Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Matsya, rybí inkarnace Pána

Tato kapitola líčí inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě ryby a také to, jak byl Mahārāja Satyavrata zachráněn před potopou.

Nejvyšší Osobnost Božství se expanduje v podobách svāṁśa (osobních expanzí) a vibhinnāṁśa (jako živé bytosti). Bhagavad-gītā (4.8) uvádí: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām — Nejvyšší Pán přichází na tuto planetu, aby poskytoval ochranu sādhuům neboli oddaným a aby hubil ateisty, neoddané. Jeho prvořadým cílem je chránit krávy, brāhmaṇy, polobohy, oddané a védský systém náboženství. Zjevuje se proto v různých podobách — někdy jako ryba, jindy jako kanec, jako Nṛsiṁhadeva, Vāmanadeva a tak dále — ale přestože v každé podobě, každé inkarnaci, přichází do oblasti vlivu hmotných kvalit přírody, zůstává jimi nedotčen. To je známka Jeho svrchované moci. I když sestupuje do hmotného prostředí, māyā se Ho nemůže dotknout. Nelze Mu tedy připisovat žádné hmotné vlastnosti.

Jednou, na konci minulé kalpy, chtěl démon jménem Hayagrīva v době zničení vzít Pánu Brahmovi védské poznání. Nejvyšší Pán proto na začátku období Svāyambhuvy Manua sestoupil v inkarnaci ryby a Védy zachránil. Za vlády Cākṣuṣi Manua žil král jménem Satyavrata, který byl velkým a zbožným panovníkem. Pro jeho záchranu se Pán zjevil v inkarnaci ryby podruhé. Král Satyavrata se později stal synem boha Slunce a jmenoval se Śrāddhadeva. Řízením Nejvyšší Osobnosti Božství byl ustaven za Manua.

S touhou získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství se král Satyavrata věnoval askezi, při níž žil pouze z pití vody. Při provádění této askeze na břehu řeky Kṛtamālā jednou, když obětoval vodu v dlani, objevil malou rybku. Dovolávala se u něho ochrany a žádala ho, aby Jí našel bezpečné místo. Král nevěděl, že je to Nejvyšší Osobnost Božství, ale jako vládce Jí poskytl útočiště v nádobě s vodou. Ryba, Nejvyšší Osobností Božství, chtěla králi Satyavratovi ukázat svou moc a okamžitě zvětšila své tělo natolik, že se již do nádoby nevešla. Král Ji pak přemístil do velké studny, ale i ta byla brzy malá. Potom král pustil rybu do jezera, ale to za chvíli také nestačilo. Nakonec Ji vypustil do moře, ale ani moře nebylo schopné Ji pojmout. Z toho král poznal, že ryba není nikdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství, a požádal Pána, aby popsal svou rybí inkarnaci. Pán s ním byl spokojen a sdělil mu, že za týden nastane v celém vesmíru potopa a že rybí inkarnace ochrání krále společně s ṛṣii, bylinami, semeny a jinými živými bytostmi na lodi, jež bude přivázána k Jejímu rohu. Jakmile to Pán dořekl, zmizel. Král Satyavrata Mu složil uctivé poklony a nadále o Něm meditoval. V danou dobu nastalo zničení a král uviděl blížící se loď. Poté, co s učenými brāhmaṇy a světci nastoupil na palubu, uctil Nejvyšší Osobnost Božství svými modlitbami. Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, a učil tedy Mahārāje Satyavratu a světce védskému poznání z hloubi jejich srdce. Král Satyavrata se v příštím životě narodil jako Vaivasvata Manu, o němž je zmínka v Bhagavad-gītě. Vivasvān manave prāha — bůh Slunce vyložil učení Bhagavad-gīty svému synu Manuovi. Tento Manu se jmenuje Vaivasvata, jelikož je synem Vivasvāna.

Verš

śrī-rājovāca
bhagavañ chrotum icchāmi
harer adbhuta-karmaṇaḥ
avatāra-kathām ādyāṁ
māyā-matsya-viḍambanam

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; bhagavan — ó nejmocnější; śrotum — slyšet; icchāmi — přeji si; hareḥ — o Harim, Nejvyšší Osobnosti Božství; adbhuta-karmaṇaḥ — jehož skutky jsou úžasné; avatāra-kathām — zábavy inkarnace; ādyām — první; māyā-matsya-viḍambanam — která je napodobeninou ryby.

Překlad

Mahārāja Parīkṣit pravil: Nejvyšší Osobnost Božství Hari věčně setrvává ve svém transcendentálním postavení, ale přesto sestupuje do hmotného světa a zjevuje se ve svých různých inkarnacích. První z nich byla inkarnace velké ryby. Ó nejmocnější Śukadeve Gosvāmī, přeji si od tebe slyšet o zábavách této rybí inkarnace.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je všemocný, ale přesto přijal podobu neobyčejné ryby. Jedná se o jednu z deseti původních inkarnací Pána.

Verš

yad-artham adadhād rūpaṁ
mātsyaṁ loka-jugupsitam
tamaḥ-prakṛti-durmarṣaṁ
karma-grasta iveśvaraḥ
etan no bhagavan sarvaṁ
yathāvad vaktum arhasi
uttamaśloka-caritaṁ
sarva-loka-sukhāvaham

Synonyma

yat-artham — za jakým účelem; adadhāt — přijal; rūpam — podobu; mātsyam — ryby; loka-jugupsitam — která v tomto světě není příliš příznivá; tamaḥ — na úrovni kvality nevědomosti; prakṛti — toto chování; durmarṣam — což je bezpochyby nepříjemné a nežádoucí; karma-grastaḥ — ten, kdo podléhá zákonům karmy; iva — jako; īśvaraḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; etat — všechny tyto skutečnosti; naḥ — nám; bhagavan — ó nejmocnější mudrci; sarvam — vše; yathāvat — správně; vaktum arhasi — laskavě popiš; uttamaśloka-caritam — zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství; sarva-loka-sukha-āvaham — každý bude šťastný, bude-li o nich naslouchat.

Překlad

Za jakým účelem přijal Nejvyšší Pán odpornou podobu ryby, jako když obyčejná živá bytost přijímá nejrůznější podoby pod vlivem zákona karmy? Podoba ryby je nežádoucí a přináší ohromné utrpení. Ó můj pane, co bylo posláním této inkarnace? Vysvětli mi to, prosím, neboť naslouchat o Pánových zábavách je příznivé pro všechny.

Význam

Otázka, kterou Parīkṣit Mahārāja položil Śukadevovi Gosvāmīmu, vychází z principu, o němž Pán sám hovoří v Bhagavad-gītě (4.7):

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham

“Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženského života a začíná převládat bezbožnost, ó potomku Bharaty, v té době osobně sestoupím.” Pán se zjevuje v každé inkarnaci proto, aby pomohl světu od bezbožnosti a zvláště aby ochránil své oddané (paritrāṇāya sādhūnām). Vāmanadeva se například zjevil, aby zachránil svého oddaného, Baliho Mahārāje. Když tedy Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, přijal odpornou podobu ryby, mělo to mít jistě za cíl prospět nějakému oddanému. Parīkṣit Mahārāja si velice přál dozvědět se něco o oddaném, kvůli němuž Nejvyšší Pán přijal tuto podobu.

Verš

śrī-sūta uvāca
ity ukto viṣṇu-rātena
bhagavān bādarāyaṇiḥ
uvāca caritaṁ viṣṇor
matsya-rūpeṇa yat kṛtam

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī pravil; iti uktaḥ — takto dotázán; viṣṇu-rātena — Mahārājem Parīkṣitem, známým jako Viṣṇurāta; bhagavān — nejmocnější; bādarāyaṇiḥ — Vyāsadevův syn, Śukadeva Gosvāmī; uvāca — řekl; caritam — zábavy; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; matsya-rūpeṇa — v Jeho podobě ryby; yat — cokoliv; kṛtam — vykonané.

Překlad

Sūta Gosvāmī pravil: Když se Parīkṣit Mahārāja takto otázal Śukadeva Gosvāmīho, začal tento mocný světec popisovat zábavy Pánovy inkarnace v podobě ryby.

Verš

śrī-śuka uvāca
go-vipra-sura-sādhūnāṁ
chandasām api ceśvaraḥ
rakṣām icchaṁs tanūr dhatte
dharmasyārthasya caiva hi

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; go — krav; vipra — brāhmaṇů; sura — polobohů; sādhūnām — a oddaných; chandasām api — dokonce i védské literatury; ca — a; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; rakṣām — ochranu; icchan — přející si; tanūḥ dhatte — přijímá podoby inkarnací; dharmasya — zásad náboženství; arthasya — zásad naplňování smyslu života; ca — a; eva — vskutku; hi — jistě.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, Nejvyšší Osobnost Božství přijímá podoby inkarnací s cílem ochraňovat krávy, brāhmaṇy, polobohy, oddané, védskou literaturu, náboženské zásady a zásady umožňující naplnění smyslu života.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se obecně zjevuje v inkarnacích nejrůznějšího druhu, aby chránil krávy a brāhmaṇy. Nazývá se go- brāhmaṇa-hitāya ca — to znamená, že Mu vždy záleží na zajištění štěstí krav a brāhmaṇů. Když se zjevil Pán Kṛṣṇa, záměrně se stal pasáčkem krav a osobně předvedl, jak chránit krávy a telátka. Uctil rovněž Sudāmu Vipru, který byl skutečným brāhmaṇou. Z Pánova osobního jednání by se měla společnost naučit, jak poskytovat ochranu především brāhmaṇům a kravám. Pak je možné ochránit náboženské zásady, naplnit smysl života a zachovat védské poznání. Bez ochrany krav nelze udržet bráhmanskou kulturu a bez bráhmanské kultury nelze mluvit o naplnění smyslu života. Proto se o Pánu říká, že je go-brāhmaṇa-hitāya, neboť inkarnuje pouze proto, aby chránil krávy a brāhmaṇy. V Kali-yuze bohužel ochrana krav a bráhmanské kultury neexistuje, a proto je vše v zoufalém stavu. Chce-li být lidská společnost ušlechtilá, její vůdci se musí řídit pokyny Bhagavad- gīty a zajistit ochranu kravám, brāhmaṇům a bráhmanské kultuře.

