Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.24.5

Verš

śrī-śuka uvāca
go-vipra-sura-sādhūnāṁ
chandasām api ceśvaraḥ
rakṣām icchaṁs tanūr dhatte
dharmasyārthasya caiva hi

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; go — krav; vipra — brāhmaṇů; sura — polobohů; sādhūnām — a oddaných; chandasām api — dokonce i védské literatury; ca — a; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; rakṣām — ochranu; icchan — přející si; tanūḥ dhatte — přijímá podoby inkarnací; dharmasya — zásad náboženství; arthasya — zásad naplňování smyslu života; ca — a; eva — vskutku; hi — jistě.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, Nejvyšší Osobnost Božství přijímá podoby inkarnací s cílem ochraňovat krávy, brāhmaṇy, polobohy, oddané, védskou literaturu, náboženské zásady a zásady umožňující naplnění smyslu života.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se obecně zjevuje v inkarnacích nejrůznějšího druhu, aby chránil krávy a brāhmaṇy. Nazývá se go- brāhmaṇa-hitāya ca — to znamená, že Mu vždy záleží na zajištění štěstí krav a brāhmaṇů. Když se zjevil Pán Kṛṣṇa, záměrně se stal pasáčkem krav a osobně předvedl, jak chránit krávy a telátka. Uctil rovněž Sudāmu Vipru, který byl skutečným brāhmaṇou. Z Pánova osobního jednání by se měla společnost naučit, jak poskytovat ochranu především brāhmaṇům a kravám. Pak je možné ochránit náboženské zásady, naplnit smysl života a zachovat védské poznání. Bez ochrany krav nelze udržet bráhmanskou kulturu a bez bráhmanské kultury nelze mluvit o naplnění smyslu života. Proto se o Pánu říká, že je go-brāhmaṇa-hitāya, neboť inkarnuje pouze proto, aby chránil krávy a brāhmaṇy. V Kali-yuze bohužel ochrana krav a bráhmanské kultury neexistuje, a proto je vše v zoufalém stavu. Chce-li být lidská společnost ušlechtilá, její vůdci se musí řídit pokyny Bhagavad- gīty a zajistit ochranu kravám, brāhmaṇům a bráhmanské kultuře.