Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 15.18

Текст

ясма̄т кш̣арам атӣто 'хам
акш̣ара̄д апи чоттамах̣
ато 'сми локе веде ча
пратхитах̣ пуруш̣оттамах̣

Дума по дума

ясма̄т – защото; кш̣арам – към грешащите; атӣтах̣ – трансцендентален; ахам – Аз съм; акш̣ара̄т – над непогрешимите; апи – също; ча – и; уттамах̣ – най-добрият; атах̣ – следователно; асми – Аз съм; локе – в света; веде – във ведическата литература; ча – и; пратхитах̣ – възхваляван; пуруш̣а-уттамах̣ – като Върховна Личност.

Превод

Тъй като съм трансцендентален – над грешащите и непогрешимите – и тъй като съм най-великият, Аз съм възхваляван в света и във Ведите като Върховната Личност.

Пояснение

Никой не превъзхожда Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а – нито обусловената, нито освободената душа. Затова Той е най-великата личност. Тук се изяснява, че Бог и живите същества имат своя индивидуалност. Разликата е в това, че живите същества и в обусловено, и в освободено състояние не могат да надхвърлят невъобразимите енергии на Върховната Божествена Личност. Погрешно е да се мисли, че Бог и живите същества са на едно и също ниво или са равни във всяко отношение. Разделението на висши и нисши личности си остава винаги. Думата уттама е много важна. Никой не може да надмине Бога, Върховната Личност.

Думата локе означава „в пауруш̣а а̄гама (смр̣ти писанията)“. В речника Нирукти се потвърждава: локяте веда̄ртхо 'нена – „Целта на Ведите е обяснена в смр̣ти писанията“.

Бог, Върховната Личност, в локализирания си аспект на Парама̄тма̄ също е описан във Ведите. Там (Чха̄ндогя Упаниш̣ад 8.12.3) откриваме следния стих: та̄вад еш̣а сампраса̄до 'сма̄ч чхарӣра̄т самуттха̄я парам̇ джьоти-рӯпам̇ сампадя свена рӯпен̣а̄бхиниш̣падяте са уттамах̣ пуруш̣ах̣ – „Отделяйки се от тялото, Свръхдушата влиза в безличностното брахмаджьоти, където в собствена форма остава в духовната си индивидуалност. Този Висш Дух се нарича Върховна Личност“. Това означава, че Върховната Личност излъчва и разпространява духовното си сияние, което е основната първична светлина. Тази Върховна Личност има и локализиран аспект, Парама̄тма̄. Когато се появява като Вя̄садева, сина на Сатяватӣ и Пара̄шара, Той разяснява ведическото знание.