Verš

uccāvaceṣu bhūteṣu
caran vāyur iveśvaraḥ
noccāvacatvaṁ bhajate
nirguṇatvād dhiyo guṇaiḥ

Synonyma

ucca-avaceṣu — s více či méně rozvinutými těly; bhūteṣu — mezi živými bytostmi; caran — jednající; vāyuḥ iva — jako vzduch; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán; na — ne; ucca-avacatvam — vlastnost vyšších nebo nižších úrovní života; bhajate — přijímá; nirguṇatvāt — jelikož je transcendentální, nad všemi hmotnými kvalitami; dhiyaḥ — obecně; guṇaiḥ — kvalitami hmotné přírody.

Překlad

I když se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevuje někdy jako lidská bytost a jindy jako zvíře nižšího druhu, je vždy transcendentální, jako vzduch proudící různými druhy ovzduší. Jelikož setrvává nad hmotnými kvalitami přírody, není takovou více či méně vyvinutou podobou ovlivněn.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je vládcem hmotné přírody (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Jako svrchovaný pán přírodních zákonů se nemůže dostat pod jejich vliv. V této souvislosti se zde uvádí příklad vzduchu, který není ovlivněn vlastnostmi míst, skrze něž jako vítr vane. I když někdy přenáší zápach nečistého místa, sám nemá s tímto místem nic společného. Také Nejvyšší Pán, který je ve všech ohledech dobrý, není nikdy ovlivněn hmotnými kvalitami jako obyčejná živá bytost. Puruṣaḥ prakṛti-stho hi bhuṅkte prakṛti-jān guṇān (Bg. 13.22). Když se živá bytost nachází v hmotné přírodě, mají na ni vliv její kvality. Na Nejvyšší Osobnost Božství však žádný vliv nemají. Ten, kdo o tom nic neví, neuctivě považuje Nejvyššího Pána za obyčejnou živou bytost (avajānanti māṁ mūḍhāḥ). Paraṁ bhāvam ajānantaḥ — k tomuto závěru docházejí neinteligentní lidé, neboť nevědí nic o Pánových transcendentálních vlastnostech.

Verš

āsīd atīta-kalpānte
brāhmo naimittiko layaḥ
samudropaplutās tatra
lokā bhūr-ādayo nṛpa

Synonyma

āsīt — byla; atīta — dřívější; kalpa-ante — na konci kalpy; brāhmaḥ — dne Pána Brahmy; naimittikaḥ — proto; layaḥ — potopa; samudra — v oceánu; upaplutāḥ — byly ponořeny; tatra — tam; lokāḥ — všechny planety; bhūḥ- ādayaḥ — tři loky: Bhūḥ, Bhuvaḥ a Svaḥ; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, na konci minulého věku (Brahmova dne) nastala potopa, jelikož Pán Brahmā v noci spí, a tři světy byly zaplaveny vodou oceánu.

Verš

kālenāgata-nidrasya
dhātuḥ śiśayiṣor balī
mukhato niḥsṛtān vedān
hayagrīvo ’ntike ’harat

Synonyma

kālena — vzhledem k době (konci Brahmova dne); āgata-nidrasya — když se mu chtělo spát; dhātuḥ — Brahmy; śiśayiṣoḥ — toužící ulehnout ke spánku; balī — nesmírně mocný; mukhataḥ — z úst; niḥsṛtān — plynoucí; vedān — védské poznání; hayagrīvaḥ — velký démon jménem Hayagrīva; antike — poblíž; aharat — ukradl.

Překlad

Když byl Brahmā na konci svého dne ospalý a zatoužil ulehnout ke spánku, z Jeho úst vycházely Védy a velký démon jménem Hayagrīva mu védské poznání ukradl.

Verš

jñātvā tad dānavendrasya
hayagrīvasya ceṣṭitam
dadhāra śapharī-rūpaṁ
bhagavān harir īśvaraḥ

Synonyma

jñātvā — poté, co zvěděl; tat — ten; dānava-indrasya — velkého démona; hayagrīvasya — Hayagrīvy; ceṣṭitam — čin; dadhāra — přijal; śapharī-rūpam — podobu ryby; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Pán; īśvaraḥ — nejvyšší vládce.

Překlad

Hari, Nejvyšší Osobnost Božství oplývající všemi druhy dokonalosti, věděl, co démon Hayagrīva provádí, a proto na sebe přijal podobu ryby a zachránil Védy tím, že ho zabil.

Význam

Vše bylo zaplaveno vodou, a proto bylo pro záchranu Véd nezbytné, aby Pán přijal podobu ryby.

Verš

tatra rāja-ṛṣiḥ kaścin
nāmnā satyavrato mahān
nārāyaṇa-paro ’tapat
tapaḥ sa salilāśanaḥ

Synonyma

tatra — v této souvislosti; rāja-ṛṣiḥ — král na úrovni velkého světce; kaścit — někdo; nāmnā — jménem; satyavrataḥ — Satyavrata; mahān — velká osobnost; nārāyaṇa-paraḥ — velký oddaný Pána Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství; atapat — prováděl askezi; tapaḥ — askeze; saḥ — on; salila- āśanaḥ — pouze pijící vodu.

Překlad

Během Cākṣuṣa-manvantary žil velký král jménem Satyavrata, který byl velkým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství. Podroboval se askezi, při níž žil pouze z vody.

Význam

Pán přijal jednu rybí inkarnaci, aby na začátku Svāyambhuva- manvantary zachránil Védy, a na konci Cākṣuṣa-manvantary přijal podobu ryby znovu, aby projevil laskavost velkému králi Satyavratovi. Tak jako jsou známé dvě inkarnace Varāhy, jsou známé i dvě inkarnace ryby. Pán se zjevil jako jedna rybí inkarnace, aby zabil Hayagrīvu a tak zachránil Védy, a další rybí inkarnaci přijal na znamení přízně králi Satyavratovi.

Verš

yo ’sāv asmin mahā-kalpe
tanayaḥ sa vivasvataḥ
śrāddhadeva iti khyāto
manutve hariṇārpitaḥ

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; asau — on (král); asmin — v tomto; mahā-kalpe — velkém věku; tanayaḥ — syn; saḥ — on; vivasvataḥ — boha Slunce; śrāddhadevaḥ — jménem Śrāddhadeva; iti — takto; khyātaḥ — oslavovaný; manutve — do postavení Manua; hariṇā — Nejvyšší Osobností Božství; arpitaḥ — byl dosazen.

Překlad

Později, v tomto (současném) věku, se Mahārāja Satyavrata stal synem Vivasvāna, krále planety Slunce, a jmenoval se Śrāddhadeva. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství mu bylo svěřeno postavení Manua.

Verš

ekadā kṛtamālāyāṁ
kurvato jala-tarpaṇam
tasyāñjaly-udake kācic
chaphary ekābhyapadyata

Synonyma

ekadā — jednoho dne; kṛtamālāyām — na břehu řeky Kṛtamālā; kurvataḥ — konající; jala-tarpaṇam — obětování vody; tasya — jeho; añjali — plná dlaň; udake — ve vodě; kācit — nějaká; śapharī — malá rybka; ekā — jedna; abhyapadyata — objevila se.

Překlad

Jednoho dne, když král Satyavrata při provádění askeze obětoval vodu na břehu řeky Kṛtamālā, objevila se ve vodě v jeho dlaních malá rybka.

Verš

satyavrato ’ñjali-gatāṁ
saha toyena bhārata
utsasarja nadī-toye
śapharīṁ draviḍeśvaraḥ

Synonyma

satyavrataḥ — král Satyavrata; añjali-gatām — ve vodě v králových dlaních; saha — společně s; toyena — vodou; bhārata — ó králi Parīkṣite; utsasarja — hodil; nadī-toye — do vody řeky; śapharīm — tu rybku; draviḍa- īśvaraḥ — Satyavrata, král Draviḍy.

Překlad

Satyavrata, král Draviḍadeśe, hodil rybku společně s vodou ve své dlani do řeky, ó Mahārāji Parīkṣite, potomku Bharaty.

Verš

tam āha sātikaruṇaṁ
mahā-kāruṇikaṁ nṛpam
yādobhyo jñāti-ghātibhyo
dīnāṁ māṁ dīna-vatsala
kathaṁ visṛjase rājan
bhītām asmin sarij-jale

Synonyma

tam — jemu (Satyavratovi); āha — řekla; — ta rybka; ati-karuṇam — nesmírně soucitnému; mahā-kāruṇikam — nesmírně milostivému; nṛpam — králi Satyavratovi; yādobhyaḥ — vodním živočichům; jñāti-ghātibhyaḥ — kteří s oblibou zabíjejí menší ryby; dīnām — nebohou; mām — Mě; dīna- vatsala — ó ochránce ubohých; katham — proč; visṛjase — hážeš; rājan — ó králi; bhītām — velmi se bojím; asmin — v této; sarit-jale — do vody řeky.

Překlad

Nebohá rybka žadonivým hlasem oslovila krále Satyavratu, který byl nesmírně milostivý: “Můj milý králi, ochránce ubohých, proč Mě hážeš do řeky, kde je tolik vodních živočichů, kteří Mě mohou zabít? Velmi se jich bojím.”

Význam

V Matsya Purāṇě je řečeno:

ananta-śaktir bhagavān
matsya-rūpī janārdanaḥ
krīḍārthaṁ yācayām āsa
svayaṁ satyavrataṁ nṛpam

“Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, má neomezenou moc. Ve své zábavě v podobě ryby přesto prosil krále Satyavratu o ochranu.”

Verš

tam ātmano ’nugrahārthaṁ
prītyā matsya-vapur-dharam
ajānan rakṣaṇārthāya
śapharyāḥ sa mano dadhe

Synonyma

tam — rybce; ātmanaḥ — osobní; anugraha-artham — aby prokázal přízeň; prītyā — s velkou radostí; matsya-vapuḥ-dharam — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž přijal podobu ryby; ajānan — aniž by o tom věděl; rakṣaṇa-arthāya — jen poskytnout ochranu; śapharyāḥ — rybě; saḥ — král; manaḥ — mysl; dadhe — rozhodl se.

Překlad

Pro vlastní potěšení — aniž by věděl, že rybka je Nejvyšší Osobnost Božství — se král Satyavrata s radostí rozhodl, že Jí poskytne ochranu.

Význam

Zde je příklad služby Nejvyšší Osobnosti Božství, o níž člověk ani neví. Tato služba se nazývá ajñāta-sukṛti. Král Satyavrata chtěl ukázat, jak je milostivý, ale nevěděl, že ryba je Pán Viṣṇu. Díky podobné nevědomky vykonané oddané službě získá člověk přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Služba Nejvyššímu Pánu, ať vědomá, či nevědomá, nepřijde nikdy nazmar.

