Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.3.30

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ gajendram upavarṇita-nirviśeṣaṁ
brahmādayo vividha-liṅga-bhidābhimānāḥ
naite yadopasasṛpur nikhilātmakatvāt
tatrākhilāmara-mayo harir āvirāsīt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; gajendram — ke králi slonů, Gajendrovi; upavarṇita — jehož popis; nirviśeṣam — neadresovaný žádné určité osobě (ale Nejvyššímu, i když slon nevěděl, kdo je Nejvyšší); brahmā-ādayaḥ — polobozi, v čele s Brahmou, Śivou, Indrou a Candrou; vividha — různé druhy; liṅga-bhidā — s individuálními podobami; abhimānāḥ — považující se za svébytné autority; na — ne; ete — ti všichni; yadā — když; upasasṛpuḥ — přišli; nikhila-ātmakatvāt — neboť Nejvyšší Osobnost Božství je Nadduší každého; tatra — tam; akhila — vesmíru; amara-mayaḥ — skládající se z polobohů (kteří jsou jen vnějšími částmi těla); hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jenž může vzít všechno; āvirāsīt — zjevil se (před slonem).

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když král slonů popisoval nejvyšší autoritu, aniž by uvedl určitou osobu, nevzýval polobohy v čele s Pánem Brahmou, Pánem Śivou, Indrou a Candrou. Žádný z nich k němu tedy nepřišel. Pán Hari je však Nadduše, Puruṣottama, Osobnost Božství, a proto se před Gajendrou zjevil.

Význam

Z Gajendrova popisu je zřejmé, že se obracel na nejvyšší autoritu, i když nevěděl, kdo touto nejvyšší autoritou je. Přesto tušil: “Musí existovat nějaká nejvyšší autorita, jež stojí nade vším.” Za těchto okolností si Pánovy různé expanze, jako je Pán Brahmā, Pán Śiva, Indra a Candra, všechny říkaly: “Gajendra nežádá o naši pomoc. Žádá o pomoc Nejvyššího, který je nad námi všemi.” Jak Gajendra popsal, Nejvyšší Pán má různé nedílné části, k nimž patří polobozi, lidské bytosti a zvířata, a ty všechny jsou zahaleny individuálními podobami. I když mají polobozi na starosti udržování různých aspektů vesmíru, Gajendra si myslel, že nejsou schopni ho zachránit. Hariṁ vinā naiva mṛtiṁ taranti — nikdo nemůže zachránit nikoho před nebezpečím zrození, smrti, stáří a nemoci. Jedině Nejvyšší Osobnost Božství může živou bytost zachránit před nebezpečím hmotné existence. Proto se inteligentní osoba, která chce být vysvobozena z této nebezpečné existence, obrátí na Nejvyšší Osobnost Božství, a ne na nějakého poloboha. Bhagavad-gītā (7.20) to potvrzuje: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ — ti, kdo nejsou inteligentní, se obracejí na různé polobohy, aby získali dočasný hmotný prospěch. Tito polobozi však nedovedou nikoho zachránit před nebezpečím hmotné existence. Stejně jako ostatní živé bytosti, i polobozi jsou pouze vnějšími částmi transcendentálního těla Nejvyšší Osobnosti Božství. Ve védských mantrách je uvedeno: sa ātmā aṅgāny anyā devatāḥ. Uvnitř těla je ātmā neboli duše, zatímco různé části těla, jako například ruce a nohy, jsou vnější. Ātmou celého vesmírného projevu je Nārāyaṇa, Pán Viṣṇu, a všichni polobozi, lidé a ostatní živé bytosti jsou částmi Jeho těla.

Strom žije díky svému kořeni, a když je kořen vyživován vodou, dostávají tím výživu všechny části stromu. Proto je třeba uctívat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který je původním kořenem všeho. I když je velmi těžké se k Nejvyšší Osobnosti Božství přiblížit, je velice blízko nás, protože žije v našich srdcích. Jakmile Pán pozná, že se někdo uchází o Jeho přízeň tím, že se Mu odevzdává, přirozeně ihned jedná. Proto i když polobozi nepřišli Gajendrovi na pomoc, Nejvyšší Pán se před ním díky jeho vroucí modlitbě okamžitě zjevil. To neznamená, že se polobozi na Gajendru hněvali, neboť když je uctíván Pán Viṣṇu, jsou všichni polobozi uctíváni zároveň s Ním. Yasmin tuṣṭe jagad tuṣṭam — když je spokojený Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jsou spokojení všichni.

yathā taror mūla-niṣecanena
tṛpyanti tat-skandha-bhujopaśākhāḥ
prāṇopahārāc ca yathendriyāṇāṁ
tathaiva sarvārhaṇam acyutejyā

“Tak jako zalévání kořene stromu posiluje jeho kmen, větve, výhonky a všechno ostatní a dodávání potravy žaludku oživuje smysly a údy těla, samotné uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství oddanou službou automaticky uspokojuje polobohy, kteří jsou částmi oné Svrchované Osoby.” (Bhāg. 4.31.14) Když se uctívá Nejvyšší Osobnost Božství, jsou všichni polobozi spokojeni.