Skip to main content

Text 303

Text 303

Text

Verš

garbhodakaśāyi-dvārā śakti sañcāri’
vyaṣṭi sṛṣṭi kare kṛṣṇa brahmā-rūpa dhari’
garbhodakaśāyi-dvārā śakti sañcāri’
vyaṣṭi sṛṣṭi kare kṛṣṇa brahmā-rūpa dhari’

Synonyms

Synonyma

garbha-udaka-śāyi-dvārā — by Lord Garbhodakaśāyī Viṣṇu; śakti sañcāri’ — giving him special powers; vyaṣṭi — total; sṛṣṭi — creation; kare — does; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; brahmā-rūpa dhari’ — accepting the form of Lord Brahmā.

garbha-udaka-śāyī-dvārā — Pánem Garbhodakaśāyī Viṣṇuem; śakti sañcāri' — jenž mu dává zvláštní moc; vyaṣṭi — celé; sṛṣṭi — stvoření; kare — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; brahmā-rūpa dhari' — když přijme podobu Pána Brahmy.

Translation

Překlad

“Such a devotee is empowered by Garbhodakaśāyī Viṣṇu. In this way, an incarnation of Kṛṣṇa in the form of Brahmā engineers the total creation of the universe.

„Takový oddaný je zmocněn Garbhodakaśāyī Viṣṇuem. Inkarnace Kṛṣṇy v podobě Brahmy tak řídí celé stvoření vesmíru.“

Purport

Význam

The Garbhodakaśāyī Viṣṇu puruṣa-avatāra expansion of Lord Viṣṇu accepts the material modes — sattva-guṇa, rajo-guṇa and tamo-guṇa — and thus incarnates as Lord Viṣṇu, Brahmā and Śiva. These are incarnations of the material qualities. Among the many superior living entities qualified with pious activities and devotional service, one, called Lord Brahmā, is infused with the quality of passion by the supreme will of Garbhodakaśāyī Viṣṇu. Thus Lord Brahmā becomes the incarnation of the creative energy of the Lord.

VÝZNAM: Puruṣa-avatāra Pána Viṣṇua, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, přijímá hmotné kvality – sattva-guṇu, rajo-guṇu, tamo-guṇu – a inkarnuje jako Pán Viṣṇu, Brahmā a Śiva. To jsou inkarnace hmotných kvalit. Mezi mnoha vyššími živými bytostmi, které se kvalifikovaly zbožným jednáním a oddanou službou, je jedna, které se říká Pán Brahmā, a ta je svrchovanou vůlí Garbhodakaśāyī Viṣṇua naplněna kvalitou vášně. Pán Brahmā se tak stává inkarnací Pánovy tvořivé energie.