Verš

tasyā dīnataraṁ vākyam
āśrutya sa mahīpatiḥ
kalaśāpsu nidhāyaināṁ
dayālur ninya āśramam

Synonyma

tasyāḥ — rybky; dīna-taram — žalostná; vākyam — slova; āśrutya — když slyšel; saḥ — ten; mahī-patiḥ — král; kalaśa-apsu — v nádobě s vodou; nidhāya — beroucí; enām — rybu; dayāluḥ — milostivý; ninye — přinesl; āśramam — do svého sídla.

Překlad

Milostivý král byl pohnutý jejími žalostnými slovy. Dal Ji tedy do nádoby s vodou a odnesl Ji do svého sídla.

Verš

sā tu tatraika-rātreṇa
vardhamānā kamaṇḍalau
alabdhvātmāvakāśaṁ vā
idam āha mahīpatim

Synonyma

— ta rybka; tu — ale; tatra — tam; eka-rātreṇa — za jedinou noc; vardhamānā — zvětšující se; kamaṇḍalau — v nádobě s vodou; alabdhvā — jelikož neměla; ātma-avakāśam — pohodlné místo pro své tělo; — nebo; idam — toto; āha — řekla; mahī-patim — králi.

Překlad

Za jedinou noc však ta rybka vyrostla natolik, že se již nemohla v nádobě pohodlně pohybovat. Potom ke králi znovu promluvila.

Verš

nāhaṁ kamaṇḍalāv asmin
kṛcchraṁ vastum ihotsahe
kalpayaukaḥ suvipulaṁ
yatrāhaṁ nivase sukham

Synonyma

na — ne; aham — Já; kamaṇḍalau — v této nádobě; asmin — v této; kṛcchram — s velkými potížemi; vastum — žít; iha — zde; utsahe — líbí se Mi; kalpaya — zvaž; okaḥ — obydlí; su-vipulam — větší; yatra — kde; aham — Já; nivase — mohu žít; sukham — šťastně.

Překlad

“Ó Můj milý králi, život v této nádobě Mi činí velké potíže, a proto se Mi nelíbí. Najdi Mi prosím nějakou lepší vodní nádrž, kde bych mohla šťastně žít.”

Verš

sa enāṁ tata ādāya
nyadhād audañcanodake
tatra kṣiptā muhūrtena
hasta-trayam avardhata

Synonyma

saḥ — král; enām — rybku; tataḥ — poté; ādāya — když vyndal; nyadhāt — umístil; audañcana-udake — do studny s vodou; tatra — tam; kṣiptā — když byla vhozena; muhūrtena — za okamžik; hasta-trayam — tři lokty; avardhata — ihned vyrostla.

Překlad

Král poté vyndal rybku z nádoby a hodil Ji do velké studny. Ryba však za okamžik vyrostla na délku tří loktů.

Verš

na ma etad alaṁ rājan
sukhaṁ vastum udañcanam
pṛthu dehi padaṁ mahyaṁ
yat tvāhaṁ śaraṇaṁ gatā

Synonyma

na — ne; me — Mně; etat — tato; alam — stačí; rājan — ó králi; sukham — ve štěstí; vastum — žít; udañcanam — vodní nádrž; pṛthu — velké; dehi — dej; padam — místo; mahyam — Mně; yat — která; tvā — u tebe; aham — Já; śaraṇam — útočiště; gatā — přijala.

Překlad

Ryba pak řekla: “Můj milý králi, tato vodní nádrž Mi ke šťastnému životu nestačí. Dej Mi prosím nějakou větší, když už jsem u tebe přijala útočiště.”

Verš

tata ādāya sā rājñā
kṣiptā rājan sarovare
tad āvṛtyātmanā so ’yaṁ
mahā-mīno ’nvavardhata

Synonyma

tataḥ — odtamtud; ādāya — vzatá; — ryba; rājñā — králem; kṣiptā — vhozena; rājan — ó králi (Mahārāji Parīkṣite); sarovare — do jezera; tat — to; āvṛtya — vyplňující; ātmanā — tělem; saḥ — ryba; ayam — toto; mahā- mīnaḥ — obrovská ryba; anvavardhata — okamžitě vyrostla.

Překlad

Král vzal rybu ze studny, ó Mahārāji Parīkṣite, a vhodil Ji do jezera, ale tam projevila obrovské tělo, které přesáhlo objem vody.

Verš

naitan me svastaye rājann
udakaṁ salilaukasaḥ
nidhehi rakṣā-yogena
hrade mām avidāsini

Synonyma

na — ne; etat — toto; me — pro Mě; svastaye — pohodlná; rājan — ó králi; udakam — voda; salila-okasaḥ — protože jsem velký vodní tvor; nidhehi — dej; rakṣā-yogena — nějakým způsobem; hrade — do jezera; mām — Mě; avidāsini — trvalého.

Překlad

Tehdy ryba řekla: “Ó králi, jsem velký vodní tvor a tato voda Mi zdaleka nestačí. Najdi prosím nějaký způsob, jak Mě zachránit. Umísti Mě raději do jezera, ve kterém nebude vody nikdy ubývat.”

Verš

ity uktaḥ so ’nayan matsyaṁ
tatra tatrāvidāsini
jalāśaye ’sammitaṁ taṁ
samudre prākṣipaj jhaṣam

Synonyma

iti uktaḥ — takto požádán; saḥ — král; anayat — vzal; matsyam — rybu; tatra — tam; tatra — tam; avidāsini — kde vody nikdy neubývá; jala-āśaye — do vodní nádrže; asammitam — neomezenou; tam — rybu; samudre — do oceánu; prākṣipat — vhodil; jhaṣam — obrovskou rybu.

Překlad

Na tuto žádost vzal král Satyavrata rybu do největší vodní nádrže, kterou našel. Když se však ukázalo, že ani ta nestačí, vhodil nakonec obrovskou rybu do oceánu.

Verš

kṣipyamāṇas tam āhedam
iha māṁ makarādayaḥ
adanty atibalā vīra
māṁ nehotsraṣṭum arhasi

Synonyma

kṣipyamāṇaḥ — pouštěna do oceánu; tam — králi; āha — ryba pravila; idam — toto; iha — tady; mām — Mě; makara-ādayaḥ — nebezpeční vodní živočichové, jako jsou žraloci; adanti — sežerou; ati-balāḥ — protože jsou nesmírně silní; vīra — ó hrdinný králi; mām — Mě; na — ne; iha — do této vody; utsraṣṭum — házet; arhasi — měl bys.

Překlad

Když byla ryba pouštěna do oceánu, řekla králi Satyavratovi: “Ó hrdino, v této vodě žijí velmi silní a nebezpeční žraloci, kteří Mě sežerou. Neměl bys Mě sem házet.”

Verš

evaṁ vimohitas tena
vadatā valgu-bhāratīm
tam āha ko bhavān asmān
matsya-rūpeṇa mohayan

Synonyma

evam — tak; vimohitaḥ — zmatený; tena — rybou; vadatā — řkoucí; valgu- bhāratīm — sladká slova; tam — Jemu; āha — pravil; kaḥ — kdo; bhavān — Ty; asmān — nás; matsya-rūpeṇa — v podobě ryby; mohayan — matoucí.

Překlad

Poté, co král uslyšel od Nejvyššího Pána v podobě ryby tato sladká slova, byl zmatený a zeptal se Ho: “Kdo vlastně jsi? Jenom nás mateš.

Verš

naivaṁ vīryo jalacaro
dṛṣṭo ’smābhiḥ śruto ’pi vā
yo bhavān yojana-śatam
ahnābhivyānaśe saraḥ

Synonyma

na — ne; evam — takto; vīryaḥ — mocný; jala-caraḥ — vodní tvor; dṛṣṭaḥ — viděný; asmābhiḥ — námi; śrutaḥ api — nebo známý z doslechu; — ani; yaḥ — který; bhavān — Ty, Pane; yojana-śatam — stovky kilometrů; ahnā — v jednom dni; abhivyānaśe — zvětšující se; saraḥ — voda.

Překlad

Můj Pane, v jednom dni ses zvětšil na stovky kilometrů a zaplnil vodu v řece i oceánu. Podobného vodního tvora jsem ještě nikdy neviděl a ani jsem o žádném takovém neslyšel.

Verš

nūnaṁ tvaṁ bhagavān sākṣād
dharir nārāyaṇo ’vyayaḥ
anugrahāya bhūtānāṁ
dhatse rūpaṁ jalaukasām

Synonyma

nūnam — jistě; tvam — Ty (jsi); bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; hariḥ — Pán; nārāyaṇaḥ — Osobnost Božství; avyayaḥ — neomezený; anugrahāya — abys projevil milost; bhūtānām — veškerým živým bytostem; dhatse — přijal jsi; rūpam — podobu; jala-okasām — vodního tvora.

Překlad

Můj Pane, jsi jistě neomezená Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, Śrī Hari. Nyní jsi přijal podobu vodního tvora, abys živým bytostem projevil svoji milost.

Verš

namas te puruṣa-śreṣṭha
sthity-utpatty-apyayeśvara
bhaktānāṁ naḥ prapannānāṁ
mukhyo hy ātma-gatir vibho

Synonyma

namaḥ — skládám uctivé poklony; te — Tobě; puruṣa-śreṣṭha — nejlepší ze všech živých bytostí, nejlepší ze všech, kteří si užívají; sthiti — udržování v chodu; utpatti — stvoření; apyaya — a zničení; īśvara — Nejvyšší Pán; bhaktānām — Tvých oddaných; naḥ — jako jsme my; prapannānām — těch, kteří se odevzdali; mukhyaḥ — nejvyšší; hi — vskutku; ātma-gatiḥ — nejvyšší cíl; vibho — Pán Viṣṇu.

Překlad

Ó můj Pane, jsi vládcem stvoření, udržování a zničení. Ó Ty, jenž jsi nejlepší ze všech, kteří si užívají, Śrī Viṣṇu, jsi vůdcem a cílem odevzdaných oddaných, jako jsme my. Skládám Ti proto uctivé poklony.

Verš

sarve līlāvatārās te
bhūtānāṁ bhūti-hetavaḥ
jñātum icchāmy ado rūpaṁ
yad-arthaṁ bhavatā dhṛtam

Synonyma

sarve — vše; līlā — zábavy; avatārāḥ — inkarnace; te — Tvoje; bhūtānām — všech živých bytostí; bhūti — blahobytu; hetavaḥ — příčiny; jñātum — znát; icchāmi — přeji si; adaḥ — tuto; rūpam — podobu; yat-artham — za jakým účelem; bhavatā — Tebou; dhṛtam — přijatá.

