Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.4.6

Verš

yasya ha pāṇḍaveya ślokāv udāharanti —
ko nu tat karma rājarṣer
nābher anv ācaret pumān
apatyatām agād yasya
hariḥ śuddhena karmaṇā

Synonyma

yasya — jehož; ha — vskutku; pāṇḍaveya — ó Mahārāji Parīkṣite; ślokau — dvě sloky; udāharanti — recitují; kaḥ — kdo; nu — potom; tat — to; karma — činnosti; rāja-ṛṣeḥ — zbožného krále; nābheḥ — Nābhiho; anu — následující; ācaret — mohl by vykonat; pumān — člověk; apatyatām — synovství; agāt — přijal; yasya — jehož; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; śuddhena — čistými, v rámci oddané služby; karmaṇā — činnostmi.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, staří mudrci složili na oslavu Mahārāje Nābhiho dvě sloky. První z nich zní: “Kdo může dosáhnout dokonalosti Mahārāje Nābhiho? Kdo dokáže jednat jako on? Díky jeho oddané službě Nejvyšší Pán svolil, že se stane jeho synem.”

Význam

Významná jsou slova śuddhena karmaṇā. Není-li činnost vykonávána v rámci oddané služby, je znečištěna kvalitami hmotné přírody. To vysvětluje Bhagavad-gītā: yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ. Činnosti vykonáváné pouze pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství jsou čisté a nedotčené kvalitami hmotné přírody. Všechny ostatní činnosti jsou poznamenané kvalitami nevědomosti a vášně, jakož i dobra. Všechny hmotné činnosti, určené pro uspokojení smyslů, jsou znečištěné, ale Mahārāja Nābhi tak nikdy nejednal — i při vykonávání yajñi byly jeho činnosti transcendentální. Proto získal Nejvyššího Pána za syna.