Skip to main content

TEXT 18

TEXT 18

Tekstas

Text

yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ
yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ

Synonyms

Synonyms

yasmāt — kadangi; kṣaram — linkusioms pulti; atītaḥ — transcendentalus; aham — Aš esu; akṣarāt — aukščiau nepuolančių; api — taip pat; ca — ir; uttamaḥ — geriausias; ataḥ — todėl; asmi — Aš esu; loke — pasaulyje; vede — Vedų raštuose; ca — ir; prathitaḥ — šlovinamas; puruṣa-uttamaḥ — kaip Aukščiausiasis Asmuo.

yasmāt — because; kṣaram — to the fallible; atītaḥ — transcendental; aham — I am; akṣarāt — beyond the infallible; api — also; ca — and; uttamaḥ — the best; ataḥ — therefore; asmi — I am; loke — in the world; vede — in the Vedic literature; ca — and; prathitaḥ — celebrated; puruṣa-uttamaḥ — as the Supreme Personality.

Translation

Translation

Aš – transcendentalus, esu aukščiau linkusių pulti ir nepuolančių. Aš – didžiausias, todėl pasaulis ir Vedos šlovina Mane, kaip tą Aukščiausiąjį Asmenį.

Because I am transcendental, beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as that Supreme Person.

Purport

Purport

KOMENTARAS: Niekas – nei sąlygota, nei išsivadavusi siela – negali pranokti Aukščiausiojo Dievo Asmens, Kṛṣṇos. Todėl Jis didžiausias iš visų asmenybių. Posmas aiškiai rodo, kad ir gyvosios esybės, ir Aukščiausiasis Dievo Asmuo yra individualios esybės. Skirtumas tik tas, kad ir sąlygotos, ir išsivadavusios gyvosios esybės kiekybės požiūriu negali pranokti nesuvokiamos Aukščiausiojo Dievo Asmens galybės. Neteisinga būtų manyti, kad Aukščiausiasis Viešpats ir gyvosios esybės yra to paties lygio arba visais atžvilgiais vienodos. Gyvosios esybės visuomet yra pavaldžios, o Aukščiausiasis Viešpats – valdovas. Žodis uttama labai reikšmingas. Niekas negali pranokti Aukščiausiojo Dievo Asmens.

No one can surpass the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa – neither the conditioned soul nor the liberated soul. He is therefore the greatest of personalities. Now it is clear here that the living entities and the Supreme Personality of Godhead are individuals. The difference is that the living entities, either in the conditioned state or in the liberated state, cannot surpass in quantity the inconceivable potencies of the Supreme Personality of Godhead. It is incorrect to think of the Supreme Lord and the living entities as being on the same level or equal in all respects. There is always the question of superiority and inferiority between their personalities. The word uttama is very significant. No one can surpass the Supreme Personality of Godhead.

Žodis loke reiškia „pauruṣa āgamoje (smṛti raštuose)“. Kaip liudija „Nirukti“ žodynas, lokyate vedārtho ‘nena: „Vedų tikslas paaiškintas smṛti raštuose.“

The word loke signifies “in the pauruṣa āgama (the smṛti scriptures).” As confirmed in the Nirukti dictionary, lokyate vedārtho ’nena: “The purpose of the Vedas is explained by the smṛti scriptures.”

Aukščiausiasis Viešpats lokalizuotu Parāmātmos aspektu aprašytas ir pačiose Vedose („Chāndogya Upaniṣada“ 8.12.3): tāvad eṣa samprasādo ‘smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. „Išėjusi iš kūno, Supersiela patenka į beasmenį brahmajyoti, kur išlieka Savo pavidalu ir išlaiko Savo dvasinį identiškumą. Tas Aukščiausiasis vadinasi Aukščiausias Asmuo.“ Tai reiškia, kad Aukščiausiasis Asmuo apreiškia ir skleidžia Savo dvasinį spindesį, kuris yra pirminė šviesa. Tas Aukščiausiasis Asmuo turi ir lokalizuotą aspektą – Parāmātmą. Nužengęs Satyavatī ir Parāśaros sūnumi, kaip Vyāsadeva, Jis aiškina Vedų žinojimą.

The Supreme Lord, in His localized aspect of Paramātmā, is also described in the Vedas themselves. The following verse appears in the Vedas (Chāndogya Upaniṣad 8.12.3): tāvad eṣa samprasādo ’smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. “The Supersoul coming out of the body enters the impersonal brahma-jyotir; then in His form He remains in His spiritual identity. That Supreme is called the Supreme Personality.” This means that the Supreme Personality is exhibiting and diffusing His spiritual effulgence, which is the ultimate illumination. That Supreme Personality also has a localized aspect as Paramātmā. By incarnating Himself as the son of Satyavatī and Parāśara, He explains the Vedic knowledge as Vyāsadeva.