Překlad

Všechny Tvé zábavy a inkarnace se zjevují pro dobro všech živých bytostí, můj Pane. Přeji si tedy znát účel, za jakým jsi přijal tuto rybí podobu.

Verš

na te ’ravindākṣa padopasarpaṇaṁ
mṛṣā bhavet sarva-suhṛt-priyātmanaḥ
yathetareṣāṁ pṛthag-ātmanāṁ satām
adīdṛśo yad vapur adbhutaṁ hi naḥ

Synonyma

na — nikdy; te — Tvých; aravinda-akṣa — můj Pane, který máš oči podobné okvětním lístkům lotosu; pada-upasarpaṇam — uctívání lotosových nohou; mṛṣā — bezvýsledným; bhavet — může se stát; sarva-suhṛt — přítel každého; priya — drahý každému; ātmanaḥ — Nadduše každého; yathā — jako; itareṣām — jiných (polobohů); pṛthak-ātmanām — živých bytostí, jež mají hmotné tělo odlišné od duše; satām — těch, kdo jsou duchovně na výši; adīdṛśaḥ — projevil jsi; yat — to; vapuḥ — tělo; adbhutam — úžasné; hi — vskutku; naḥ — pro nás.

Překlad

Ó můj Pane s očima jako okvětní lístky lotosu, uctívání polobohů, kteří jsou pohrouženi v tělesném pojetí života, je po všech stránkách neplodné. Ty jsi však nejvyšším přítelem a nejdražší Nadduší všech, a uctívání Tvých lotosových nohou tedy není nikdy bezvýsledné. Z toho důvodu jsi projevil svou rybí podobu.”

Význam

Polobozi, jako je Indra, Candra a Sūrya, jsou obyčejné živé bytosti, jež jsou odlišenými nedílnými částmi Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán se expanduje prostřednictvím živých bytostí (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Jeho osobní podoby kategorie viṣṇu-tattva, které jsou všechny duchovní, se nazývají svāṁśa a živé bytosti, které jsou odlišenými částmi, se nazývají vibhinnāṁśa. Některé z podob vibhinnāṁśa jsou duchovní a jiné jsou kombinací hmoty a duše. Podmíněné duše v hmotném světě se liší od svých vnějších těl tvořených hmotnou energií. To znamená, že polobozi žijící na vyšších planetárních soustavách a živé bytosti v nižším planetárním systému jsou stejné povahy. Přesto však ti, kdo žijí jako lidské bytosti na této planetě, někdy tíhnou k uctívání polobohů na vyšších planetárních soustavách. Toto uctívání je dočasné. Tak jako lidé na této planetě musí měnit svá těla (tathā dehāntara-prāptiḥ), časem je budou muset vyměnit i živé bytosti jako Indra, Candra, Varuṇa a tak dále. V Bhagavad-gītě je řečeno: antavat tu phalaṁ teṣāṁ tad bhavaty alpa-medhasām — “Lidé s malou inteligencí uctívají polobohy a plody, které získávají, jsou omezené a dočasné.” Kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ — ti, kdo neznají postavení polobohů, mají sklon je uctívat pro nějaký hmotný cíl, ale výsledky takového uctívání nejsou nikdy trvalé. Proto je zde popsáno: yathetareṣāṁ pṛthag-ātmanāṁ satām ... padopasarpaṇaṁ mṛṣā bhavet. Jinými slovy — má-li člověk uctívat někoho jiného, musí uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. Jeho uctívání pak nikdy nevyzní naprázdno. Sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt — i sebemenší pokus uctívat Nejvyšší Osobnost Božství znamená trvalý přínos. Proto je třeba následovat doporučení Śrīmad-Bhāgavatamu: tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ hareḥ. Člověk má uctívat lotosové nohy Hariho, i kdyby to mělo znamenat, že přestane plnit povinnost, která mu byla určena na základě těla, jež přijal. Uctívání týkající se těla je dočasné, a nepřináší tedy žádné trvalé plody. Uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství však skýtá nezměrný prospěch.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti bruvāṇaṁ nṛpatiṁ jagat-patiḥ
satyavrataṁ matsya-vapur yuga-kṣaye
vihartu-kāmaḥ pralayārṇave ’bravīc
cikīrṣur ekānta-jana-priyaḥ priyam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; bruvāṇam — který tak promluvil; nṛpatim — ke králi; jagat-patiḥ — vládce celého vesmíru; satyavratam — Satyavratovi; matsya-vapuḥ — Pán, jenž přijal podobu ryby; yuga-kṣaye — na konci yugy; vihartu-kāmaḥ — aby si užíval svých zábav; pralaya-arṇave — ve vodách potopy; abravīt — pravil; cikīrṣuḥ — s touhou udělat; ekānta-jana-priyaḥ — nanejvýš milovaný oddanými; priyam — něco velice prospěšného.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když král Satyavrata takto promluvil, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který na konci yugy přijal podobu ryby, aby pomohl svému oddanému a užíval si zábav ve vodách potopy, odvětil.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
saptame hy adyatanād ūrdhvam
ahany etad arindama
nimaṅkṣyaty apyayāmbhodhau
trailokyaṁ bhūr-bhuvādikam

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; saptame — sedmého; hi — jistě; adyatanāt — ode dneška; ūrdhvam — dopředu; ahani — dne; etat — toto stvoření; arim-dama — ó králi, který dovedeš pokořit nepřítele; nimaṅkṣyati — budou zaplaveny; apyaya-ambhodhau — ničivým oceánem; trailokyam — tři loky; bhūḥ-bhuva-ādikam — Bhūrloka, Bhuvarloka a Svarloka.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: “Ó králi, který dokážeš pokořit nepřátele, ode dneška za sedm dní budou tři světy — Bhūḥ, Bhuvaḥ a Svaḥ — zaplaveny vodou zkázy.

Verš

tri-lokyāṁ līyamānāyāṁ
saṁvartāmbhasi vai tadā
upasthāsyati nauḥ kācid
viśālā tvāṁ mayeritā

Synonyma

tri-lokyām — tři loky; līyamānāyām — až budou pod vodou; saṁvarta- ambhasi — ve vodě zkázy; vai — vskutku; tadā — tehdy; upasthāsyati — objeví se; nauḥ — loď; kācit — jedna; viśālā — velká; tvām — tobě; mayā — Mnou; īritā — poslaná.

Překlad

Až tři světy zmizí pod vodou, objeví se před tebou velká loď, kterou pošlu.

Verš

tvaṁ tāvad oṣadhīḥ sarvā
bījāny uccāvacāni ca
saptarṣibhiḥ parivṛtaḥ
sarva-sattvopabṛṁhitaḥ
āruhya bṛhatīṁ nāvaṁ
vicariṣyasy aviklavaḥ
ekārṇave nirāloke
ṛṣīṇām eva varcasā

Synonyma

tvam — ty; tāvat — do té doby; oṣadhīḥ — byliny; sarvāḥ — všeho druhu; bījāni — semena; ucca-avacāni — nižší a vyšší; ca — a; sapta-ṛṣibhiḥ — sedmi ṛṣii; parivṛtaḥ — doprovázený; sarva-sattva — živými bytostmi všeho druhu; upabṛṁhitaḥ — obklopen; āruhya — nastupující na; bṛhatīm — velkou; nāvam — loď; vicariṣyasi — budeš cestovat; aviklavaḥ — bez zármutku; eka-arṇave — oceánem potopy; nirāloke — temném; ṛṣīṇām — velkých ṛṣiů; eva — jistě; varcasā — díky záři.

Překlad

Potom shromáždíš všechny druhy bylin a semen, ó králi, a naložíš je na tuto velkou loď. V doprovodu sedmi ṛṣiů a obklopen živými bytostmi všeho druhu pak na loď nastoupíš a bez zármutku budeš se svými společníky snadno cestovat oceánem potopy. Jediným světlem vám bude záře velkých ṛṣiů.

Verš

dodhūyamānāṁ tāṁ nāvaṁ
samīreṇa balīyasā
upasthitasya me śṛṅge
nibadhnīhi mahāhinā

Synonyma

dodhūyamānām — zmítána; tām — ta; nāvam — loď; samīreṇa — větrem; balīyasā — mocným; upasthitasya — zdržujícího se poblíž; me — Mě; śṛṅge — k rohu; nibadhnīhi — přivaž; mahā-ahinā — velkým hadem (Vāsukim).

Překlad

Když lodí budou zmítat silné větry, přivaž ji pomocí velkého hada Vāsukiho k Mému rohu, jelikož ti budu nablízku.

Verš

ahaṁ tvām ṛṣibhiḥ sārdhaṁ
saha-nāvam udanvati
vikarṣan vicariṣyāmi
yāvad brāhmī niśā prabho

Synonyma

aham — Já; tvām — k tobě; ṛṣibhiḥ — se všemi světci; sārdham — všechny dohromady; saha — s; nāvam — lodí; udanvati — na vodách zkázy; vikarṣan — spojující; vicariṣyāmi — budu cestovat; yāvat — dokud; brāhmī — Pána Brahmy; niśā — noc; prabho — ó králi.

Překlad

Budu cestovat vodami zkázy a potáhnu za sebou loď i s tebou a všemi ṛṣii, ó králi, dokud neskončí noční spánek Pána Brahmy.

Význam

Toto zpustošení ve skutečnosti nenastalo v noci Pána Brahmy, ale během jeho dne, neboť to bylo za vlády Cākṣuṣi Manua. Brahmova noc začíná, když jde Brahmā spát, ale čtrnáct Manuů, mezi něž patří i Cākṣuṣa Manu, se střídá během dne. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura proto ve svém komentáři uvádí, že Pán Brahmā sice prožíval den, ale svrchovanou vůlí Pána se mu chtělo na chvíli spát. Toto krátké období je pokládáno za Brahmovu noc. Podrobně to rozebírá Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Laghu-bhāgavatāmṛtě, a zde je stručný obsah jeho rozboru: Během vlády Svāyambhuvy Manua nastalo zničení, protože ho proklel Agastya Muni. O tomto zničení se zmiňuje Matsya Purāṇa. V období Cākṣuṣi Manua ze svrchované vůle Pána znenadání došlo k dalšímu zničení (pralaya). To uvádí Mārkaṇḍeya Ṛṣi v díle zvaném Viṣṇu-dharmottara. Zničení nenastává nutně na konci období každého Manua, ale na konci Cākṣuṣa- manvantary chtěl Nejvyšší Pán pomocí své matoucí energie Satyavratovi ukázat následky zničení. Takový je i názor Śrīly Śrīdhara Svāmīho. Laghu- bhāgavatāmṛta říká:

madhye manvantarasyaiva
muneḥ śāpān manuṁ prati
pralayo 'sau babhūveti
purāṇe kvacid īryate
ayam ākasmiko jātaś
cākṣuṣasyāntare manoḥ
pralayaḥ padmanābhasya
līlayeti ca kutracit
sarva-manvantarasyānte
pralayo niścitaṁ bhavet
viṣṇu-dharmottare tv etat
mārkaṇḍeyeṇa bhāṣitam
manor ante layo nāsti
manave ’darśi māyayā
viṣṇuneti bruvāṇais tu
svāmibhir naiṣa manyate

Verš

madīyaṁ mahimānaṁ ca
paraṁ brahmeti śabditam
vetsyasy anugṛhītaṁ me
sampraśnair vivṛtaṁ hṛdi

Synonyma

madīyam — týkající se Mě; mahimānam — slávu; ca — a; param brahma — Nejvyšší Brahman, Absolutní Pravda; iti — tímto způsobem; śabditam — oslavovaného; vetsyasi — pochopíš; anugṛhītam — obdarován přízní; me — Mnou; sampraśnaiḥ — díky dotazům; vivṛtam — dopodrobna vysvětleno; hṛdi — v srdci.

