамах̣—найкращий; атах̣—тому; асмі—Я є; локе—в світі; веде—у ведичній літературі; ча—і; пратгітах̣— уславлений; пуруша-уттамах̣—як Вища Особа.

Translation

Переклад

Aš – transcendentalus, esu aukščiau linkusių pulti ir nepuolančių. Aš – didžiausias, todėl pasaulis ir Vedos šlovina Mane, kaip tą Aukščiausiąjį Asmenį.

Я трансцендентний, вищий од усіх живих істот, як гріховних, так і безгрішних, і Я неперевершений, — тому і світ, і Веди прославляють Мене як Верховну Особу.

Purport

Коментар

KOMENTARAS: Niekas – nei sąlygota, nei išsivadavusi siela – negali pranokti Aukščiausiojo Dievo Asmens, Kṛṣṇos. Todėl Jis didžiausias iš visų asmenybių. Posmas aiškiai rodo, kad ir gyvosios esybės, ir Aukščiausiasis Dievo Asmuo yra individualios esybės. Skirtumas tik tas, kad ir sąlygotos, ir išsivadavusios gyvosios esybės kiekybės požiūriu negali pranokti nesuvokiamos Aukščiausiojo Dievo Asmens galybės. Neteisinga būtų manyti, kad Aukščiausiasis Viešpats ir gyvosios esybės yra to paties lygio arba visais atžvilgiais vienodos. Gyvosios esybės visuomet yra pavaldžios, o Aukščiausiasis Viešpats – valdovas. Žodis uttama labai reikšmingas. Niekas negali pranokti Aukščiausiojo Dievo Asmens.

Ніхто не може перевершити Верховного Бога-Особу, Кр̣шн̣у, — ні обумовлена, ні звільнена душа; Він — найвизначніша з особистостей. Звідси стає зрозумілим, що і живі істоти, і Верховний Бог-Особа — це індивідуальні особистості. Різниця між ними полягає в тому, що живі істоти, як обумовлені, так і звільнені, не можуть перевершити незбагненної могутності Верховного Бога-Особи з кількісного погляду. Є помилкою вважати, що Верховний Господь і живі істоти перебувають на одному рівні, або що вони рівноправні всіма сторонами. Розподіл по ранґах, тобто на вищу й нижчу особистості, присутній завжди. Слово уттама, вжите тут, має дуже велике значення. Ніхто не може перевершити Верховного Бога-Особу.

Žodis loke reiškia „pauruṣa āgamoje (smṛti raštuose)“. Kaip liudija „Nirukti“ žodynas, lokyate vedārtho ‘nena: „Vedų tikslas paaiškintas smṛti raštuose.“

Слово локе означає «в пауруша аґамі» (в смр̣ті). Як підтверджує словник Нірукті, локйате веда̄ртго ’нена — «мету Вед з’ясовано в смр̣ті».

Aukščiausiasis Viešpats lokalizuotu Parāmātmos aspektu aprašytas ir pačiose Vedose („Chāndogya Upaniṣada“ 8.12.3): tāvad eṣa samprasādo ‘smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. „Išėjusi iš kūno, Supersiela patenka į beasmenį brahmajyoti, kur išlieka Savo pavidalu ir išlaiko Savo dvasinį identiškumą. Tas Aukščiausiasis vadinasi Aukščiausias Asmuo.“ Tai reiškia, kad Aukščiausiasis Asmuo apreiškia ir skleidžia Savo dvasinį spindesį, kuris yra pirminė šviesa. Tas Aukščiausiasis Asmuo turi ir lokalizuotą aspektą – Parāmātmą. Nužengęs Satyavatī ir Parāśaros sūnumi, kaip Vyāsadeva, Jis aiškina Vedų žinojimą.

Верховного Господа в Його формі локалізованої Парама̄тми описано і в самих Ведах (Чга̄ндоґйа Упанішада 8.12.3): та̄вад еша сампраса̄до ’смач чгарı̄ра̄т самуттга̄йа парам̇ джйоті-рӯпам̇ сампадйа свена рӯпен̣бгінішпадйате са уттамах̣ пурушах̣ — «Наддуша, яка виходить із тіла, з’єднується з безособистісним брахмаджйоті, потім, зберігаючи Свою форму, Вона перебуває в Своїй духовній сутності». Це означає, що Верховна Особа проявляє і поширює Своє духовне сяйво і воно є одвічним джерелом усього світла. У цієї Верховної Особи є також Свій локалізований аспект — Наддуша. Верховний Господь, з’явившись як Вйа̄садева, син Сатйаватı̄ і Пара̄ш́ари, пояснює ведичне знання.