Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.1.2

Verš

pravṛtti-lakṣaṇaś caiva
traiguṇya-viṣayo mune
yo ’sāv alīna-prakṛter
guṇa-sargaḥ punaḥ punaḥ

Synonyma

pravṛtti — sklony; lakṣaṇaḥ — charakterizované; ca — též; eva — vskutku; trai-guṇya — tři kvality přírody; viṣayaḥ — jež má za cíl; mune — ó velký mudrci; yaḥ — které; asau — to; alīna-prakṛteḥ — toho, kdo není vysvobozen ze spárů māyi; guṇa-sargaḥ — kde dochází ke stvoření hmotných těl; punaḥ punaḥ — znovu a znovu.

Překlad

Ó velký mudrci Śukadeve Gosvāmī, dokud se živá bytost nezbaví nákazy hmotných kvalit přírody, získává různé druhy těl, v nichž si má užívat nebo trpět, a podle daného těla má různé sklony. Tím, že se těmito sklony nechává vést, putuje cestou zvanou pravṛtti-mārga, po níž může dosáhnout nebeských planet, jak jsi již vyložil (ve třetím zpěvu).

Význam

Pán Kṛṣṇa vysvětluje v Bhagavad-gītě (9.25):

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām

“Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy; ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům; ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mě, budou žít se Mnou.” Živé bytosti mají pod vlivem různých kvalit přírody různé sklony, a tak se kvalifikují pro dosažení různých cílů. Dokud živou bytost přitahuje hmotný svět, chce kvůli této připoutanosti dosáhnout nebeských planet. Nejvyšší Osobnost Božství ovšem prohlašuje: “Ti, kdo uctívají Mě, přijdou ke Mně.” Ten, kdo neví nic o Nejvyšším Pánu a Jeho sídle, se snaží získat pouze lepší hmotné postavení, ale dojde-li někdo k závěru, že v tomto hmotném světě není nic než opakované zrození a smrt, snaží se vrátit domů, zpátky k Bohu. Kdo dosáhne tohoto cíle, nemusí se již nikdy vracet do hmotného světa (yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama). Śrī Caitanya Mahāprabhu říká v Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 19.151):

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

“Všechny živé bytosti putují podle své karmy po celém vesmíru. Některé se dostávají na vyšší planetární soustavy a jiné na nižší. Z mnoha miliónů takto putujících živých bytostí má možná jedna to velké štěstí, že milostí Kṛṣṇy dostane příležitost stýkat se s pravým duchovním mistrem. Společnou milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra pak získá semínko popínavé rostliny oddané služby.” Všechny živé bytosti kolují po celém vesmíru—někdy stoupají na vyšší planetární soustavy a jindy klesají na nižší planety. To je hmotná nemoc, která se nazývá pravṛtti-mārga. Jakmile živá bytost získá dostatečnou inteligenci, vydá se cestou osvobození (nivṛtti-mārga), a namísto kolování tímto hmotným světem se vrátí domů, zpátky k Bohu. To je zapotřebí.