Překlad

Obdařím tě mnohými radami a hojnou přízní a díky tvým otázkám se vše o Mé slávě, známé jako paraṁ brahma, zjeví v tvém srdci. Tak o Mně budeš vědět všechno.”

Význam

Bhagavad-gītā (15.15) uvádí: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca — Nejvyšší Pán sídlí jako Paramātmā v srdci každého, a od Něho pocházejí vzpomínky, poznání i zapomnění. Zjevuje se úměrně tomu, nakolik se Mu člověk odevzdá. Ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. V citlivé spolupráci se Pán zjevuje úměrně našemu odevzdání. Co je vyjeveno tomu, kdo se odevzdá plně, se liší od toho, co je vyjeveno člověku, který se odevzdá jen zčásti. Každý se přirozeně odevzdává Nejvyšší Osobnosti Božství, buď přímo, či nepřímo. Podmíněná duše se odevzdává zákonům hmotné přírody, ale když se plně odevzdá Pánovi, hmotná příroda na ni již nepůsobí. Této plně odevzdané duši se dostane přímé přízně Nejvyšší Osobnosti Božství. Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te. Ten, kdo se plně odevzdal Pánu, se nebojí kvalit hmotné přírody, neboť vše je pouze expanzí Pánovy slávy (sarvaṁ khlav idaṁ brahma), která je oddanému postupně vyjevena a kterou zrealizuje. Pán je svrchovaně očistný (paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān). Čím více se oddaný očistí a čím více chce Nejvyššího znát, tím více se mu Pán vyjeví. Čistým oddaným je vyjeveno úplné poznání Brahmanu, Paramātmy a Bhagavāna. V Bhagavad- gītě (10.10) Pán říká:

teṣām evānukampārtham
aham ajñānajaṁ tamaḥ
nāśayāmy ātma-bhāvastho
jñāna-dīpena bhāsvatā

“Já, který dlím v jejich srdcích, jim projevuji zvláštní milost tím, že zářící lampou poznání rozptyluji temnotu zrozenou z nevědomosti.”

Verš

ittham ādiśya rājānaṁ
harir antaradhīyata
so ’nvavaikṣata taṁ kālaṁ
yaṁ hṛṣīkeśa ādiśat

Synonyma

ittham — jak bylo uvedeno výše; ādiśya — poučující; rājānam — krále (Satyavratu); hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; antaradhīyata — zmizel z onoho místa; saḥ — on (král); anvavaikṣata — začal vyčkávat; tam kālam — tu dobu; yam — kterou; hṛṣīka-īśaḥ — Pán Hṛṣīkeśa, Pán všech smyslů; ādiśat — popsal.

Překlad

Poté, co Nejvyšší Pán takto krále poučil, okamžitě zmizel. Král Satyavrata pak začal vyčkávat dobu, o které Pán mluvil.

Verš

āstīrya darbhān prāk-kūlān
rājarṣiḥ prāg-udaṅ-mukhaḥ
niṣasāda hareḥ pādau
cintayan matsya-rūpiṇaḥ

Synonyma

āstīrya — rozprostírající; darbhān — trávu kuśa; prāk-kūlān — vrchní část směřující na východ; rāja-ṛṣiḥ — Satyavrata, svatý král; prāk-udak-mukhaḥ — hledící na severovýchod (īśāna); niṣasāda — usedl; hareḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; pādau — o lotosových nohách; cintayan — meditující; matsya-rūpiṇaḥ — jenž přijal podobu ryby.

Překlad

Svatý král rozprostřel trávu kuśa tak, aby směřovala špičkami na východ, usedl na ni čelem k severovýchodu a začal meditovat o Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi, jenž přijal podobu ryby.

Verš

tataḥ samudra udvelaḥ
sarvataḥ plāvayan mahīm
vardhamāno mahā-meghair
varṣadbhiḥ samadṛśyata

Synonyma

tataḥ — potom; samudraḥ — oceán; udvelaḥ — přetékající; sarvataḥ — na všech stranách; plāvayan — zaplavující; mahīm — zemi; vardhamānaḥ — zvětšující se víc a víc; mahā-meghaiḥ — kvůli obrovským mrakům; varṣadbhiḥ — neustále sesílajícím déšť; samadṛśyata — král Satyavrata viděl.

Překlad

Obrovské mraky pak spustily nepřetržitý déšť, a oceán se čím dál víc rozvodňoval. Začal zaplavovat zemi a poté celý svět.

Verš

dhyāyan bhagavad-ādeśaṁ
dadṛśe nāvam āgatām
tām āruroha viprendrair
ādāyauṣadhi-vīrudhaḥ

Synonyma

dhyāyan — vzpomínající; bhagavat-ādeśam — pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství; dadṛśe — uviděl; nāvam — loď; āgatām — blížící se; tām — na palubu; āruroha — nastoupil; vipra-indraiḥ — se svatými brāhmaṇy; ādāya — beroucí; auṣadhi — byliny; vīrudhaḥ — a rostliny.

Překlad

Jak Satyavrata vzpomínal na pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství, uviděl blížící se loď. Shromáždil tedy byliny a rostliny a v doprovodu svatých brāhmaṇů nastoupil na palubu.

Verš

tam ūcur munayaḥ prītā
rājan dhyāyasva keśavam
sa vai naḥ saṅkaṭād asmād
avitā śaṁ vidhāsyati

Synonyma

tam — královi; ūcuḥ — řekli; munayaḥ — svatí brāhmaṇové; prītāḥ — potěšeni; rājan — ó králi; dhyāyasva — medituj; keśavam — o Nejvyšším Pánu, Keśavovi; saḥ — On; vai — jistě; naḥ — nás; saṅkaṭāt — před velkým nebezpečím; asmāt — jaké je teď vidět; avitā — zachrání; śam — dobro; vidhāsyati — zařídí.

Překlad

Svaté brāhmaṇy potěšilo královo počínání. Řekli mu: “Ó králi, medituj prosím o Nejvyšší Osobnosti Božství, Keśavovi. On nás zachrání před tímto hrozícím nebezpečím a postará se o naše blaho.”

Verš

so ’nudhyātas tato rājñā
prādurāsīn mahārṇave
eka-śṛṅga-dharo matsyo
haimo niyuta-yojanaḥ

Synonyma

saḥ — Pán; anudhyātaḥ — jenž byl objektem meditace; tataḥ — pak (po vyslechnutí svatých brāhmaṇů); rājñā — králem; prādurāsīt — objevil se (před ním); mahā-arṇave — v obrovském oceánu potopy; eka-śṛṅga-dharaḥ — s jedním rohem; matsyaḥ — velká ryba; haimaḥ — zlatá; niyuta-yojanaḥ — dlouhá 12 800 000 kilometrů.

Překlad

Zatímco král byl stále ponořen v meditaci o Nejvyšší Osobnosti Božství, v oceánu potopy se objevila velká zlatá ryba. Měla jeden roh a byla dvanáct miliónů osm set tisíc kilometrů dlouhá.

Verš

nibadhya nāvaṁ tac-chṛṅge
yathokto hariṇā purā
varatreṇāhinā tuṣṭas
tuṣṭāva madhusūdanam

Synonyma

nibadhya — když připoutal; nāvam — loď; tat-śṛṅge — k rohu té velké ryby; yathā-uktaḥ — jak poradil; hariṇā — Nejvyšší Pán; purā — dříve; varatreṇa — použitým jako provaz; ahinā — velkým hadem (jménem Vāsuki); tuṣṭaḥ — potěšen; tuṣṭāva — uspokojil; madhusūdanam — Nejvyššího Pána, hubitele Madhua.

Překlad

Podle pokynů, které dříve dostal od Nejvyšší Osobnosti Božství, král připoutal loď k rybímu rohu, přičemž jako provazu použil hada Vāsukiho. Spokojen se pak začal k Pánovi modlit.

Verš

śrī-rājovāca
anādy-avidyopahatātma-saṁvidas
tan-mūla-saṁsāra-pariśramāturāḥ
yadṛcchayopasṛtā yam āpnuyur
vimuktido naḥ paramo gurur bhavān

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král se modlil; anādi — odnepaměti; avidyā — působením nevědomosti; upahata — ztracené; ātma-saṁvidaḥ — poznání o vlastním já; tat — to je; mūla — kořen; saṁsāra — hmotné otroctví; pariśrama — plné strastí a těžké práce; āturāḥ — utrpení; yadṛcchayā — svrchovanou vůlí; upasṛtāḥ — obdařený přízní ācāryi; yam — Nejvyšší Osobnost Božství; āpnuyuḥ — může dosáhnout; vimukti-daḥ — proces vedoucí k osvobození; naḥ — náš; paramaḥ — nejvyšší; guruḥ — duchovní mistr; bhavān — Ty.

