Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Tekst

Tekst

yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī niyata-mānasaḥ
śāntiṁ nirvāṇa-paramāṁ
mat-saṁsthām adhigacchati
yuñjann evaṁ sadātmānaṁ
yogī niyata-mānasaḥ
śāntiṁ nirvāṇa-paramāṁ
mat-saṁsthām adhigacchati

Synonyms

Synoniemen

yuñjan — praktiseerides; evam — nagu eespool mainitud; sadā — pidevalt; ātmānam — keha, mõistus ja hing; yogī — müstik ja transtsendentalist; niyata-mānasaḥ — reguleeritud mõistusega; śāntim — rahu; nirvāṇa- paramām — materiaalse eksistentsi lõpu; mat-saṁsthām — vaimse taeva (Jumala kuningriigi); adhigacchati — saavutab.

yuñjan — beoefenen; evam — zoals hierboven vermeld; sadā — voortdurend; ātmānam — lichaam, geest en ziel; yogī — de mystieke transcendentalist; niyata-mānasaḥ — met een geest die onder controle is; śāntim — vrede; nirvāṇa-paramām — beëindiging van het materiële bestaan; mat-saṁsthām — de spirituele wereld (het koninkrijk van God); adhigacchati — bereikt.

Translation

Vertaling

Sel viisil keha, mõistust ja tegevusi pidevalt kontrollides jõuab reguleeritud mõistusega transtsendentalist ja müstik Jumala kuningriiki [Kṛṣṇa elupaika], lõpetades materiaalse eksistentsi.

Op die manier oefent de mystieke transcendentalist zich voortdurend in het beheersen van de activiteiten van lichaam en geest en beëindigt hij, wanneer zijn geest onder controle is, het materiële bestaan en bereikt hij het koninkrijk van God [de verblijfplaats van Kṛṣṇa].

Purport

Betekenisverklaring

Siin kirjeldatakse selgelt jooga praktiseerimise lõplikku eesmärki. Jooga praktiseerimise eesmärgiks ei ole materiaalse edu saavutamine. Selle eesmärk on lõpetada materiaalne eksistents. See, kes soovib parandada oma tervist või ihaldab materiaalset täiuslikkust, ei ole „Bhagavad-gītā" kinnituste kohaselt joogi. Samuti ei tähenda materiaalse eksistentsi lõpp sisenemist tühjusesse. Tühjus on ainult müüt. Jumala loomes pole kusagil tühjust. Materiaalse eksistentsi lõpp tähendab sisenemist vaimsesse taevasse, Jumala asupaika. Ka Jumala asupaika kirjeldatakse „Bhagavad-gītās" selgelt. Seal öeldakse, et vaimses taevas ei ole vajadust päikese, kuu või elektri järele. Kõik vaimse kuningriigi planeedid on isevalgustuvad nagu Päike materiaalses maailmas. Jumala kuningriik asub kõikjal, kuid vaimset taevast ning sealseid planeete nimetatakse paraṁ dhāmaks ehk ülimateks elupaikadeks.

Het uiteindelijke doel van yoga wordt nu duidelijk uitgelegd. Yogabeoefening is er niet voor bedoeld om bepaalde materiële voorzieningen te krijgen — het helpt het materiële bestaan te beëindigen. Wie naar een verbetering van zijn gezondheid zoekt of materiële perfectie verlangt, is volgens de Bhagavad-gītā geen yogī. Het beëindigen van het materiële bestaan houdt evenmin in dat iemand opgaat in de ‘leegte’, die slechts een mythe is. In de schepping van de Heer is er nergens een leegte. Integendeel, het is zo dat het beëindigen van het materiële bestaan iemand in staat stelt om binnen te gaan in de spirituele hemel, de verblijfplaats van de Heer. De verblijfplaats van de Heer wordt duidelijk beschreven in de Bhagavad-gītā als die plaats waar geen zon, maan of elektriciteit nodig is. Alle planeten in het spirituele koninkrijk geven zelf licht zoals de zon in de materiële hemel. Het koninkrijk van God is overal, maar de spirituele hemel en de planeten daarvan worden paraṁ dhāma genoemd, hogere verblijfplaatsen.

Nagu kinnitab siin selgelt Jumal Ise (mat-cittaḥ, mat-paraḥ, mat- saṁsthām), saavutab täiuslikkuseni jõudnud joogi, kes omab täielikke teadmisi Jumal Kṛṣṇast, tõelise rahu ja jõuab lõpuks Tema kõrgeimasse asupaika, Kṛṣṇalokale, mida tuntatakse ka nime Goloka Vṛndāvana all. „Brahma-saṁhitās" (5.37) öeldakse selgelt: goloka eva nivasaty akhilātma- bhūtaḥ – ehkki Jumal viibib alati Oma Golokana tuntud elupaigas, on Ta tänu Oma kõrgematele vaimsetele energiatele nii kõikeläbiv Brahman kui ka paikne Paramātmā. Keegi ei saa jõuda vaimsesse taevasse (Vaikuṇṭhale) või Jumala igavesse asupaika (Goloka Vṛndāvanasse) ilma Kṛṣṇa ja Tema täieliku ekspansiooni Viṣṇu täpse mõistmiseta. Seepärast on Kṛṣṇa teadvuses töötav inimene täiuslik joogi, sest tema mõistus on pidevalt süvenenud Kṛṣṇa tegevustesse (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). Ka „Vedadest" („Śvetāśvatara Upaniṣad" 3.8) saame me teada, et sünnist ja surmast on võimalik kõrgemale tõusta ainult Jumala Kõrgeimat Isiksust, Kṛṣṇat mõistes (tam eva viditvāti mṛtyum eti). Teisisõnu öeldes on jooga täiuslikkuseks materiaalsest eksistentsist vabanemine, mitte aga inimeste lollitamine maagiaga või võimlemisharjutuste sooritamine.

Een volleerd yogī, die een perfect begrip heeft van Heer Kṛṣṇa zoals hier door de Heer Zelf wordt verklaard (mat-cittaḥ, mat-paraḥ, mat-saṁsthām), kan werkelijk vredig worden en kan uiteindelijk Zijn allerhoogste woning, Kṛṣṇaloka, bereiken, die ook bekendstaat als Goloka Vṛndāvana. In de Brahma-saṁhitā (5.37) wordt duidelijk gezegd: goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ — ook al verblijft de Heer altijd in Zijn woning, Goloka, toch is Hij door Zijn hogere, spirituele energieën het aldoordringende Brahman en ook de gelokaliseerde Paramātmā. Zonder Kṛṣṇa en Zijn volkomen expansie Viṣṇu op de juiste manier te begrijpen kan niemand de spirituele hemel (Vaikuṇṭha) bereiken of binnengaan in de eeuwige woning van de Heer (Goloka Vṛndāvana). Wie Kṛṣṇa-bewust handelt, is daarom de perfecte yogī, omdat zijn geest altijd verzonken is in de activiteiten van Kṛṣṇa (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ). In de Veda’s (Śvetāśvatara Upaniṣad 3.8) vinden we ook: tam eva viditvāti mṛtyum eti — ‘Men kan het pad van geboorte en dood alleen transcenderen door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, te begrijpen.’ Met andere woorden, de perfectie van de yogamethode is dat men uit het materiële bestaan bevrijd raakt en niet een of ander magisch gegoochel of het uithalen van gymnastische toeren om het argeloze publiek te bedriegen.