Skip to main content

Word for Word Index

alam vihāraiḥ
after this there is no necessity of playing — ŚB 10.11.15
alam
what need — ŚB 7.4.36
exceedingly — ŚB 7.6.17-18, CC Madhya 22.19
extraordinarily — ŚB 7.8.19-22
abundantly — ŚB 8.2.14-19
I am able — ŚB 8.20.4
fit — ŚB 8.24.20
competent — ŚB 9.21.31-33
suck my breast no longer — ŚB 10.6.11
indeed — ŚB 10.8.25
quickly — ŚB 10.18.27
magnificently — ŚB 10.21.8
extremely so — ŚB 10.31.18
very much — ŚB 10.33.23, ŚB 12.8.43
thoroughly — ŚB 10.82.29-30
to their satisfaction — ŚB 10.82.39
as much as they wish — ŚB 10.83.3
totally — ŚB 10.85.59
suitable — ŚB 10.88.30
up to the same standard — ŚB 11.19.4
actually — ŚB 12.12.53
entirely — CC Madhya 2.28
never mind — CC Madhya 23.21
extensively — CC Antya 1.177
clearly — ŚB 1.5.7
by and by — ŚB 1.5.12
verily — ŚB 1.10.26, ŚB 1.10.26, ŚB 3.1.11
only — ŚB 1.15.51
without hesitation — ŚB 1.16.32-33
unnecessary — ŚB 1.18.20, ŚB 3.12.17, ŚB 4.20.25
without further delay — ŚB 1.19.15
able — ŚB 1.19.30, ŚB 4.25.42, ŚB 5.10.1
however — ŚB 2.7.7
what to speak of — ŚB 2.7.34-35
of course — ŚB 3.2.22
away — ŚB 3.13.49
without delay — ŚB 3.14.22
so much — ŚB 3.15.50
very — ŚB 3.19.38
for nothing — ŚB 3.23.53