Překlad

Král pravil: “Ti, kdo již odnepaměti postrádají poznání o svém vlastním já a jsou kvůli této nevědomosti pohrouženi v hmotném, podmíněném životě plném utrpení, díky milosti Pána dostávají příležitost setkat se s Pánovým oddaným. Tohoto Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, pokládám za nejvyššího duchovního mistra.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je nejvyšším duchovním mistrem. Nejvyšší Pán ví vše o utrpení podmíněné duše, a proto se v tomto hmotném světě zjevuje — někdy osobně, někdy jako inkarnace a jindy pověří určitou živou bytost, aby jednala v Jeho zastoupení. V každém případě je však On původním duchovním mistrem, který dává podmíněným duším, trpícím v hmotném světě, osvícení. Stále se mnoha způsoby snaží podmíněným duším pomáhat, a proto je zde osloven jako paramo gurur bhavān. Rovněž zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství, který šíří vědomí Kṛṣṇy, je veden Pánem, aby správně plnil Jeho nařízení. Taková osoba sice může vypadat jako úplně obyčejná lidská bytost, ale jelikož zastupuje Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyššího duchovního mistra, není správné ji přehlížet jako obyčejného člověka. Proto je řečeno: ācāryaṁ māṁ vijānīyāt — ācāryu, který jedná jménem Nejvyšší Osobnosti Božství, je třeba považovat za rovného samotnému Nejvyššímu Pánu.

sākṣād dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura doporučil, aby byl duchovní mistr jednající v zastoupení Nejvyššího Pána uctíván jako rovný Nejvyššímu Pánu. Je totiž Pánovým nejdůvěrnějším služebníkem, který šíří Pánovo poselství pro dobro podmíněných duší, uvězněných v hmotném světě.

Verš

jano ’budho ’yaṁ nija-karma-bandhanaḥ
sukhecchayā karma samīhate ’sukham
yat-sevayā tāṁ vidhunoty asan-matiṁ
granthiṁ sa bhindyād dhṛdayaṁ sa no guruḥ

Synonyma

janaḥ — podmíněná duše podléhající zrození a smrti; abudhaḥ — pošetilá, neboť pokládá tělo za vlastní já; ayam — ona; nija-karma-bandhanaḥ — v důsledku svého hříšného jednání přijímá různá těla; sukha-icchayā — toužící po štěstí v hmotném světě; karma — materialistické činnosti; samīhate — plánuje; asukham — ale vede to jen k neštěstí; yat-sevayā — službou jemuž; tām — zapletení do karmy; vidhunoti — očistí; asat-matim — nečisté uvažování (pokládání těla za vlastní já); granthim — pevný uzel; saḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; bhindyāt — přeseknutý; hṛdayam — v srdci; saḥ — On (Pán); naḥ — náš; guruḥ — svrchovaný duchovní učitel.

Překlad

Pošetilá podmíněná duše vykonává plodonosné činnosti s nadějí, že bude v tomto hmotném světě šťastná, ale výsledkem je pouze utrpení. Službou Nejvyšší Osobnosti Božství se však od této nepatřičné touhy po štěstí oprostí. Kéž můj svrchovaný duchovní učitel přesekne uzel falešných tužeb v mém srdci!

Význam

Při hledání hmotného štěstí se živá bytost věnuje plodonosným činnostem, které ji ve skutečnosti přivádějí do hmotného neštěstí. Ona to ale neví, a proto se říká, že je pod vlivem nevědomosti, avidyi. S falešnými nadějemi na štěstí si plánuje nejrůznější hmotná jednání. Zde se Mahārāja Satyavrata modlí, aby Pán přesekl tento pevný uzel představ o falešném štěstí, a tak se stal jeho svrchovaným duchovním učitelem.

Verš

yat-sevayāgner iva rudra-rodanaṁ
pumān vijahyān malam ātmanas tamaḥ
bhajeta varṇaṁ nijam eṣa so ’vyayo
bhūyāt sa īśaḥ paramo guror guruḥ

Synonyma

yat-sevayā — Nejvyšší Pán, službou jemuž; agneḥ — ve styku s ohněm; iva — jako je tomu; rudra-rodanam — kus stříbra či zlata se očistí; pumān — osoba; vijahyāt — může se zbavit; malam — všech nečistot hmotné existence; ātmanaḥ — své; tamaḥ — kvalita nevědomosti, pod jejímž vlivem jedná zbožně a bezbožně; bhajeta — může obnovit; varṇam — svou původní totožnost; nijam — vlastní; eṣaḥ — takový; saḥ — On; avyayaḥ — nevyčerpatelný; bhūyāt — nechť se stane; saḥ — On; īśaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; paramaḥ — nejvyšší; guroḥ guruḥ — duchovní mistr všech ostatních duchovních mistrů.

Překlad

Ten, kdo se chce vymanit z hmotného zapletení, by se měl rozhodnout pro službu Nejvyšší Osobnosti Božství a zbavit se znečištění nevědomostí, jež se projevuje ve zbožném a bezbožném jednání. Tím znovu získá svou původní totožnost, tak jako se hrouda zlata či stříbra očistí od veškeré špíny ve styku s ohněm. Kéž se tento nevyčerpatelný Nejvyšší Pán, původní duchovní učitel všech ostatních duchovních učitelů, stane naším duchovním mistrem!

Význam

Účelem lidského života je podrobit se askezi a tím očistit svou existenci. Tapo divyaṁ putrakā yena sattvaṁ śuddhyet. Živá bytost zůstává uvězněna v koloběhu zrození a smrti kvůli svému znečištění kvalitami hmotné přírody (kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya sad-asad-yoni-janmasu). Cílem lidského života tedy je se očistit, a tak odkrýt svou duchovní podobu a vymanit se z koloběhu zrození a smrti. Doporučenou očistnou metodou je oddaná služba Pánu. K seberealizaci směřují různé procesy, jako je karma, jñāna a yoga, ale procesu oddané služby se žádný z nich nevyrovná. Zlato a stříbro nestačí omýt, abychom odstranili všechny nečistoty; je třeba je vložit do ohně. Stejně tak nemůže živá bytost odkrýt svou původní totožnost pomocí karmy, jñāny či yogy, ale jedině oddanou službou (yat-sevayā). Rozvoj spekulativního poznání ani jógové cviky v tom nikomu nepomohou.

Slovo varṇam označuje záři naší původní totožnosti. Původní lesk zlata či stříbra je velice jasný. Původní záře živé bytosti, která je částí sac- cid-ānanda-vigrahy, se podobá záři ānandy neboli radosti. Ānandamayo 'bhyāsāt. Každá živá bytost má právo být ānandamaya, plná radosti, neboť je částí sac-cid-ānanda-vigrahy, Kṛṣṇy. Proč by měla trpět kvůli znečištění hmotnými kvalitami přírody? Měla by se očistit a znovu nabýt své svarūpy, původní totožnosti. Toho lze však dosáhnout pouze oddanou službou. Proto bychom měli přijmout pokyny Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je zde popsán jako guroḥ guruḥ, duchovní mistr všech ostatních duchovních mistrů.

I když se nám nemusí poštěstit, abychom se setkali osobně s Nejvyšším Pánem, Pánův zástupce je na stejné úrovni jako samotný Pán, protože neříká nic, co by neřekl On. Śrī Caitanya Mahāprabhu dává tuto definici gurua: yāre dekha, tāre kaha ’kṛṣṇa'-upadeśa — pravý guru je ten, kdo svému žákovi radí v přísném souladu s principy, jež vyslovil Kṛṣṇa. Pravý guru je ten, kdo přijímá Kṛṣṇu za svého gurua. To je systém zvaný guru- paramparā. Původní guru je Vyāsadeva, protože sestavil Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam, jejichž celý obsah se pojí s Kṛṣṇou. Proto se guru- pūjā nazývá Vyāsa-pūjā. Úplně původním guruem je Kṛṣṇa, Jeho žákem je Nārada, který má za žáka Vyāsu, a takto se postupně dostáváme do styku s guru-paramparou. Nikdo se nemůže stát guruem, aniž by věděl, co Osobnost Božství Kṛṣṇa či Jeho inkarnace chce. Misí gurua je mise Nejvyšší Osobnosti Božství: rozšířit vědomí Kṛṣṇy po celém světě.

Verš

na yat-prasādāyuta-bhāga-leśam
anye ca devā guravo janāḥ svayam
kartuṁ sametāḥ prabhavanti puṁsas
tam īśvaraṁ tvāṁ śaraṇaṁ prapadye

Synonyma

na — ne; yat-prasāda — milosti Nejvyšší Osobnosti Božství; ayuta-bhāga- leśam — jen jedna desetitisícina; anye — jiní; ca — také; devāḥ — dokonce i polobozi; guravaḥ — takzvaní guruové; janāḥ — lidé celkově; svayam — osobně; kartum — konat; sametāḥ — všichni dohromady; prabhavanti — mohou kdy být stejně schopni; puṁsaḥ — Nejvyšší Osobností Božství; tam — Jemu; īśvaram — Nejvyššímu Pánovi; tvām — Tobě; śaraṇam — útočišti; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

Ani všichni polobozi, ani takzvaní guruové, ani všichni ostatní lidé—ať samostatně či společně — nemohou udělit milost, která by se vyrovnala byť jen jedné desetitisícině Tvé milosti. Proto chci přijmout útočiště u Tvých lotosových nohou.

Význam

V písmech je řečeno: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ — obyčejní lidé, pohánění hmotnými touhami, uctívají polobohy, aby okamžitě získali své vytoužené výsledky. Obvykle se nestávají oddanými Pána Viṣṇua, protože Pán Viṣṇu nikdy nejedná jako sluha svého oddaného. Śrī Viṣṇu nedává oddanému taková požehnání, která by vytvářela touhu po dalších požehnáních. Uctíváním polobohů je možné získat vytoužené výsledky, ale jak je uvedeno v Bhagavad-gītě: antavat tu phalaṁ teṣāṁ tad bhavaty alpa-medhasām — všechna, byť i sebevětší požehnání, jež lze získat od polobohů, jsou dočasná. Polobozi sami jsou dočasní, a proto jsou dočasná i jejich požehnání a nemají žádnou trvalou hodnotu. Ti, kdo po nich touží, nemají dostatečné poznání (tad bhavaty alpa-medhasām). Požehnání Pána Viṣṇua jsou jiného druhu. Díky Jeho milosti je možné se zcela zbavit hmotného znečištění a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Proto se požehnání daná polobohy nemohou srovnávat ani s jednou desetitisícinou požehnání Pána. Nikdo tedy nemá usilovat o požehnání polobohů či falešných guruů, ale pouze o požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán říká v Bhagavad-gītě (18.66):

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.” To je největší možné požehnání.

