Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Tekst

Text

yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī niyata-mānasaḥ
śāntiṁ nirvāṇa-paramāṁ
mat-saṁsthām adhigacchati
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī niyata-mānasaḥ
śāntiṁ nirvāṇa-paramāṁ
mat-saṁsthām adhigacchati

Synonyms

Synonyms

yuñjan — praktiseerides; evam — nagu eespool mainitud; sadā — pidevalt; ātmānam — keha, mõistus ja hing; yogī — müstik ja transtsendentalist; niyata-mānasaḥ — reguleeritud mõistusega; śāntim — rahu; nirvāṇa- paramām — materiaalse eksistentsi lõpu; mat-saṁsthām — vaimse taeva (Jumala kuningriigi); adhigacchati — saavutab.

yuñjan — practicing; evam — as mentioned above; sadā — constantly; ātmānam — body, mind and soul; yogī — the mystic transcendentalist; niyata-mānasaḥ — with a regulated mind; śāntim — peace; nirvāṇa-paramām — cessation of material existence; mat-saṁsthām — the spiritual sky (the kingdom of God); adhigacchati — does attain.

Translation

Translation

Sel viisil keha, mõistust ja tegevusi pidevalt kontrollides jõuab reguleeritud mõistusega transtsendentalist ja müstik Jumala kuningriiki [Kṛṣṇa elupaika], lõpetades materiaalse eksistentsi.

Thus practicing constant control of the body, mind and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God [or the abode of Kṛṣṇa] by cessation of material existence.

Purport

Purport

Siin kirjeldatakse selgelt jooga praktiseerimise lõplikku eesmärki. Jooga praktiseerimise eesmärgiks ei ole materiaalse edu saavutamine. Selle eesmärk on lõpetada materiaalne eksistents. See, kes soovib parandada oma tervist või ihaldab materiaalset täiuslikkust, ei ole „Bhagavad-gītā" kinnituste kohaselt joogi. Samuti ei tähenda materiaalse eksistentsi lõpp sisenemist tühjusesse. Tühjus on ainult müüt. Jumala loomes pole kusagil tühjust. Materiaalse eksistentsi lõpp tähendab sisenemist vaimsesse taevasse, Jumala asupaika. Ka Jumala asupaika kirjeldatakse „Bhagavad-gītās" selgelt. Seal öeldakse, et vaimses taevas ei ole vajadust päikese, kuu või elektri järele. Kõik vaimse kuningriigi planeedid on isevalgustuvad nagu Päike materiaalses maailmas. Jumala kuningriik asub kõikjal, kuid vaimset taevast ning sealseid planeete nimetatakse paraṁ dhāmaks ehk ülimateks elupaikadeks.

The ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained. Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility; it is to enable the cessation of all material existence. One who seeks an improvement in health or aspires after material perfection is no yogī according to Bhagavad-gītā. Nor does cessation of material existence entail one’s entering into “the void,” which is only a myth. There is no void anywhere within the creation of the Lord. Rather, the cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord. The abode of the Lord is also clearly described in the Bhagavad-gītā as that place where there is no need of sun, moon or electricity. All the planets in the spiritual kingdom are self-illuminated like the sun in the material sky. The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planets thereof are called paraṁ dhāma, or superior abodes.

Nagu kinnitab siin selgelt Jumal Ise (mat-cittaḥ, mat-paraḥ, mat- saṁsthām), saavutab täiuslikkuseni jõudnud joogi, kes omab täielikke teadmisi Jumal Kṛṣṇast, tõelise rahu ja jõuab lõpuks Tema kõrgeimasse asupaika, Kṛṣṇalokale, mida tuntatakse ka nime Goloka Vṛndāvana all. „Brahma-saṁhitās" (5.37) öeldakse selgelt: goloka eva nivasaty akhilātma- bhūtaḥ – ehkki Jumal viibib alati Oma Golokana tuntud elupaigas, on Ta tänu Oma kõrgematele vaimsetele energiatele nii kõikeläbiv Brahman kui ka paikne Paramātmā. Keegi ei saa jõuda vaimsesse taevasse (Vaikuṇṭhale) või Jumala igavesse asupaika (Goloka Vṛndāvanasse) ilma Kṛṣṇa ja Tema täieliku ekspansiooni Viṣṇu täpse mõistmiseta. Seepärast on Kṛṣṇa teadvuses töötav inimene täiuslik joogi, sest tema mõistus on pidevalt süvenenud Kṛṣṇa tegevustesse (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). Ka „Vedadest" („Śvetāśvatara Upaniṣad" 3.8) saame me teada, et sünnist ja surmast on võimalik kõrgemale tõusta ainult Jumala Kõrgeimat Isiksust, Kṛṣṇat mõistes (tam eva viditvāti mṛtyum eti). Teisisõnu öeldes on jooga täiuslikkuseks materiaalsest eksistentsist vabanemine, mitte aga inimeste lollitamine maagiaga või võimlemisharjutuste sooritamine.

A consummate yogī, who is perfect in understanding Lord Kṛṣṇa, as is clearly stated herein by the Lord Himself (mat-cittaḥ, mat-paraḥ, mat-sthānam), can attain real peace and can ultimately reach His supreme abode, Kṛṣṇaloka, known as Goloka Vṛndāvana. In the Brahma-saṁhitā (5.37) it is clearly stated, goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ: the Lord, although residing always in His abode called Goloka, is the all-pervading Brahman and the localized Paramātmā as well by dint of His superior spiritual energies. No one can reach the spiritual sky (Vaikuṇṭha) or enter into the Lord’s eternal abode (Goloka Vṛndāvana) without the proper understanding of Kṛṣṇa and His plenary expansion Viṣṇu. Therefore a person working in Kṛṣṇa consciousness is the perfect yogī, because his mind is always absorbed in Kṛṣṇa’s activities (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). In the Vedas also (Śvetāśvatara Upaniṣad 3.8) we learn, tam eva viditvāti mṛtyum eti: “One can overcome the path of birth and death only by understanding the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa.” In other words, perfection of the yoga system is the attainment of freedom from material existence and not some magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people.