Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.15.59

Verš

kṣity-ādīnām ihārthānāṁ
chāyā na katamāpi hi
na saṅghāto vikāro ’pi
na pṛthaṅ nānvito mṛṣā

Synonyma

kṣiti-ādīnām — pěti prvků, počínaje zemí; iha — v tomto světě; arthānām — těchto pěti prvků; chāyā — stín; na — ani; katamā — který jejich; api — skutečně; hi — jistě; na — ani; saṅghātaḥ — kombinace; vikāraḥ — transformace; api — ačkoliv; na pṛthak — ne oddělené; na anvitaḥ — ani tkvící v; mṛṣā — žádné takové teorie nemají opodstatnění.

Překlad

V tomto světě existuje pět prvků — země, voda, oheň, vzduch a éter—ale tělo není ani jejich odrazem, ani kombinací či transformací. Jelikož tělo a jeho složky nejsou ani odlišené, ani sloučené, všechny takové teorie jsou neopodstatněné.

Význam

Les je přeměněná země, ale jeden strom nezávisí na druhém stromu — je-li jeden pokácen, neznamená to, že jsou pokáceny i ostatní. Les tedy není ani kombinací, ani transformací stromů. Nejlepší vysvětlení dává sám Kṛṣṇa:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

“Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.” (Bg. 9.4) Vše je expanzí Kṛṣṇovy energie. Je řečeno: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate — Pán má mnohé energie, které se projevují různými způsoby. Energie existují a Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, existuje současně s nimi; vše je Jeho energií, a je tedy se vším totožný a zároveň se od všeho liší. Naše spekulativní teorie, že ātmā, životní síla, je kombinací hmoty, že hmota je transformací duše nebo že tělo je částí duše, jsou neopodstatněné.

Jelikož všechny Pánovy energie existují současně, je třeba poznat Nejvyšší Osobnost Božství. Přestože je ale Pán vším, není přítomný ve všem. Musíme Ho uctívat v Jeho původní podobě Kṛṣṇy. Může se také představit v kterékoliv ze svých expandovaných energií. Když uctíváme Jeho Božstvo v chrámu, vypadá jako kámen nebo dřevo. Nejvyšší Pán však nemá hmotné tělo, a proto není kamenem ani dřevem. Přesto se od Něho kámen a dřevo neliší. Uctíváním kamene či dřeva nezískáme nic, ale když kámen a dřevo zastupují původní podobu Pána, uctívání Božstva nám přinese vytoužený výsledek. To je doloženo filozofií Śrī Caitanyi Mahāprabhua (acintya-bhedābheda), která vysvětluje, jak se Pán může kdekoliv zjevit v podobě své energie, aby přijímal službu oddaného.