Verš

acakṣur andhasya yathāgraṇīḥ kṛtas
tathā janasyāviduṣo ’budho guruḥ
tvam arka-dṛk sarva-dṛśāṁ samīkṣaṇo
vṛto gurur naḥ sva-gatiṁ bubhutsatām

Synonyma

acakṣuḥ — ten, kdo postrádá zrak; andhasya — pro takového slepce; yathā — jako; agraṇīḥ — vůdce, který jde jako první; kṛtaḥ — přijatý; tathā — podobně; janasya — takový člověk; aviduṣaḥ — který nezná cíl života; abudhaḥ — pošetilý darebák; guruḥ — duchovní učitel; tvam — Ty, Pane; arka-dṛk — zjevuješ se jako slunce; sarva-dṛśām — všechny zdroje poznání; samīkṣaṇaḥ — ten, kdo dokonale vidí; vṛtaḥ — přijatý; guruḥ — duchovní učitel; naḥ — náš; sva-gatim — ten, kdo zná svůj skutečný zájem; bubhutsatām — taková osvícená osoba.

Překlad

Tak jako slepec přijme jiného slepce za svého vůdce, tak i lidé, kteří neznají cíl života, přijmou za svého gurua nějakého pošetilého darebáka. My však máme zájem o seberealizaci. Proto přijímáme za svého duchovního mistra Tebe, Nejvyšší Osobnost Božství, neboť Ty vidíš na všechny strany a jsi vševědoucí jako slunce.

Význam

Podmíněná duše, zahalená v nevědomosti, nezná cíl života, a proto přijme za gurua toho, kdo dokáže žonglovat se slovy a předvést nějaká kouzla, jež hlupákovi připadají úžasná. Někdy se stává, že hloupí lidé přijímají někoho za gurua jenom proto, že dovede mystickou jógovou silou vytvořit trochu zlata. Z nedostatku poznání nedovedou tito žáci posoudit, zda schopnost vytvářet zlato je skutečně znakem gurua. Proč potom nepřijmou Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu, který vytváří nespočet zlatých dolů? Ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate. Všechny zlaté doly jsou tvořeny energií Nejvyšší Osobnosti Božství. Proč tedy přijímat kouzelníka, který dovede vytvořit jen malý kousek zlata? Takové guruy přijímají ti, kdo jsou slepí a neznají cíl života. Mahārāja Satyavrata však cíl života znal. Znal Nejvyšší Osobnost Božství, a proto přijal Pána za svého gurua. Pán říká: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te — “Ten, kdo se Mi odevzdá, se může vysvobodit se ze zajetí māyi .” Úkolem gurua tedy je učit svého žáka, že chce-li se vysvobodit z hmotného zajetí, musí se odevzdat Nejvyšší Osobnosti Božství. To je znakem gurua. Totéž učil Śrī Caitanya Mahāprabhu: yāre dekha, tāre kaha ’kṛṣṇa'-upadeśa. Jinými slovy — nikdo by neměl přijímat gurua, který se nedrží pokynů Pána Kṛṣṇy.

Verš

jano janasyādiśate ’satīṁ gatiṁ
yayā prapadyeta duratyayaṁ tamaḥ
tvaṁ tv avyayaṁ jñānam amogham añjasā
prapadyate yena jano nijaṁ padam

Synonyma

janaḥ — člověk, který není pravým guruem (obyčejný člověk); janasya — obyčejného člověka, který nezná cíl života; ādiśate — poučuje; asatīm — nestálý, hmotný; gatim — cíl života; yayā — na základě tohoto poznání; prapadyeta — odevzdá se; duratyayam — nepřekonatelné; tamaḥ — nevědomosti; tvam — Ty, Pane; tu — ale; avyayam — nezničitelné; jñānam — poznání; amogham — bez hmotného znečištění; añjasā — záhy; prapadyate — získá; yena — díky tomuto poznání; janaḥ — člověk; nijam — své vlastní; padam — původní postavení.

Překlad

Materialistický falešný guru poučuje své materialistické žáky o hospodářském pokroku a smyslovém požitku, a pošetilí žáci na základě těchto pokynů pokračují ve svém materialistickém životě plném nevědomosti. Ty, Pane, však dáváš věčné poznání a inteligentní člověk, jenž ho přijme, brzy dosáhne svého původního přirozeného postavení.

Význam

Takzvaní guruové poučují své žáky, jak dosáhnout hmotného zisku. Jeden guru radí, že člověk má meditovat tak, aby stále lépe a lépe věděl, jak se starat o udržování těla pro smyslový požitek. Jiný guru učí, že konečným cílem života je sex a že mu má každý holdovat, jak nejlépe dovede. To jsou pokyny pošetilých guruů, kvůli nimž živá bytost nadále zůstává v hmotném světě a zakouší strasti, které se s tím pojí. Pokud je ale natolik inteligentní, že přijme pokyny od Nejvyšší Osobnosti Božství—jak jsou uvedeny v Bhagavad-gītě nebo v sánkhjové filozofii Pána Kapiladeva — může velice brzy dosáhnout vysvobození a původního duchovního postavení. Významná jsou zde slova nijaṁ padam. Živá bytost má jako nedílná část Nejvyšší Osobnosti Božství vrozené právo žít na Vaikuṇṭhaloce — v duchovním světě — kde není úzkosti. Každý by měl proto následovat pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Pak se stane to, o čem hovoří Bhagavad-gītā: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna — že se po opuštění těla vrátí domů, zpátky k Bohu. Pán žije v duchovním světě ve své původní osobní podobě a oddaný, který se řídí Jeho pokyny, dospěje k Němu (mām eti). Jako duchovní osoba se vrátí k Pánu, Osobnosti Božství, a bude si s Ním hrát nebo tancovat. To je konečný cíl života.

Verš

tvaṁ sarva-lokasya suhṛt priyeśvaro
hy ātmā gurur jñānam abhīṣṭa-siddhiḥ
tathāpi loko na bhavantam andha-dhīr
jānāti santaṁ hṛdi baddha-kāmaḥ

Synonyma

tvam — Ty, můj milý Pane; sarva-lokasya — všech planet a jejich obyvatel; suhṛt — nejlepší přítel; priya — nejdražší; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; hi — také; ātmā — nejvyšší duše; guruḥ — svrchovaný učitel; jñānam — nejvyšší poznání; abhīṣṭa-siddhiḥ — splnění všech tužeb; tathā api — přesto; lokaḥ — osoby; na — ne; bhavantam — Tebe; andha-dhīḥ — kvůli zaslepené inteligenci; jānāti — mohou znát; santam — setrvávajícího; hṛdi — v srdci; baddha-kāmaḥ — kvůli pomatenosti hmotným chtíčem.

Překlad

Můj Pane, jsi svrchovaným dobrodincem všech, nejdražším přítelem, vládcem, Nadduší, nejvyšším učitelem a tím, kdo uděluje nejvyšší poznání a plní všechny touhy. Přestože však sídlíš v srdci, pošetilci Tě kvůli chtivým touhám ve svých srdcích nemohou znát.

Význam

Zde je vysvětlena příčina pošetilosti. I když Pán sídlí v srdci každé živé bytosti (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati), podmíněná duše v tomto světě je plná hmotného chtíče, a tudíž nemůže znát Nejvyšší Osobnost Božství. Tato pošetilost způsobuje, že člověk nedokáže přijmout Pánovy pokyny, přestože je Pán připravený učit každého zvenčí i zevnitř. Kṛṣṇa sám říká: dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te. Může nám dávat pokyny k oddané službě, pomocí níž se lze vrátit domů, zpátky k Bohu. Lidé se však bohužel této oddané službě vyhýbají. Pán sídlí v srdci každého a může každému dát všechny pokyny potřebné k návratu zpátky k Bohu, ale pod vlivem chtivých tužeb se člověk raději věnuje materialistickým činnostem a Pánovi neslouží. Proto je připraven o hodnotu obsaženou v Pánových pokynech. Mentální spekulací můžeme pochopit, že nejsme tělo, nýbrž duše, ale dokud se nezaměstnáme oddanou službou, nikdy nenaplníme skutečný smysl života. Skutečným smyslem života je vrátit se domů, zpátky k Bohu, kde můžeme žít s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, hrát si s Pánem, tancovat a jíst s Ním. To jsou různé podoby ānandy, duchovního štěstí v rámci duchovní rozmanitosti. Pomocí spekulativního poznání sice lze dospět na úroveň brahma-bhūta a porozumět své duchovní totožnosti, ale bez poznání Nejvyšší Osobnosti Božství nelze okusit duchovní život. To je zde naznačeno slovem abhīṣṭa- siddhiḥ. Konečného cíle života můžeme dosáhnout jedině oddanou službou Pánu. Pán nám pak bude dávat vhodné pokyny, jak dospět zpátky domů, zpátky k Bohu.

Verš

tvaṁ tvām ahaṁ deva-varaṁ vareṇyaṁ
prapadya īśaṁ pratibodhanāya
chindhy artha-dīpair bhagavan vacobhir
granthīn hṛdayyān vivṛṇu svam okaḥ

Synonyma

tvam — jak jsi vznešený; tvām — Tobě; aham — já; deva-varam — uctívanému polobohy; vareṇyam — největšímu ze všech; prapadye — zcela se odevzdávám; īśam — nejvyššímu vládci; pratibodhanāya — pro pochopení skutečného smyslu života; chindhi — přesekej; artha-dīpaiḥ — světlem smysluplných pokynů; bhagavan — ó Nejvyšší Pane; vacobhiḥ — svými slovy; granthīn — uzly; hṛdayyān — utažené v mém srdci; vivṛṇu — prosím vysvětli; svam okaḥ — cíl mého života.

Překlad

Ó Nejvyšší Pane, pro dosažení seberealizace se odevzdávám Tobě, jenž jsi uctíván polobohy jako nejvyšší vládce všeho. Svými pokyny o smyslu života prosím přesekni uzel v mém srdci a zjev mi můj životní cíl.”

