Skip to main content

Text 47

Sloka 47

Devanagari

Dévanágarí

खद्योताविर्मुखी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते ।
विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सख: ॥ ४७ ॥

Text

Verš

khadyotāvirmukhī ca prāg
dvārāv ekatra nirmite
vibhrājitaṁ janapadaṁ
yāti tābhyāṁ dyumat-sakhaḥ
khadyotāvirmukhī ca prāg
dvārāv ekatra nirmite
vibhrājitaṁ janapadaṁ
yāti tābhyāṁ dyumat-sakhaḥ

Synonyms

Synonyma

khadyotā — of the name Khadyotā; āvirmukhī — of the name Āvirmukhī; ca — also; prāk — toward the eastern side; dvārau — two gates; ekatra — in one place; nirmite — were constructed; vibhrājitam — of the name Vibhrājita; jana-padam — city; yāti — used to go; tābhyām — by them; dyumat — of the name Dyumān; sakhaḥ — with his friend.

khadyotā — jménem Khadyotā; āvirmukhī — jménem Āvirmukhī; ca — také; prāk — směrem na východ; dvārau — dvě brány; ekatra — na jednom místě; nirmite — postavené; vibhrājitam — jménem Vibhrājita; jana-padam — město; yāti — chodíval; tābhyām — jimi; dyumat — jménem Dyumān; sakhaḥ — se svým přítelem.

Translation

Překlad

The two gates named Khadyotā and Āvirmukhī were situated facing the eastern side, but they were constructed in one place. Through those two gates the King used to go to the city of Vibhrājita accompanied by a friend whose name was Dyumān.

Dvě brány zvané Khadyotā a Āvirmukhī směřovaly na východ, ale byly postavené na jednom místě. Král jimi procházel do města Vibhrājita v doprovodu svého přítele, který se jmenoval Dyumān.

Purport

Význam

The two names Khadyotā and Āvirmukhī mean “glowworm” and “torchlight.” This indicates that of the two eyes, the left eye is less powerful in its ability to see. Although both eyes are constructed in one place, one is stronger than the other in the power to see. The king, or the living entity, uses these two gates to see things properly, but he cannot see unless accompanied by a friend whose name is Dyumān. This friend is the sun. Although the two eyes are situated in one place, they have no power to see without the sunlight. Vibhrājitaṁ janapadam. If one wants to see something very clearly (vibhrājitam), he must see it with two eyes and the assistance of his friend the sunlight. Within this body everyone is a king because he uses his different gates according to his own will. Although he is very much proud of his power to see or hear, he is nonetheless dependent on the assistance of nature.

Jména Khadyotā a Āvirmukhī znamenají “světluška” a “pochodeň”. To naznačuje, že z obou očí má levé oko slabší schopnost vidět. Přestože jsou obě oči na jednom místě, jedno je silnější než druhé. Král neboli živá bytost používá těchto dvou bran, aby zřetelně viděl, ale neuvidí nic bez přítele, který se jmenuje Dyumān. Tímto přítelem je slunce. Ačkoliv se obě oči nacházejí na jednom místě, nemohou nic vidět bez slunečního světla. Vibhrājitaṁ janapadam. Chceme-li něco vidět velice jasně (vibhrājitam), musíme se na to dívat oběma očima za pomoci přítele, slunečního světla. Každý v tomto těle je král, protože používá jeho různé brány podle své vlastní vůle. Je velice pyšný na svoji schopnost vidět a slyšet, ale přesto závisí na pomoci přírody.