Skip to main content

Bg. 15.18

Verš

yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ

Synonyma

yasmāt — pretože; kṣaram — nad omylným; atītaḥ — transcendentálny; aham — Ja som; akṣarāt — nad neomylným; api — tiež; ca — a; uttamaḥ — najlepší; ataḥ — preto; asmi — som; loke — vo svete; vede — vo Vedach; ca — a; prathitaḥ — velebený; puruṣa-uttamaḥ — ako Najvyššia Osobnosť.

Překlad

Pretože som transcendentálny a stojím nad omylným aj neomylným, a pretože som najväčší, som velebený vo svete i vo Vedach ako Najvyššia Osobnosť.

Význam

Ani podmienená, ani oslobodená duša nemôže prekonať Najvyššiu Božskú Osobnosť, Śrī Kṛṣṇu. Kṛṣṇa je preto najmocnejšia zo všetkých osobností. Z tohoto verša jasne vyplýva, že ako živé bytosti, tak i Najvyššia Božská Osobnosť, sú individuálne osoby. Rozdiel medzi nimi je ten, že ani podmienená, ani oslobodená duša nemôže nikdy premôcť neuveriteľnú moc Najvyššej Božskej Osobnosti. Bolo by nesprávne považovať Najvyššieho Pána a živé bytosti za rovnocenných. V ich vzťahu neustále panuje nadradenosť a podriadenosť. Slovo uttama (najlepší, najvyšší) je veľmi dôležité. Nik nemôže prevýšiť Najvyššiu Božskú Osobnosť.

Slovo loke znamená „v pauruṣa āgama ( písma, zvané smṛti).“ Ako potvrdzuje slovník Nirukti: lokyate vedārtho`nena: „Zmysel Ved vysvetľujú smṛti.“

Paramātmā, lokalizovaný aspekt Najvyššieho Pána, je vo Vedach popísaný nasledovne: tāvad eṣa samprasādo`smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ (Chāndogya Upaniṣad 8.12.3). „Keď Nadduša opustí telo, vstúpi do neosobného brahmajyoti, kde si ponechá Svoju duchovnú identitu a podobu. Táto zvrchovaná bytosť je Najvyššia Osoba.“ To znamená, že Najvyššia Božská Osobnosť prejavuje a šíri Svoju duchovnú žiaru, ktorá je pôvodným svetlom. Najvyššia Osobnosť má aj lokalizovaný aspekt, známy ako Paramātmā. Vo Svojej inkarnácii Vyāsadevu, syna Satyavatī a Parāśaru, vysvetľuje vedske poznanie.