Význam

Někdy slyšíme námitky, že lidé nevědí, kdo je duchovní mistr, a že najít takového duchovního učitele, který nás může osvítit ohledně životního cíle, je velmi obtížné. V odpověď na všechny tyto otázky nám král Satyavrata ukazuje, jak přijmout Nejvyšší Osobnost Božství za pravého duchovního mistra. Nejvyšší Pán dal v Bhagavad-gītě dokonalé pokyny, jak nakládat se vším v tomto hmotném světě a jak se vrátit domů, zpátky k Bohu. Člověk by se proto neměl nechat svést takzvanými guruy, kteří jsou ve skutečnosti darebáci a hlupáci. Místo toho by měl vidět jako gurua či učitele přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Pochopit Bhagavad-gītu bez pomoci gurua je však složité. Proto guru přichází v systému parampary. Nejvyšší Osobnost Božství v Bhagavad-gītě (4.34) doporučuje:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

“Snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a zároveň mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, jelikož vidí pravdu.” Arjunu učil přímo Pán Kṛṣṇa, a proto je Arjuna tattva-darśī neboli guru. Arjuna uznal Nejvyšší Osobnost Božství (paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān). Po vzoru Śrī Arjuny, přímého oddaného Pána, má každý uznat svrchovanost Pána Kṛṣṇy, kterou potvrdil Vyāsa, Devala, Asita, Nārada, později význační ācāryové — Rāmānujācārya, Madhvācārya, Nimbārka a Viṣṇusvāmī — a ještě později největší ācārya, Śrī Caitanya Mahāprabhu. Co je na tom pak těžkého, vyhledat gurua? Je-li člověk upřímný, může gurua nalézt a všemu se naučit. Měl by mu naslouchat a zjistit, co je cílem života. Mahārāja Satyavrata nám zde ukazuje chování mahājany. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ. Člověk by se měl odevzdat Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství (daśāvatāra), a učit se od Něho o duchovním světě a smyslu života.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktavantaṁ nṛpatiṁ
bhagavān ādi-pūruṣaḥ
matsya-rūpī mahāmbhodhau
viharaṁs tattvam abravīt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; uktavantam — osloven Mahārājem Satyavratou; nṛpatim — králi; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ādi-pūruṣaḥ — původní osoba; matsya-rūpī — jenž přijal podobu ryby; mahā-ambhodhau — ve vodách potopy; viharan — zatímco se pohyboval; tattvam abravīt — vysvětlil Absolutní Pravdu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když se Satyavrata takto modlil k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž přijal podobu ryby, Pán mu při svém putování vodami potopy vysvětlil Absolutní Pravdu.

Verš

purāṇa-saṁhitāṁ divyāṁ
sāṅkhya-yoga-kriyāvatīm
satyavratasya rājarṣer
ātma-guhyam aśeṣataḥ

Synonyma

purāṇa — náměty vyložené v Purāṇách, příbězích z dávné historie, zvláště v Matsya Purāṇě; saṁhitām — védské pokyny obsažené v Brahma- saṁhitě a dalších saṁhitách; divyām — transcendentální spisy; sāṅkhya — filozofická sāṅkhya-yoga; yoga — nauka o seberealizaci neboli bhakti- yoga; kriyāvatīm — prakticky uplatněná v životě; satyavratasya — krále Satyavraty; rāja-ṛṣeḥ — vznešený král a světec; ātma-guhyam — veškerá tajemství seberealizace; aśeṣataḥ — se všemi odvětvími.

Překlad

Takto vyložil Nejvyšší Pán králi Satyavratovi duchovní vědu zvanou sāṅkhya-yoga, pomocí které lze rozlišovat mezi hmotou a duší (tedy bhakti-yogu), a zároveň i pokyny obsažené v Purāṇách a Saṁhitách. Prostřednictvím všech těchto spisů Pán popsal sám sebe.

Verš

aśrauṣīd ṛṣibhiḥ sākam
ātma-tattvam asaṁśayam
nāvy āsīno bhagavatā
proktaṁ brahma sanātanam

Synonyma

aśrauṣīt — vyslechl; ṛṣibhiḥ — velkými světci; sākam — s; ātma-tattvam — nauku o seberealizaci; asaṁśayam — bez jediné pochyby (jelikož ji vyslovil Nejvyšší Pán); nāvi āsīnaḥ — sedící na lodi; bhagavatā — Nejvyšší Osobností Božství; proktam — vysvětlenou; brahma — veškerou transcendentální literaturu; sanātanam — věčně existující.

Překlad

Král Satyavrata a velcí světci sedíce na lodi naslouchali pokynům Nejvyšší Osobnosti Božství o seberealizaci. Všechny tyto pokyny byly součástí věčné védské literatury (brahma). Král a mudrci tedy neměli žádné pochyby ohledně Absolutní Pravdy.

Verš

atīta-pralayāpāya
utthitāya sa vedhase
hatvāsuraṁ hayagrīvaṁ
vedān pratyāharad dhariḥ

Synonyma

atīta — postoupil; pralaya-apāye — na konci potopy; utthitāya — aby ho probral ze spánku; saḥ — Nejvyšší Pán; vedhase — Pánu Brahmovi; hatvā — po zabití; asuram — démona; hayagrīvam — jménem Hayagrīva; vedān — všechny védské záznamy; pratyāharat — předal; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Na konci dřívější potopy (během období Svāyambhuvy Manua) zabil Nejvyšší Pán démona Hayagrīvu a předal veškerá védská písma Pánu Brahmovi, když se Brahmā probudil ze spánku.

Verš

sa tu satyavrato rājā
jñāna-vijñāna-saṁyutaḥ
viṣṇoḥ prasādāt kalpe ’sminn
āsīd vaivasvato manuḥ

Synonyma

saḥ — on; tu — jistě; satyavrataḥ — Satyavrata; rājā — král; jñāna-vijñāna- saṁyutaḥ — osvícený úplným poznáním a jeho praktickým uplatněním; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; prasādāt — milostí; kalpe asmin — v současném období (jemuž vládne Vaivasvata Manu); āsīt — stal se; vaivasvataḥ manuḥ — Vaivasvata Manu.

Překlad

Král Satyavrata byl milostí Pána Viṣṇua osvícen veškerým védským poznáním a v současném období se narodil jako Vaivasvata Manu, syn boha Slunce.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura předkládá svůj názor, že Satyavrata žil v Cākṣuṣa-manvantaře. Po jejím skončení začalo období Vaivasvaty Manua. Milostí Pána Viṣṇua dostal Satyavrata pokyny od druhé rybí inkarnace, a tak byl osvícen úplným duchovním poznáním.

Verš

satyavratasya rājarṣer
māyā-matsyasya śārṅgiṇaḥ
saṁvādaṁ mahad-ākhyānaṁ
śrutvā mucyeta kilbiṣāt

Synonyma

satyavratasya — krále Satyavraty; rāja-ṛṣeḥ — vznešeného krále; māyā- matsyasya — a rybí inkarnace; śārṅgiṇaḥ — jež měla na hlavě roh; saṁvādam — popis či jednání; mahat-ākhyānam — významný příběh; śrutvā — kdo vyslechne; mucyeta — je zbaven; kilbiṣāt — všech reakcí za hříšné činy.

Překlad

Tento příběh pojednávající o vznešeném králi Satyavratovi a rybí inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, je významným transcendentálním vyprávěním. Každý, kdo toto vyprávění vyslechne, se zbaví reakcí za hříšný život.

Verš

avatāraṁ harer yo ’yaṁ
kīrtayed anvahaṁ naraḥ
saṅkalpās tasya sidhyanti
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyma

avatāram — inkarnace; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; yaḥ — každý, kdo; ayam — on; kīrtayet — vypráví a opěvuje; anvaham — denně; naraḥ — ten člověk; saṅkalpāḥ — všechny cíle; tasya — jeho; sidhyanti — budou úspěšně dosaženy; saḥ — ten člověk; yāti — vrátí se; paramām gatim — zpátky domů k Bohu, do nejvyššího sídla.

Překlad

Ten, kdo vypráví tento příběh o inkarnaci Matsyi a králi Satyavratovi, dosáhne všech svých cílů a bezpochyby se vrátí domů, zpátky k Bohu.

Verš

pralaya-payasi dhātuḥ supta-śakter mukhebhyaḥ
śruti-gaṇam apanītaṁ pratyupādatta hatvā
ditijam akathayad yo brahma satyavratānāṁ
tam aham akhila-hetuṁ jihma-mīnaṁ nato ’smi

Synonyma

pralaya-payasi — ve vodách potopy; dhātuḥ — Pánu Brahmovi; supta- śakteḥ — který byl netečný, jelikož spal; mukhebhyaḥ — z úst; śruti-gaṇam — védská písma; apanītam — ukradené; pratyupādatta — vrátil mu; hatvā — po zabití; ditijam — velkého démona; akathayat — vysvětlil; yaḥ — ten, kdo; brahma — védské poznání; satyavratānām — pro osvícení Satyavraty a vznešených světců; tam — Jemu; aham — já; akhila-hetum — příčině všech příčin; jihma-mīnam — vypadající jako velká ryba a předstírající, že jí je; nataḥ asmi — s úctou se klaním.

Překlad

S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu, jenž předstíral, že je obrovskou rybou, jenž vrátil Pánu Brahmovi po jeho procitnutí védská písma a jenž králi Satyavratovi a velkým světcům vyložil podstatu védských písem.

Význam

To je shrnutí setkání Satyavraty s rybí inkarnací Pána Viṣṇua. Záměrem Pána Viṣṇua bylo vzít všechna védská písma démonu Hayagrīvovi a vrátit je Pánu Brahmovi. Shodou okolností Pán ze své bezpříčinné milosti hovořil se Satyavratou. Slovo satyavratānām je významné, neboť vyjadřuje, že lidé na úrovni Satyavraty mohou přijmout poznání Véd, jak je předal Nejvyšší Pán. Vše, co Nejvyšší Pán vysloví, je uznáváno jako Veda. Bhagavad-gītā uvádí: vedānta-kṛd veda-vit — Nejvyšší Osobnost Božství je tím, kdo sestavil veškeré védské poznání a kdo zná smysl Véd. Proto každý, kdo přijme poznání předané Nejvyšší Osobností Božství, Kṛṣṇou, z Bhagavad-gīty takové, jaká je, ví, co je smyslem Véd (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ). Védské poznání nelze pochopit s pomocí lidí kategorie veda-vāda-ratāḥ, kteří čtou Védy a vykládají si je po svém. Védy je třeba přijmout od Nejvyšší Osobnosti Božství.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvacáté čtvrté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Matsya, rybí inkarnace Pána”.

— Tento komentář byl dokončen milostí Nejvyšší Osobnosti Božství a předchozích ācāryů dnes, 1. září 1976, na Rādhāṣṭamī, v našem středisku v Novém Dillí. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká: tāṅdera caraṇa sevi bhakta-sane vāsa janame janame haya, ei abhilāṣa. Pokouším se předložit Śrīmad-Bhāgavatam v anglickém jazyce na pokyn mého duchovního mistra, Śrīmad Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura, a jeho milostí práce na překladu postupně pokračuje. Velice mi v tom pomáhají evropští a američtí oddaní, kteří se připojili k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Doufáme proto, že tento velký úkol bude dokončen dříve, než opustím tento svět. Sláva Śrī Guruovi a Śrī Gaurāṅgovi!

KONEC OSMÉHO ZPĚVU